EN

right {substantiv}

volume_up
right (også: justice)
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Právo na azyl je vzácné právo, protože je to přirozené právo lidské bytosti.
For us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Pro nás jsou svatá tato práva: právo na stávku; shromažďovací právo.
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Paní předsedající, všichni víme, že právo na bydlení je základní právo.
Access to clean drinking water is a civil right, something to which everyone is entitled.
Přístup k čisté pitné vodě je občanským právem, něčím, na co mají nárok všichni.
You have no legal right to be treated by a doctor in your mother tongue when you are abroad.
V zahraničí automatický nárok na česky mluvícího lékaře nemáte.
Fathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Otcové musí mít rovněž nárok na dva týdny plně placené otcovské dovolené.
Firstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.
Zaprvé Evropu neřídí pravice, ale liberální středopravice.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
Pravice pokaždé dávala přednost obviňování druhých, zvlášť těch zranitelných.
The right's rejection of these requests is particularly regrettable.
Odmítnutí těchto požadavků ze strany pravice je obzvláště politováníhodné.

Eksempelsætninger "right" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Touto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.
EnglishBrowse to the folder your want, or use the search box in the upper-right corner.
Přejděte do požadované složky nebo použijte vyhledávací pole v pravém horním rohu.
EnglishBut he was, in fact, a moral philosopher, and he was right on why we're moral.
Byl to ve skutečnosti moralitní filozof, a v tom, proč jsme morální, měl pravdu.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Podporoval jsem tuto myšlenku od samého začátku svého mandátu jako poslanec EP.
EnglishThe measures in this report are one step - but only one - in the right direction.
Opatření z této zprávy jsou jedním krokem - ale pouze jedním - správným směrem.
EnglishIt does not make food sovereignty a central issue for ensuring the right to food;
Potravinová nezávislost netvoří ústřední otázku zabezpečení práva na potraviny.
EnglishFlanders is something of a world champion in this field; we are right at the top.
Vlámsko je v tomto ohledu přeborníkem na světové úrovni, jsme na samém vrcholu.
EnglishAll right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
To může vypadat jako ještě mnohem vyšší dovednost než jsem doposud předváděla.
EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Ano, je vaším právem jednat tak, jak chcete, ale je to také vaše odpovědnost.
EnglishIt is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
Je správné, že jste to tam zahrnuli, ale co v této oblasti činí členské státy?
EnglishRight-clicking an item usually displays a list of things you can do with the item.
Kliknutím pravým tlačítkem se obvykle zobrazí seznam možných činností s položkou.
English. ~~~ It just doesn't feel right."
Nejlepší, co ze sebe dokážeme dostat, je: "Já nevím, prostě se mi to nějak nezdá."
EnglishIt is therefore right to send out a signal, as Parliament has done with my support.
Je proto správné vyslat důrazný signál, jak to udělal Parlament s mojí podporou.
EnglishToday we are deciding on the notion that the use of the Internet is a civil right.
Dnes rozhodujeme o koncepci, podle níž je využívání internetu občanským právem.
EnglishMr President, I shall not abuse this exceptional right that you are granting me.
Pane předsedající, nezneužiji tohoto výjimečného práva, které jste mi udělil.
EnglishIn this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
V tomto případě to bylo správné rozhodnutí, že se použila zásada subsidiarity.
EnglishThese days, the IMF is the right organisation to help Greece out of the crisis.
Ta správná organizace, která může v těchto dnech pomoci Řecku z krize, je MMF.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Vhodná politika hospodářské soutěže je správným nástrojem k dosažení tohoto cíle.
EnglishIt could be a family-size pizza; it could be a very individual-size pizza, right?
Můžete to být pizza pro celou rodinu. ~~~ Může to být malá pizza pro jednoho.
EnglishA wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.
Moudrý člověk ví, jako použít tyto morální schopnosti ve službě správným cílům.