EN set
volume_up
{substantiv}

1. generel

set (også: array, batch, deck, packing)
This set of revisions, this set of 10 priorities, is different from the ones we had last year.
Tato sada revizí, tato sada priorit je jiná než ty, které jsme měli loni.
The Memory (Private Working Set) column is selected by default.
Ve výchozím nastavení je vybrán sloupec Paměť (Soukromá pracovní sada).
Remove permissions deactivates all the existing links and the link set.
Při odebrání oprávnění se deaktivují všechny existující odkazy a tato sada odkazů.
set
The SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
Plán SET usiluje o urychlení rozvoje a zavádění nízkouhlíkových technologií.
The IR (infrared) control cable on your set-top box is positioned incorrectly.
Kabel infračerveného dálkového ovládání na set top boxu je nesprávně umístěný.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
Záměrem plánu SET je specificky přispět k rozvoji čistých technologií.
set (også: band, bracket, crew, family)
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
Právě v čas, skupina ekonomů je kontaktovala a řekla: "Proč nezkusit aukci?
Our Group will therefore be presenting a set of proposals in due course.
Naše skupina proto ve vhodnou dobu předloží soubor návrhů.
The second set of questions concerns financing.
Druhá skupina otázek se týká financování.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Ale předělem, o kterém mluvím, není soubor slibů - je to soubor výzev."
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Složitost dnešních problémů vyžaduje integrovaný soubor politických nástrojů.
Of course, no set of regulations can offer a 100% guarantee.
Je samozřejmé, že žádný soubor opatření nemůže nabídnout stoprocentní záruku.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Tento přístup umožňuje dostatečný manévrovací prostor pro stanovení jednotlivých požadavků.
The first priority of the democratic community is to set firm limits.
První prioritou demokratické společnosti je stanovení pevných omezení.
That profile has not been used to set the budget for the initiative.
Takový profil se nepoužívá pro stanovení rozpočtu iniciativy.
set
set (også: complex)
set (også: bunch, clique, gang)
set (også: receiver)
Make sure the set-top box is actually tuned to the channel that you are trying to locate.
Externí přijímač musí být naladěn na kanál, který chcete vyhledat.
Nothing could be more common in our everyday lives than a mobile phone, a television set or the ability to communicate.
V našem každodenním životě nemůže být nic běžnějšího než mobilní telefon, televizní přijímač nebo možnost komunikovat.
Many cable or satellite subscribers have a cable box (sometimes referred to as a set-top box) or satellite receiver.
Mnoho předplatitelů kabelového nebo satelitního vysílání má zařízení cable box (někdy označované jako set-top box) nebo satelitní přijímač.
set
set (også: assortment, kit, rig, suite)
set (også: framework, system)
And so here I introduce something, the set of rivers of a plane-filling curve.
. ~~~ Soustava plynoucích řek jako křivek v rovině.
set (også: line, queue, row, series)
The Council adopts a set of measures for improving its relations with the European Parliament.
Rada přijímá řadu opatření ke zlepšení svých vztahů s Evropským parlamentem.
We are determined not to fall into the trap set by the Commission and the Council.
Nehodláme padnout do pasti, kterou Komise a Rada nastražily.
It broadly supports the suggestions set out in the Commission's communication.
Rada obecně podporuje návrhy uvedené ve sdělení Komise.

2. byggeri

3. matematik

set (også: field)
Indexed Locations, the set of files used by default, includes most of the common locations you might want to search.
Indexovaná umístění, což je množina souborů definovaná ve výchozím nastavení, obsahují nejobvyklejší umístění, která budete pravděpodobně chtít prohledat.

Eksempelsætninger "set" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.
Nyní musíme jít členským státům příkladem a snížit svou stopu o padesát procent.
EnglishSet the contrast by doing one of the following, depending on the type of monitor:
Nastavte kontrast pomocí některého z následujících postupů, podle typu monitoru:
EnglishAn important role has been set aside in sport for employment, for social affairs.
Opomíjí se důležitá role sportu v otázkách zaměstnanosti a sociální zálěžitosti.
EnglishThat is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
To je role, kterou jste stanovili v Lisabonské smlouvě a je to to,co budu dělat.
EnglishIn the health and social fields especially, they need a specific set of rules.
V oblasti zdravotní a zejména sociální péče je nutné zavést specifická pravidla.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Dvanáct bodů uvedených v této zprávě poskytuje jasný akční plán pro budoucnost.
EnglishI think we ought to set an example of prudent spending through our institutions.
Domnívám se, že by naše orgány měly jít příkladem, pokud jde o rozumné výdaje.
EnglishBuilding on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
Na základě této nové transparentnosti jsme proto stanovili pět klíčových podmínek.
EnglishWe have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves.
Domnívám se, že některé z cílů, jež jsme si stanovili, se nám již podařilo splnit.
EnglishFirst of all, the set targets are too ambitious and could be counterproductive.
Zaprvé, stanovené cíle jsou příliš ambiciózní a mohly by být kontraproduktivní.
EnglishTurn on your TV and set it to the input that matches the output on your computer.
Zapněte televizor a nastavte jej na vstup, který odpovídá výstupu na počítači.
EnglishIt does not set out to provide a definition of every possible funding opportunity.
Nemůžeme zde však uvést výčet všech možných způsobů financování a přístupů k nim.
EnglishI do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
Nejsem přesvědčen, že politici v EU měli stanovovat ceny v rámci volného trhu.
EnglishThis would have involved a redistribution that would have set an example for 2013.
To mělo postihovat přerozdělení, které by bylo příkladem, co se týče roku 2013.
EnglishNow, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.
Nyní bych chtěl zmínit závěrečnou věc, problém, u kterého stojí v názvu mé jméno.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Proto je nyní načase vážně se zabývat snížením vynětí půdy z produkce na 0 %.
EnglishSingle points of contact (SPC) have been set up in selected trade licensing offices.
Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zřízena na vybraných živnostenských úřadech.
EnglishIt's common for a site to have several pages listing the same set of products.
Je běžné, že jeden web obsahuje několik stránek se seznamem stejných produktů.
EnglishWindows must be activated on your computer before you can set up an Extender.
Před nastavením zařízení Extender musí být v počítači aktivován systém Windows.
EnglishI think it is important to recognise the report in the context in which it is set.
Myslím, že je důležité brát zprávu na vědomí v kontextu, do něhož je zasazena.