Engelsk-tjekkisk oversættelse af "themselves"

EN

"themselves" tjekkisk oversættelse

EN themselves
volume_up
{pronomen}

themselves (også: oneself)
volume_up
se {pron.}
We reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
Znovu potvrzujeme, že mají právo se bránit a zůstat sami sebou.
They weren't physically transporting themselves; they were mentally transporting themselves.
Ne že by se přemísťovali fyzicky, přemísťovali se mentálně.
It is preferable for well-informed citizens to defend themselves on their own.
Preferovanou variantou jsou dobře informovaní občané, kteří se ochrání sami.
themselves
They must also take action themselves to eliminate the many abuses in their communities.
I oni sami musí podniknout kroky k odstranění četného zneužívání v jejich společenstvech.
And our younger generation are going to transform this country while at the same time being transformed themselves.
A že naše mladší generace promění tuto zemi, zatímco se budou měnit i oni sami.
There's something else about them that you see -- they don't see themselves.
Je tu něco, co vy vidíte -- ale oni sami nevidí.
themselves
volume_up
sami {pron. n fl}
So children judge themselves, learn to judge themselves, by the behavior of adults around them.
Děti soudí sami sebe, učí se soudit sami sebe podle chování dospělých okolo nich.
It is preferable for well-informed citizens to defend themselves on their own.
Preferovanou variantou jsou dobře informovaní občané, kteří se ochrání sami.
Nevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Nicméně poskytuje uživatelům internetu zákonné prostředky, aby se bránili sami.
themselves (også: myself, oneself, ourselves)
volume_up
sebe {pron.}
So children judge themselves, learn to judge themselves, by the behavior of adults around them.
Děti soudí sami sebe, učí se soudit sami sebe podle chování dospělých okolo nich.
These institutions must not just begin working for themselves, in isolation.
Tyto instituce nesmí začít pracovat jen samy za sebe, odděleně.
It may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
Možná je politicky nekorektní se o tom zmiňovat, ale fakta hovoří sama za sebe.
themselves (også: oneself)
volume_up
sebou {pron.}
We reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
Znovu potvrzujeme, že mají právo se bránit a zůstat sami sebou.
They believe themselves undercut by cheap imports.
Sami se domnívají, že si pod sebou levnými dovozy podřezávají větev.
In my opinion, the Member States should make clear arrangements between themselves on that point.
Podle mého názoru by se měly členské státy mezi sebou v této věci jasně dohodnout.

Eksempelsætninger "themselves" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHowever, I often wonder what these individual areas of policy themselves achieve.
Často si však kladu otázku, čeho samotné tyto jednotlivé oblasti politiky dosahují.
EnglishHitherto, however, these agencies have earned themselves a dishonourable reputation.
Svou dosavadní činností si nicméně tyto agentury vysloužily nelichotivou pověst.
EnglishIt is a self-centred opinion for those other Member States, looking after themselves.
Samá sebestředná stanoviska jiných členských států, kterým jde jen o ně samotné.
EnglishNot even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
Dokonce ani Maradona nebo Pelé by nemohli tento krizový zápas vyhrát bez podpory.
EnglishI believe it is a good idea, particularly with the involvement of the Roma themselves.
Jsem přesvědčen, že to je dobrá myšlenka, zejména díky zapojení Romů samotných.
EnglishIn the report we also state that the Member States themselves determine this area.
V této zprávě rovněž uvádíme, že v této oblasti mají rozhodovací právo členské státy.
EnglishThere are wider questions to be answered about the nature of the Olympics themselves.
K zodpovězení jsou tady širší otázky na charakter samotných olympijských her.
EnglishChecking negligible items often costs much more than the items themselves are worth.
Kontrola zanedbatelných položek stojí často mnohem více než samotná položka.
EnglishThe concerns of the Irish people were listened to and they did it themselves in Ireland.
Obavy obyvatel Irska byly vyslechnuty a byly vyslechnuty Iry samotnými, v Irsku.
EnglishBut the Member States themselves can offer such aid directly to the stricken region.
Ale i samotné členské státy mohou nabídnout takovou pomoc přímo postiženému regionu.
EnglishMany of their management funds irresponsibly stuffed themselves with derivative products.
Mnohé z jejich správních fondů jsou nezodpovědně přeplněné derivátními produkty.
EnglishIncorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
Při nesprávné aplikaci vedou k selhání organismu v podobě onkologických onemocnění.
EnglishIt is high time the Member States took responsibility for this process themselves.
Je nejvyšší čas, aby členské státy převzaly za tento proces zodpovědnost.
EnglishThis gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
Tyto ústupky nijak nemotivovaly naše partnery, aby i oni nějaké nabídli.
EnglishAnd in fact, it might be changing the cells themselves to make the cells resistant.
A, ve skutečnosti, to může měnit samotné buňky, aby je učinila odolnými.
EnglishI urge them to represent the interests of their community and not of themselves.
Vyzývám je, aby zastupovali zájmy svých voličů a nikoliv své vlastní.
EnglishFor the funds themselves, this will mean stability and reduce the risk of setbacks.
Pro samotné fondy to bude znamenat stabilitu a snížení rizika překážek.
EnglishThat something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.
Tím, co je poškozeno, je vůle, svoboda slova a duch samotného čínského lidu.
EnglishIt is about whether or not to respect couples' choices about how to organise themselves.
Jde o to, zdali budeme, či nebudeme respektovat rozhodnutí párů o organizaci života.
English(Laughter) And the consequences of this problem make themselves felt in bookshops.
(Smích) A důsledky tohoto problému můžeme pozorovat v knihkupectvích.