Engelsk-tjekkisk oversættelse af "to think"

EN

"to think" tjekkisk oversættelse

EN to think
volume_up
[thought|thought] {verbum}

to think (også: to believe, to get at, to mean)
We must think and act rationally if we are to achieve sensible results.
Musíme myslet a jednat racionálně, pokud chceme dosáhnout výrazných výsledků.
This is not a good translation because people will then think that it means 'uniform'.
Není to dobrý překlad, protože lidé si budou myslet, že to znamená "jednotný".
This is not the time for ideological decisions, but to think of the public.
V tuto chvíli nepotřebujeme ideologická rozhodnutí, naopak je třeba myslet na veřejnost.
The other thing we need to think about is the emergence of chemical complexity.
Další věc, o které potřebujeme přemýšlet, je vznik chemické komplexity.
Let us think about what the consequences of debt restructuring could be.
Pojďme přemýšlet o tom, jaké důsledky restrukturalizace dluhu může mít.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Vzpamatujte se, vážení kolegové a milé kolegyně, zkuste výjimečně přemýšlet.
There are also situations where we have to think about various negative measures.
Existují také situace, kdy musíme uvažovat o různých negativních opatřeních.
Indeed, how can they think of waging this battle against Chancellor Merkel?
Jak jinak mohou uvažovat o tom, že tuto bitvu povedou proti kancléřce Merkelové?
From now on, every Presidency must think globally, not locally.
Napříště musí každé předsednictví uvažovat globálně, nikoli lokálně.
to think
volume_up
myslet si {refl.vb.}
You may well have your own children and think, "Oh no, my child's best."
Můžete také mít vlastní děti a myslet si "Kdepak, mé dítě je to nejlepší."
We have this tendency to think that only solid, material things are really things at all.
Máme tendenci myslet si, že jen pevné, hmotné věci jsou opravdu věcmi.
And there is reason to think the answer to both of those may well be yes.
Je důvod myslet si, že odpověď na oboje by mohla být ano.
to think (også: to believe, to mean, to reckon, to trow)
to think (også: to deem, to get at, to intend, to mean)
to think
But at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.
Ale jednou, bylo docela běžné na sebe pomýšlet jako na tvůrce.
Here we must think about the fact that pension funds must have special supervision.
Musíme zde pomýšlet na to, že penzijní fondy musí mít zvláštní dohled.
As we have now reached one stage, let us think right away about the next.
Poté, co jsme nyní dosáhli jedné fáze, začněme hned pomýšlet na další.
to think
Nevertheless, I can understand that some people may think they are necessary.
Přesto se domnívám, že je někteří lidé mohou považovat za nezbytné.
And you can think of the open-pit fire as a laboratory.
A můžete otevřený oheň považovat za laboratoř.
We can think of Objective 3, European territorial cooperation, as the 'poor relation of the Structural Funds'.
Cíl 3, evropskou územní spolupráci, můžeme považovat za "chudého příbuzného strukturálních fondů".
to think (også: to think twice)
I think you need to think carefully about the announcements you make as you go to Copenhagen.
Domnívám se, že si musíte dobře rozmyslet, s jakými sděleními vyrazíte do Kodaně.
That is why you should try to focus and think twice before you vote.
Měli byste se proto soustředit a dvakrát se rozmyslet, než budete hlasovat.
When you're planning to use BitLocker, there are several things you need to think about:
Pokud plánujete používat nástroj BitLocker, měli byste si rozmyslet několik věcí:
One only has to think, for example, of the very many ingredients salami has.
Stačí se například zamyslet nad tím, kolik různých ingrediencí obsahuje salám.
Perhaps we should think about steering the money in this direction as well.
Měli bychom se možná zamyslet, zda by se neměly peníze nasměrovat také touto cestou.
It really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Je skutečně načase zamyslet se nad tím, čeho jsme za posledních 100 let dosáhli.

Eksempelsætninger "to think" på tjekkisk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou and I - and we all - think this is a time of destiny for the European Union.
Vy i já - a my všichni - se domníváme, že pro Evropskou unii nastal osudový čas.
EnglishI think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
Domnívám se, že se jedná o pozitivní krok, a proto jsem ho svým hlasem podpořil.
EnglishI personally believe it will be useful, but I think we need to discuss it here.
Osobně věřím, že bude užitečný, ale myslím, že o něm zde potřebujeme diskutovat.
EnglishWe are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.
Nebudeme o tom diskutovat, protože se domnívám, že se na tom všichni shodujeme.
EnglishBut I still think that this -- (Laughter) -- may be this year's version of this.
Ale přesto si myslím, že tohle -- (Smích) -- by mohla být letošní verze tohoto.
EnglishSimilarly, I think that people in this Parliament are opposed to discrimination.
Stejně tak jsem přesvědčen, že lidé v tomto Parlamentu jsou proti diskriminaci.
EnglishI think Cambridge is one of the greatest universities in Europe and in the world.
Cambridge je podle mého mínění jedna z nejlepších univerzit v Evropě i na světě.
EnglishI wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Nevím, co se změnilo, a myslím si, že naši občané by se mohli přesně na to ptát.
EnglishI do not think the point is whether we do better than someone else at some time.
Nemyslím si, že jde o to, zda budeme úspěšnější než někdo jiný v určitou dobu.
EnglishBe creative, think outside the box, and have fun with the physics of this game!
Buďte kreativní, přemýšlejte a užijte si zábavu s fyzikálními aspekty této hry!
English. ~~~ We think we're getting this wide view of the globe.
Podíváme se na internet a domníváme se, že vidíme obraz celého širokého světa.
EnglishAnd I think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Domnívám se, že jeho charakteristická sebekritika by pro nás mohla být vodítkem.
EnglishI think that we in Germany would need a north/south and an east/west corridor.
Domnívám se, že Německo by potřebovalo jeden severojižní a jeden východozápadní.
EnglishIn addition, I think that it is important to have this A-G scale, which is simple.
Kromě toho si myslím, že je důležité mít tuto stupnici A-G, která je jednoduchá.
EnglishI think this is the best way to deal with the concerns which have been raised.
Považuji to za nejlepší způsob, jak se vypořádat s obavami, které byly vzneseny.
EnglishWe think that a balanced approach to reducing administrative burdens is necessary.
Domnívám se, že pro snížení administrativní zátěže je nezbytný vyvážený přístup.
EnglishI think it is very important to show that here we are really working together.
Myslím, že je velmi důležité ukázat, že jsme tady a skutečně pracujeme společně.
EnglishI think we are already the most supervised international financial institution.
Domnívám se, že již teď jsme mezinárodní finanční institucí s největším dohledem.
EnglishConsequently, I think that you will need to monitor the process very carefully.
V důsledku toho se domnívám, že bude třeba tento proces velmi pečlivě sledovat.
EnglishStill now, in terms of human rights, I think a basic distinction must be made.
Pokud jde o lidská práva, je dle mého názoru nutné i dnes činit základní rozdíl.