EN bearing
volume_up
{substantiv}

1. generel

bearing (også: carrier)
volume_up
hordozó {substantiv}
Armor-plated beings bearing trays and clearing tableware darted among the guests.
A vendégek között tálcákat hordozó, asztalokat törölgető páncéltestű lények serénykedtek.
Hari waved away the bubbleglass-bearing waiter; he disliked the way it sharpened his wits in uncontrolled ways.
Hari bosszúsan elhessentett magától egy buboréküveget hordozó pincért; nem szerette ezt a szert, mert ellenőrizhetetlenül felélénkítette az agyát.
Still, the white plastiform tables, matching chairs, and tiktok waiters bearing trays to lounging customers—all that had disappeared.
Az utcasarok ismerős volt, de hiányoztak a fehér plasztikasztalok, a székek, a tálcákat hordozó gépagyú pincérek, a várakozó vendégek.
bearing (også: consequence, importance, magnitude, mark)
volume_up
fontosság {substantiv}
bearing (også: address, air, attitude, comportment)
volume_up
viselkedés {substantiv}
volume_up
magatartás {substantiv}
bearing (også: attitude, carriage, pose, posture)
volume_up
testtartás {substantiv}
Eyes, nose, chin, ears, bearing, all the rest of it.
A szem, az orr, az arc, a testtartás, mind fontos.
bearing
volume_up
elviselés {substantiv}
bearing
bearing
volume_up
hozó {substantiv}
bearing
volume_up
fontosság {substantiv} (vmilyen szempontból)
bearing (også: support, foot)
volume_up
talpazat {substantiv}
bearing (også: stanchion, stand, support, supporter)
volume_up
támaszték {substantiv}
bearing (også: bearing capacity)
bearing (også: carrying)
volume_up
vitel {substantiv}

2. "on sth"

bearing
volume_up
jelentőség {substantiv} (vmilyen szempontból)

3. "childb."

volume_up
szülés {substantiv}
Now a grandmother is far enough separated from the pain of bearing and the pleasure of giving the breast to consider whether a cry is wickedness pure or the wind.
Egy nagyanya eléggé távol van már a szülés fájdalmaitól és a szoptatás örömeitől, hogy megítélhesse, a gyermek akaratoskodik-e, vagy szelek bántják.

4. nautik

bearing
volume_up
irány {substantiv}
Bearing is changing westerly, bearing to target now zero-seven-five.
Irány nyugatira vált, célirány most nulla-hetes-ötös.
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
Irány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
Radar contact, bearing one-three-five, range two hundred kilometers, a talker announced.
Radarkapcsolat, irány egyes-hármas-ötös, távolság kétszáz kilométer jelentették.
bearing
bearing (også: bearing from the ship)
volume_up
iránylat {substantiv}
bearing
volume_up
tájékozódás {substantiv}
bearing (også: bearing from the ship)
volume_up
tájolat {substantiv}

5. arkæologi

bearing (også: bearer)
volume_up
pillér {substantiv}
bearing

6. ridesport

bearing
volume_up
feszítő zabla {substantiv}

7. landbrug

bearing (også: crop)
volume_up
termés {substantiv}
bearing

8. teknologi

bearing
volume_up
csapágy {substantiv}
'Wheel bearing's going,' Camber said briefly.
A csapágy döglődik szólt Camber.
There's some bearings gone on the port engine.
A bal oldali motorról hiányzik néhány csapágy.

Eksempelsætninger "bearing" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishYou'd have a reason for bearing things patiently, for doing things with courage.
Lenne okuk arra, hogy a dolgokat türelmesen viseljék el, hogy bátran cselekedjenek.
EnglishAn incident occurred that Monday which had a bearing on a decision we made later.
Azon a hétfőn olyasmi történt, ami hatással volt egy későbbi döntésünkre is.
EnglishThe flunky gave me a bearing and distance for the nearest gap between stars.
A fullajtár megadta a spirálkarok közötti legközelebbi rés irányát és távolságát.
EnglishThe gatekeeper will seldom bother to stop those bearing bunches of flowers.
A kapus aligha fárasztja magát azzal, hogy megállítsa a virágcsokorral érkezőőket.
EnglishHowever, bearing in mind the urgency of the situation, we must implement this strategy.
A helyzet sürgősségére figyelemmel azonban végre kell hajtanunk ezt a stratégiát.
EnglishBut no matter his common outfit, his bearing was unmistakably aristocratic.
De a férfi egyszerű ruházata ellenére is arisztokratikus benyo- mást keltett.
EnglishThere was a single sheet of white paper bearing a dated, signed, typewritten note.
Egyetlen papírlap volt benne, géppel írva, dátummal és aláírással ellátva.
EnglishBearing all this in mind, there have been both positive and negative developments.
Mindezeknek szem előtt tartásával pozitív és negatív fejleményekről is beszámolhatunk.
EnglishHe was wrestling sluggishly with the many unknowns bearing on their death or survival.
Makacsul birkózott a rengeteg ismeretlennel, ami életüket vagy halálukat megszabta.
EnglishAnd bloudy England into England gone, Ore-bearing interruption spight of France?
Nem tért vissza Angliába, Áttörve minden gátat véresen, Frankhon dacára, az angol király?
EnglishA few minutes later the good woman returned bearing a tray with a steaming bowl on it.
Néhány perc múlva a jólelkű asszony tálcával tért vissza, rajta gőzölgő tál.
English'Holding contact Sierra-Eleven at bearing one-nine-five, broad on the port beam.
Sierra-1 l-es kódnevű kapcsolat egy-kilenc-öt irányban, tőlünk balra.
EnglishEgon held up a mug bearing the Ghostbusters logo and a limp, uninflated balloon.
Egon felmutatott egy szellemirtó-emblémával díszített bögrét, meg egy petyhüdt luftballont.
EnglishThe energy invested in education has a bearing on the effectiveness of the justice system.
Az oktatásba fektetett energia az igazságszolgáltatás hatékonyságát befolyásolja.
EnglishBearing in mind that you yourself said that only your pal Jonesy matters.'
Észben tartva, miszerint magad mondtad, hogy egyedül Jonesy haverod számít.
EnglishThe voices, diminishing with distance, rolled after him, bearing faint tidings of beer.
A távolban elhaló hangok még utána úsztak, halványan emlékeztették a sörre.
EnglishRather than bearing ye, thy mother would have been left a crumbling husk.
Az anyád egy élettelen bábbá változott volna, és soha nem szülhetett volna meg téged.
EnglishAnd they do not admit that a woman exists save for the bearing of sons.
Azt sem hajlandók belátni, hogy egy asszony nemcsak azért van, hogy fiakat szüljön.
EnglishThe man lost his balance and sprawled forward, bearing the witch with him.
A férfi egyensúlyát vesztve zuhant előre, magával rántva a boszorkányt is.