EN field
volume_up
{substantiv}

1. generel

field (også: land, meadow, pane)
volume_up
mező {substantiv}
To group the report by a field, select the field name, then click the -> button.
A jelentés mező szerinti csoportosításához válassza ki a mező nevét, majd kattintson a - gombra.
If this field is marked, gradients are printed with reduced quality.
A mező bejelölése után a színátmenetek gyengébb minőségben kerülnek nyomtatásra.
Displays the field names in the document instead of the contents of the fields.
A mezőnevet jeleníti meg a dokumentumban a mező tartalma helyett.
field (også: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {substantiv}
One of them is the field of water management, complete with flood control.
Az egyik ilyen terület a vízgazdálkodás területe, az árvízvédelemmel kiegészítve.
On this matter I am in favour of respecting the field of politics.
E tekintetben magam a politikai terület tiszteletben tartását pártolom.
- their Community interest taking account of energy strategy and the field under consideration,
- közösségi érdekük az energiastratégia és a mindenkori terület figyelembevételével,
field
volume_up
erőtér {substantiv}
Their force field compensates almost as fast as we can increase power.
Ha növeljük a teljesítményt, a Ferengi erőtér majdnem azonnal lefojtja.
I assume inaccurately transmitted coordinates due to the force field around the ship, sir.
Valószínüleg az erőtér miatt, a csapat tagjai különféle helyszíneken materializálódtak.
The crash field gripped me for an instant, then went off.
A biztonsági erőtér egy pillanatra megszorított, aztán kikapcsolt.
field (også: lane, line, orbit, run)
volume_up
pálya {substantiv}
It starts at seven, and just to be safe we drive by the softball field.
Hétkor kezdődik, s hogy biztosak legyünk a dolgunkban, elmegyünk a pálya mellett.
Jason legalább kihasználhatja a hazai pálya előnyeit.
One is usually put out of the game first, to clear the field.'
Legtöbbször megszabadulnak attól az egytől, hogy tiszta legyen a pálya.
field (også: area, ground, locale, locality)
volume_up
terep {substantiv}
Gene manipulation was a new field, and those things were unpredictable.
A génmanipuláció szűz terep még, és az ilyesmit nehéz megjósolni.
And on part of that field campaign we even brought an aircraft with us.
Erre a terep kampányra még repülőgépet is vittünk magunkkal.
But the field of battle narrows down rapidly.
De a harci terep gyorsan beszűkül.
field (også: background)
volume_up
háttér {substantiv}
White letters on a field of blue offered a peculiar farewell:
A kék háttér előtt lebegő fehér betűk sajátos búcsúüzenetté fonódtak össze:
The sparkling glory of the Matrix winked out, replaced by a plain gray field.
A Mátrix csillogása eltűnt, helyét matt, szűkre háttér váltotta fél.
And when I'm writing, the only glow is the computer screen, dialed down to gray text on a navy-blue field.
Ha pedig írok, az egyetlen fényforrás a számítógép monitora; a szürke háttér a tengerészkék betűkkel.
field (også: tillage, ploughland)
volume_up
szántóföld {substantiv}
They reached the west end of the field, vaulted a drainage ditch to a wide swath of grassland, and galloped into the open.
Elérték a szántóföld nyugati szélét, átszökkentek egy árkon és kinyargaltak a nyílt mezőre.
From before our equipage fled squirrels, field-mice, parroquets of brilliant colors and deafening loquacity.
Kíváncsian figyeltem a környéket, ahol a mocsár után szántóföld, majd a cipruserdő után ismét mocsár tárul az utazó szeme elé.
The lieutenant said to me, We will go and see, and following the sentry we picked our way along a muddy over-grown path between two fields.
És az őrszemet követve, kibotorkáltunk a sáros, gyomverte ösvényen, amely két szántóföld között vezetett.
field (også: clearance, ground, place, range)
volume_up
tér {substantiv}
The discovery of hyperbolic space ushered in the field of mathematics that is called non-Euclidean geometry.
A hiperbolikus tér felfedezésének betessékelését a matematikába a nem euklédeszi geometriának nevezzük.
My father and Miguel established the ground rules, which were quite creative for such a misshapen field.
Apám és Miguel rendezte el a pozíciókat, ami nem volt könnyű feladat, mert a pályának használható tér meglehetősen kicsi volt és aránytalan.
Unfortunately, the breakthrough that made the lasing cavity larger had also had an unexpected effect on their ability to control magnetic-field flux.
Sajnálatos módon azonban, az áttörésnek az a nem várt hatása következett be, hogy nemigen tudták irányítani a mágneses tér fluxusát.
field (også: side)
volume_up
mezőny {substantiv}
As the horses entered the backstretch, Broken Field began to press My Lass for the lead.
Amint a mezőny visszafelé kanyarodott, Remény szorongatni kezdte Virágomat.
Akkor láthatja, Sir George, hogy a mezőny meglehetősen szűk.
field (også: frame)
volume_up
képmező {substantiv}

2. militær

field (også: battlefield, battleground)
volume_up
csatatér {substantiv}
On the other side of the killing field, columns were rising once more filled with spinning bodies.
A csatatér túloldalán ismét oszlopok emelkedtek az ég felé, de ezúttal már testek forogtak bennük.
For ten miles beyond the battle-field the woods and plains were scattered with German corpses.
Tíz mérföldnyi körzetben a csatatér körül az erdők, mezők és dombok tele voltak szórva germán hullákkal.
The crackle of lightning came from the other side of the killing field, drawing Trulls attention round once more.
A villámlás a csatatér túlfeléről érkezett, ismét arra terelve Trull figyelmét.

Eksempelsætninger "field" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThey sat in silence and stared through the windshield at the dark soccer field.
Csöndben ültek és a sötétbe borult futballpályát bámulták a szélvédőn keresztül.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishI hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.
Remélem, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatban sikerül előrelépést tennünk.
EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishGood boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy jó fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
Az elmúlt néhány évben az állat-vakcinálás terén komoly előrelépések történtek.
EnglishGestra Ishmethit leant against a maniple field which the drone extended for him.
- Új kódokat és modernizált biztonsági eljárásokat hoztak - folytatta a drón.
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
De mi van a bal oldali sráccal, vagy azzal a sportolóval, aki elhagyja a játékteret?
EnglishThis ecolodge that I built here, three years before, was an empty, yellow field.
Ez az öko-szállás, amit itt létrehoztam, 3 évvel korábban üres sárga pusztaság volt.
EnglishSpecifies whether you want the control field to appear in a document's printout.
Megadja, hogy a kinyomtatott dokumentumon megjelenjenek-e a vezérlőmezők is.
EnglishHe waved his hand and a field of dark energy formed around the assassin, crackling.
Befejezte a varázslatot, és azon nyomban áthatolhatatlan sötétség borult Rivenre.
EnglishAnd from there we set out with the field assistants in two wellstocked jeeps.
Innen két jól felszerelt terepjárón mentünk tovább a terepmunkások kíséretében.
EnglishAs the Commissioner said, it is very important to guarantee a level playing field.
Mint ahogy a biztos úr is mondta, nagyon fontos az egyenlő feltételek biztosítása.
EnglishAction has been taken and clear and precise rules introduced in this field, too.
Ezen a téren is intézkedések történtek és világos és pontos szabályokat vezettek be.
EnglishThe field was empty, but the hilltop in the field beyond it was a crowded place.
A mögötte lévő legelő üres volt, de nem így a következő domb zsúfolt teteje.
EnglishAll area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field below.
A munkafüzetben már definiált területek listája az alábbi szövegmezőben látható.
EnglishSpecifies that the sender rows starting with > appears in the recipient field.
Megadja, hogy a feladó "" karakterrel kezdődő sorai megjelenjenek a címzett mezőben.
EnglishNow, Rabbit, a good cop does what... before using his equipment in the field?
Nos, Rabbit, mit csinál egy jó zsaru... mielőtt terepen használja a felszerelését?
EnglishThis level playing field should be closely monitored by the European Commission.
Az azonos feltételeket szigorúan ellenőriznie kell az Európai Bizottságnak.
EnglishThe field of research and development faces particular challenges in this respect.
A kutatás-fejlesztésnek pedig e terén különös kihívásokkal kell majd szembe néznie.