EN line
volume_up
{substantiv}

line (også: streak, stripe, stria)
volume_up
vonal {substantiv}
Insert horizontal line or edit selected line's properties
Új vízszintes vonal beszúrása vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
Specifies the number of decimal places used for the display of line properties.
Megadja a vonal tulajdonságainál megjelenítendő tizedeshelyek számát.
Sidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
Sidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
line (også: array, file, range, rank)
volume_up
sor {substantiv}
The contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
A beviteli sor tartalma a dokumentum kurzorpozíciójában kerül beszúrásra.
Always show the bookmarked line in addition to the line number
A sorszám mellett jelenjen meg mindig a könyvjelzővel megjelölt sor is
Specifies that these space wildcards will be removed if they are at the end of a line.
Ezek a szóköz-helyettesítő karakterek törlődnek, amennyiben a sor végére kerülnek.
line (også: frank)
volume_up
egyenes {substantiv}
Converts a curve into a straight line or converts a straight line into a curve.
Egy görbét egyenes vonallá vagy egy egyenes vonalat görbévé alakít.
A line constructed through a point, perpendicular to another line or segment.
Egyenes szerkesztése adott ponton keresztül, egy másik egyenesre vagy szakaszra merőlegesen.
A line constructed through a point, and parallel to another line or segment
Egyenes szerkesztése adott ponton keresztül, egy másik egyenessel vagy szakasszal párhuzamosan.
line (også: border, bound, end, frontier)
volume_up
határ {substantiv}
The line, for Sergey Nikolay'ch, was about twenty million euros.
Szergej Nyikolajicsnál a határ húszmillió eurónál húzódott.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
A véleménynyilvánítás szabadsága és a jogsértés között igen vékony a határ.
The line between success and failure, between life and death, would be a thin one.
Vékony a határ siker és kudarc, élet és halál között.
line
volume_up
vasútvonal {substantiv}
The priority projects envisaged also include the Curtici-Braşov railway line.
Az előirányzott kiemelt fontosságú projektek között a Kürtös-Brassó vasútvonal is szerepel.
We're trying to fight a war at the end of one railroad line.
Egy magányos vasútvonal végén próbálunk háborút vívni.
The line runs along the shore a stones throw from the sea.
A vasútvonal a tengerparton húzódott, kőhajításnyira a víztől.
Without being protectionist, the line defended here may be described as less naïve.
Anélkül, hogy protekcionisták lennénk, az ebben megvédett irányvonal kevésbé számít naivnak.
It is necessary to explain that when one speaks of the P.S.U.C. line one really means the Communist Party line.
Tudni kell, hogy a PSUC-irányvonal valójában a kommunista párt irányvonalát jelenti.
Úgy is mondhatnám, hogy ez az általános irányvonal.
What's the dividing line between when that is lifelike and when it really is alive?
Mi a határvonal, az életszerű és a valóban élő között?
In the case of public provocation, this line is more blurred.
A nyilvános izgatás esetében ez a határvonal elmosódottabb.
There was no line between the sea and the sky, and any smoke rose straight.
A tenger és az ég között eltnt a határvonal, és a füst, ha volt, nyílegyenesen szállt fel az ég felé.
line (også: cable, duct, conduit)
volume_up
vezeték {substantiv}
Eldugulhatott a vezeték.
If you could, it would cost plenty to string the lines out here.
De ha lehetne is, rengetegbe kerülne idáig a vezeték.
Valószínüleg rossz az egyik vezeték, Andy.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
Emellett nagyon nehéz különbséget tenni a tájékoztatás és a reklám között.
Will a new line be created, so that there is a budget for information?
Létrehoznak majd egy új költségvetési tételt, hogy a tájékoztatás saját költségvetéssel rendelkezzen?
Nevertheless, I remain very cautious about the extremely fuzzy line between information and advertising.
Mindazonáltal továbbra is fenntartással viseltetek a tájékoztatás és a reklám közötti rendkívül homályos határvonal iránt.
line (også: braid, cordon, lace, string)
volume_up
zsinór {substantiv}
It's basically like a fisherman's line, a fishing line.
Alapvetően olyan, mint a horgászboton a zsinór, egy horgászzsinór.
A zsinór hirtelen megrándult.
Monk climbed out of the chair, disengaged the hook from the dorados mouth, and unclipped the steel trace from the line.
Monk kikászálódott a hor-gászszékből, kivette a horgot a dorádó szájából, lekapcsolta a zsinór acélelőkéjét.
line (også: crease, crinkle, crumpling, fold)
volume_up
ránc {substantiv}
A tiny frown line appeared between Koris' brows.
Koris homlokán megjelent egy apró ránc.
Tükörtiszta arc, sehol egy szeplő vagy ránc.
His nose was pinched and deep lines ran from his nostrils to the corners of his mouth.
Az orra hegyes volt, és két mély ránc futott le az orrától a szája sarkáig.
line (også: field, lane, orbit, run)
volume_up
pálya {substantiv}
These cries rang along the line of spectators at each new announcement from the telephones.
A pálya mentén mindenfelé így kiáltozták a telefonon érkező híreket.
Farther up the line, a man waving a lantern was running towards the train from a signal box.
Lámpát lóbálva egy ember futott a pálya mentén az őrbódétól a vonat felé.
There was a small metal lever sticking out of a slot by the starting line.
A pálya széléről apró fémnyelv állt ki az indítóvonalon.
line (også: descent, genealogy, lineage)
volume_up
leszármazás {substantiv}
But the linkage by marriage is through the father line and by blood through the mother line.
De a nem vér szerinti leszármazás az apai ágon van, az anyai ág pedig a vérvonalon fut.
That looks like a pretty straight male line to me.
- Az én szememben ez nyílegyenes férfiági leszármazás -mondta Irvine.
Ezzel az egyenes ági leszármazás megszakadt.
line (også: cord, string, tie, twine)
volume_up
zsineg {substantiv}
Spengler watched the line sink farther and farther down, calculating the depths on a small hand-held device.
Spengler figyelte, hogyan tekeredik le a zsineg, megpróbálta megbecsülni a mélységet.
A zsineg megállt.
line (også: duct, round, route, run)
volume_up
járat {substantiv}
Air officials of the line hovered around him.
A járat repülőtéri hivatalnokai szorgalmaskodtak körülötte.
Presumably, all this extra paperwork allows Luxembourgers, Latvians and Lithuanians to line up and run services from Long Eaton to Letchworth.
Ez a rengeteg extra papírmunka feltehetőleg majd azt teszi lehetővé, hogy a luxemburgiak, lettek és litvánok sorban álljanak a Long Eaton és Letchworth közötti járat üzemeltetéséért.
line (også: calling, job, occupation, profession)
volume_up
foglalkozás {substantiv}
volume_up
körvonal {substantiv}
line (også: circuit, itinerary, path, route)
volume_up
útvonal {substantiv}
One black-lined route was depicted-the attack route of B-113
Az egyetlen feketével jelzett útvonal a B-1B Excaliburok támadási útvonalát jelölte.
No, they'd run as fast and hard as they could, bringing up foot infantry to wall off their line of ad­vance.
Nem, olyan gyorsan fognak előreszaladni, ahogy csak tudnak, és a gyalogságot is előreviszik, hogy védőfalat alkossanak az előrenyomulási útvonal két oldalán.
line (også: craft, métier, profession, province)
volume_up
szakma {substantiv}
line (også: dash, draw, feature, point)
volume_up
vonás {substantiv}
Adja meg a vonás hosszát.
line (også: front, fighting line)
volume_up
harcvonal {substantiv}
The mission for tonight was to approach the Nellis flight line, to deliver some administrative ordnance, and to return to Groom Lake, all undetected.
A mai feladat a Nellis harcvonal megközelítése volt, egy adminisztratív parancs átadása, és visszatérés Groom Lake-be, mégpedig mindez észrevétlenül.
line (også: piece, line of goods)
volume_up
árucikk {substantiv}
line (også: line of goods)
volume_up
árufajta {substantiv}
line
volume_up
csatasor {substantiv}
Gordon easily kept up, just behind the skirmish line.
Gordon könnyedén tartotta velük a lépést, közvetlenül a csatasor mögött.
line
volume_up
damil {substantiv}
One of the rods dipped violently, then the line began to scream out of the Penn Senator.
Az egyik bot hirtelen ívbe hajlott, sikoltva futott le az orsóról a damil.
line

Eksempelsætninger "line" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishOne monograph touched on the royalty of Agora; they were a very purebred line.
Egy monográfia foglalkozott az agorai uralkodókkal, nagyon tiszta vérvonal volt.
EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishBut he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Ahogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
EnglishNext time we'll deploy the patrol line farther out and do a direct penetration.
Legközelebb jobban széthúzzuk a felderítő köteléket, és közvetlenül behatolunk.
EnglishMonk did his basic training and somewhere along the line he filled in his résumé.
Monk megkapta az alapkiképzést, s eközben egyszer kitöltettek vele egy kérdőívet.
EnglishThere was no need of translators on the line; Dietrich Busch spoke fluent English.
Nem volt szükség tolmácsokra a vonalban; Dietrich Busch kiválóan tudott angolul.
EnglishThe report is not in line with these views and we are therefore voting against it.
A jelentés nem áll összhangban ezekkel a nézetekkel, és ezért ellene szavaztunk.
EnglishBehind them both, the line of Harpers and War Wizards took a step or so closer.
A mögöttük sorjázó Hárfások és harci varázslók előrébb merészkedtek egy lépést.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
A Landsbergis úr által tett szóbeli módosítás nincs összhangban ezzel a döntéssel.
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
A megújuló energiaforrások kapcsán alapvetően egyezik a Bizottság javaslatával.
EnglishThere had been a soft click on the line soon after he had picked up the receiver.
Nem sokkal azután, hogy felvette a kagylót, halk kattanást hallott a vonalban.
EnglishEvery few minutes a train thundered along the main line over the railway arch.
Rövid időközökben egy-egy vonat dübörgött végig a fővonalon és át a vasúti hídon.
EnglishA glue point is a custom connection point where you can attach a connector line.
A csatolópont egy egyedi kapcsolati pont, ahová az összekötőt lehet csatlakoztatni.
English(h) in the last line of paragraph (u) (i) Annex I shall be replaced by Annex II.
h) az u) pont i. alpontjában az "I. melléklet" helyébe a "II. melléklet" lép.
EnglishShe put her bag on the desk and drew a line along the desk with her fingertip.
Táskáját az íróasztalra tette, és az ujja hegyével vonalat húzott az íróasztalon.
EnglishNot fifty yards away, Oleg Ivan'ch was standing in the line to use the men's room.
Nem egészen ötven yarddal odébb Oleg Ivanics a férfivécé előtti sorban álldogált.
EnglishOf course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
Ezeknek persze összhangban kell lenniük a társadalmi kohézió európai elveivel.
EnglishI believe the report by Mr Goepel is in line with the role I have just outlined.
Úgy gondolom, hogy Goepel úr jelentése összhangban áll a fentebb vázoltakkal.