Engelsk-ungarsk oversættelse af "neighbouring"

EN

"neighbouring" ungarsk oversættelse

volume_up
neighbour {substantiv}

EN neighbouring
volume_up
{adjektiv}

neighbouring (også: adjacent, adjoining, next, neighboring)
. - Neighbouring countries of course can be included.
. - A szomszédos országok természetesen részt vehetnek benne.
There needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Összehangolt megközelítésre van szükség az Irakkal szomszédos államokat illetően is.
These are neighbouring countries with vast income differences.
Szomszédos országokról van szó, hatalmas jövedelembeli különbségekkel.
neighbouring (også: adjacent, approaching, close, near)
From a neighbouring shrubbery emerged a nurse, leading by the hand a small boy, who howled as he went.
A közeli bozótból egy dajka bukkant elő, kézen fogva vezetett egy kisfiút, aki közben üvöltött.
It is important to know that they are not only located on the territory of the European Union, but also in neighbouring countries near the Union's borders.
Fontos tudni, hogy ezek nem kizárólag az Európai Unió területén találhatóak, hanem részben az Unió határaihoz közeli szomszédos országokban működnek.
Two shrimp-brown children emerged from a neighbouring shrubbery, stared at them for a moment with large, astonished eyes, then returned to their amusements among the leaves.
Két napbarnított gyermek bukkant elő a közeli bozótból, egy ideig tágra nyílt, meglepett szemmel bámulták őket, aztán visszahúzódtak a sűrűbe, hogy játékukat folytassák.

Synonymer (engelsk) for "neighbour":

neighbour
English

Eksempelsætninger "neighbouring" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.
Ez nem véletlen: a szomszédok mindenkor jobban ismerik az ottani helyzetet.
EnglishClearly, that also depends on the behaviour of neighbouring countries.
Egyértelmű, hogy ez a szomszédországok viselkedésétől is függ.
EnglishIn Estonia, our neighbouring country, the tax on alcohol is low.
Észtországban, a szomszédunkban, az alkoholra kivetett adó alacsony.
EnglishIn my view, the languages of the neighbouring countries should be used.
Nézetem szerint a környező országok nyelvét kell használni.
EnglishA word about a neighbouring country in the Middle East: Turkey.
Még egy szó az egyik közel-keleti szomszédunkról: Törökországról.
EnglishShrines were built to him in Rome and the neighbouring cities.
Templomokat építettek neki Rómában és a környező városokban.
EnglishThe mud with its highly toxic chemical contents flooded the neighbouring fields and villages.
A rendkívül mérgező vegyi anyagokat tartalmazó iszap elöntötte a környező szántóföldeket és településeket.
EnglishWhen neighbouring countries are in a state of transition, this is extremely useful and necessary.
Ez kivételesen hasznos és szükséges lehet akkor, amikor ezek az államok olyan átmenetet élnek meg, mint most.
EnglishThe shutdown may have a direct effect on the energy supply of the country concerned and neighbouring Member States.
A leállítás közvetlen hatással lehet az érintett ország és a környező tagállamok energiaellátására is.
EnglishThe location of airports should be chosen to enable them to serve neighbouring and border regions.
A repülőterek elhelyezkedését úgy kell meghatározni, hogy az képes legyen kiszolgálni a környező és a határos régiókat is.
EnglishThe countries have an opportunity to develop closer ties with neighbouring countries and with the European Union.
Így ezeknek az országoknak lehetőségük nyílik szorosabb kapcsolatokat kiépíteni szomszédaikkal és az Európai Unióval.
EnglishI also think that the European Union must be able to guarantee its own security, as well as that of neighbouring countries.
Úgy gondolom továbbá, hogy az Európai Uniónak képesnek kell lennie garantálnia saját, valamint szomszédai biztonságát.
EnglishThe formation of this group is causing anxiety and fear in neighbouring countries, primarily Slovakia, Romania and Serbia.
A csoport megalakulása aggodalmat és félelmet okoz a környező országokban, főként Szlovákiában, Romániában és Szerbiában.
EnglishWe must pay serious heed to this situation, because the Mediterranean countries are partner countries, not just neighbouring countries.
Komolyan kell foglalkoznunk e helyzettel, mivel a mediterrán országok partnerországaink, nem csupán szomszédaink.
English. - (SK) Trans-border cooperation is an important stimulus for the sustainable development of neighbouring border regions.
írásban. - (SK) A határokon átívelő együttműködés a határos régiók fenntartható fejlődésének nélkülözhetetlen mozgatórugója.
EnglishIn this respect, we hope that the loan provided by the EU to this neighbouring country will be used to help the whole of Ukrainian society.
E tekintetben reméljük, hogy az EU által Ukrajnának nyújtott hitelt az egész ukrán társadalom megsegítésére használják fel.
EnglishIn our opinion, a lasting solution to the conflict in Darfur cannot be found without stabilising the situation in these neighbouring countries.
Véleményünk szerint a dárfúri konfliktus tartós megoldása nem érhető el ezen országok helyzetének stabilizálása nélkül.
EnglishHis wife represented to him how absolutely necessary such an attention would be from all the neighbouring gentlemen, on his returning to Netherfield.
Mrs. Bennet próbálta megmagyarázni, hogy ez a figyelem minden szomszédra kötelező, ha Mr. Bingley visszatér Netherfieldbe.
EnglishDialogue with Tunisia, Egypt and their neighbouring countries must pursue the aim of guaranteeing democratic stability.
A Tunéziával, Egyiptommal és az őket határoló országokkal folytatott párbeszédnek a demokratikus stabilitás biztosításának célkitűzését kell szolgálnia.
EnglishHad it understood, it would not have sent convoys of Chinese army vehicles with thousands of soldiers to Tibet and neighbouring provinces.
Ha megértette volna, nem küldte volna Tibetbe és a környező tartományokba a kínai hadsereg páncélos oszlopait több ezernyi katonával.