EN range
volume_up
{substantiv}

range (også: ambit, competence, competency, orbit)
volume_up
hatáskör {substantiv}
range (også: area)
volume_up
térség {substantiv}
The Italian Alps, or the mountain range to the North of the Italian peninsula, was an area I had known in my mortal years.
Az itáliai Alpok, a hegylánc, amely északról lezárja a félszigetet, olyan térség volt, amelyet halandó koromból ismertem.
range (også: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {substantiv}
Sorts rows by the values in the active columns of the selected range.
A sorokat a kijelölt terület aktív oszlopaiban szereplő értékek szerint rendezi.
Sorts columns by the values in the active rows of the selected range.
Az oszlopokat a kijelölt terület aktív soraiban szereplő értékek szerint rendezi.
Displays the reference for the current cell, the range of the selected cells, or the name of the area.
Megjeleníti a jelenlegi cellára, a kijelölt cellatartományra vagy a terület nevére mutató hivatkozást.
range (også: array, file, line, rank)
volume_up
sor {substantiv}
It committed itself to undertaking a range of undoubtedly difficult reforms.
Elkötelezte magát amellett, hogy végrehajt egy egész sor kétségtelenül nehéz reformot.
I mentioned and listed a range of measures that the Council has already adopted.
Említettem és felsoroltam egy sor intézkedést, amit a Tanács már elfogadott.
They need to have a range of tools at their disposal.
Kell, hogy egy sor, a rendelkezésükre álló eszköz közül választhassanak.
range (også: assortment, choice, part, selection)
volume_up
választék {substantiv}
A választék kolosszális és kezelhetetlen.
range (også: beam, cast, course, direction)
volume_up
irány {substantiv}
Range thirty-six thousand, course roughly two-nine-zero.
Távolság harminchatezer, irány durván kettőkilenc-nulla.
We're being illuminated at very close range, bearing zero-two-seven!
Nagyon közelről céloztak meg bennünket, irány nulla-kettes-hetes.
Bearing zero-three-zero, turning toward us, range fifteen kilometers and closing!
Irány nullahárom-nulla, felénk fordul, távolság tizenöt kilométer, csökken!
range (også: bulk, compass, content, coverage)
volume_up
terjedelem {substantiv}
This is, I think, the range that matters.
Ez az a terjedelem, ami számít.
range (også: butt)
volume_up
lőtér {substantiv}
The launch must be over the White Sands range.
Mindenképpen a White Sands lőtér fölött kell elindítanunk.
LÕTÉR Normális vagyok?
The target range was about as simple as one could ask, large white cardboard panels with black tank silhouettes painted on them, and they were set at fixed, known ranges.
A lőtér olyan egyszerű volt, amennyire csak lehetett, a célpontokat hatalmas fehér kartonlapokra festett fekete tanksziluettek alkották, fix, ismert távolságokban elhelyezve.
range (også: capacitor, capacity)
volume_up
kapacitás {substantiv}
volume_up
vadászterület {substantiv}
range (også: circle, circuit, district, division)
volume_up
kerület {substantiv}
range (også: circle, circuit, cycle, loop)
volume_up
kör {substantiv}
The circle represents the computer's estimate of the range of the surveillance radar scanning the RC-135the plane is well within that range.
- Ez a kör a felderítőradarok hatósugarát mutatja, a számítógép elemzése alapján... a gép bőven benne van a radar hatósugarában.
range (også: circle, circuit, district, precinct)
volume_up
körzet {substantiv}
General Taylor, gentlemen, the range has just reported ready.
Taylor tábornok, uraim, most jelentették, a körzet készen áll.
range (også: clearance, field, ground, place)
volume_up
tér {substantiv}
range (også: green, lease, meadow, pasture)
volume_up
legelő {substantiv}
range (også: compass, coverage, dimension, expanse)
volume_up
kiterjedés {substantiv}
range (også: concatenation, train)
volume_up
láncolat {substantiv}
range (også: cooker, furnace, hearth, stove)
volume_up
tűzhely {substantiv}
Sue stood in front of the gas range on one foot, waiting for the milk to begin steaming so she could dump in the Nestle's.
Sue a tűzhely előtt állt fél lábon, várva, hogy forrni kezdjen a tej és beleszórhassa a kakaóport.
Hampstead surveyed the kitchen, then moved to the stainless-steel range hood, which he began to clean in spite of the fact that it was spotless.
Hampstead szemügyre vette a konyhát, aztán a rozsdamentes acél tűzhely tetejéhez lépett, és tisztogatni kezdte, annak ellenére, hogy foltnak nyoma sem volt rajta.
In the small kitchen, the ancient gas range had seemed about to spring a leak and explode; Hilary had lived for years in fear of the stove's irregular, spurting blue flames.
A kis konyhában rozoga gáztűzhely, amely bármelyik pillanatban felrobbanhat; Hilary éveken át rettegett a tűzhely szabálytalan, fel-felcsapó, köpködő lángjától.
range (også: distance, interval, offset, reach)
volume_up
távolság {substantiv}
The second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
Az infrastruktúra második lépése a távolság kiterjesztéséről kell szóljon.
Range to Wenshan, eight kilometers, the Combat technician reported.
Távolság a Vensantól nyolc kilométer jelentette a harcirányítás.
Range thirty-seven kilometers, approaching at medium speed.
Távolság harminchét kilométer, közepes sebességgel közeledik.
range (også: draft, round, run, sequence)
volume_up
sorozat {substantiv}
The subjects ranged from Victorian England's Jack the Ripper to Osama bin Laden, for whom Hell had prepared a special suite of fiery rooms.
A fiókokban sorozat- és tömeggyilkosokról összeállított anyagokat találtam, a viktoriánus Angliából származó Hasfelmetsző Jacktől Osama bin Ladenig.
Now we have a range of 1 300 km, which is no little matter.
Itt van ez az 1300 km-es hatótávolság, ami nem kevés.
Six or seven MIRVs each and a range of just over ten thousand kilome- ters, Mrs.
Darabonként hat vagy hét robbanófej és több mint tízezer kilométeres hatótávolság felelte Mrs.
The Scorpions can be launched off threat detection signals from the receiver unit, but without range, elevation and tracking data the chances of a hit at long range are slim.
A Scorpionokat a fenyegető jelzésekre is rá lehet küldeni, de a hatótávolság, emelkedés és rávezető adatok nélkül nagyon kevés esély van a telitalálatra.
range (også: exposure, lay, lie, locality)
volume_up
fekvés {substantiv}
volume_up
ingadozás {substantiv}
The land ran flat to a range of sharp-edged granite hills.
A talaj egyenesen haladt egészen egy éles gránát hegylánc lábához.
A mountain range stretched from north to south on my left.
Bal felől északdéli irányban egy hegylánc húzódott.
I'll try and get as high up that range as I can.
Megpróbálok a lehető legmagasabbra emelkedni ott a hegylánc fölött.
range (også: province, territory)
volume_up
tartomány {substantiv}
Creates the range names from the header row of the selected range.
Tartományneveket hoz létre a kijelölt tartomány fejlécsorából.
Fills a selected range of at least two rows with the contents of the top cell of the range.
Legalább két sorból álló tartományt a tartomány legfelső cellájának tartalmával tölt fel.
Selects a database range that you defined under Data - Define Range.
Az Adatok menü Tartomány meghatározása pontjában definiált adatbázis-tartományok közül választ.
range
range
range
volume_up
ércprovincia {substantiv}
range
volume_up
ércrégió {substantiv}
range
volume_up
hatásterület {substantiv}
range
range
range
range
volume_up
kőzetrégió {substantiv}
range (også: rifle range, shot)
volume_up
lőtávolság {substantiv}
Both men shouldered their MP-10s, though the range was a little too far as yet.
Mindketten vállukhoz emelték MP-10-esüket, bár a lőtávolság még túl nagy volt.
Lőtávolság, Sandy.
range
volume_up
lőtáv {substantiv}
range (også: rifle-range)
volume_up
lövölde {substantiv}
range
volume_up
szabad legelő {substantiv}
range
range
volume_up
szabad tér {substantiv}
range
volume_up
telérvonulat {substantiv}
range
range
range

Eksempelsætninger "range" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishNow, obviously, antiangiogenic therapy could be used for a wide range of cancers.
Nyilvánvalóan antiangiogén terápiával sokféle daganatos megbetegedés kezelhető.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishIt was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
Épp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
EnglishThere is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
Mind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
EnglishHis mouth pealed forth deafening screams that were beyond human auditory range.
Fülsiketítő sikolyok törtek fel a torkán, messze túl az emberi hallás határán.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Még mindig sok a tennivaló, és problémáinknak nagyon szerteágazóak a gyökerei.
English'Kurik,' Sparhawk said to his squire, 'what's the effective range of a crossbow?'
Kurik, mekkora a hatótávolsága egy számszeríjnak? kérdezte Sparhawk a fegyvernökét.
EnglishIf this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
A négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
EnglishUses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
Az adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.
EnglishThe value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.
Az értéknek 0 és 3999 között kell lennie, a mód egy 0 és 4 közötti egész szám.
EnglishSpecifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
EnglishBut the detector winked a red light, indicating that there were none within range.
De a detektoron piros fény villant fel, jelezve, hogy ilyen nincs a környéken.
EnglishWest of the range the rainfall in the Mootseki is about twenty inches a year.
A hegylánctól nyugatra, a Mootsekiben, évente átlagosan 20 hüvelyknyi eső esik.
EnglishSeth told me it was safe to take it off as soon as he was out of radio range.
- Széth azt mondta, biztonságosan levehető, mihelyt kikerül a rádió hatósugarából.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Számos témakörrel foglalkozunk, és meg kell találnunk az egyensúlyt közöttük.
EnglishIf it moves out of range of the Freya, your Navy chaps can start squirting.
Ha az olaj kikerül a Freya körzetébőől, a tengerészeid elkezdhetik a locsolását.
EnglishWe're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Most az óceánközépi hátságot tekintjük meg, egy 65 000 km hosszú hegyláncot.
EnglishEnter the message that you want to display when the cell or cell range is selected.
Írja be az üzenetet, amely a cella vagy a cellatartomány kijelölésekor jelenik meg.