EN shell
volume_up
{substantiv}

shell (også: frame, framework, truss, cadre)
volume_up
váz {substantiv}
I was in a cushioned shell, and the crash field held my shape like an exoskeleton.
Egy párnázott burokban ültem, az erőtér megtartotta a testem formáját, mint egy külső váz.
shell (også: face, gloss, make-believe, outside)
volume_up
látszat {substantiv}
shell (også: armor, mail, armour)
volume_up
páncél {substantiv}
If it wasn't a tank, then it was trash; the shells would wreak fine 74 havoc with anything unarmored.
Ha pedig nem tank közeledett, akkor még jobb; a robbanó golyók remekül tönkre tudtak tenni bármit, amit nem védett komolyabb páncél.
shell (også: ball, bullet, projectile, shot)
volume_up
lövedék {substantiv}
Two-thirds of a second later, the shell struck the turret of the American tank.
Kétharmad másodperccel később a lövedék átütötte az amerikai tank tornyát.
The second shell took the turret a glancing blow and careened off into the hillside.
A második lövedék csak súrolta a tornyot, s gellert kapva a hegyoldalba fú-ródott.
Then the bazooka shell burst on the tower and I was on my face again.
Akkor páncélököl-lövedék érte a tornyot, a robbanásra hasra vágódtam.
shell (også: body, flesh, frame, hull)
volume_up
test {substantiv}
The sec-ond Tiger took his shell in the gap between turret and hull, and exploded.
A Tigrist a torony és a test között érte a lövedék; felrobbant.
But I felt this victim's soul like ashes, as though her spirit had been cremated and only the body remained, a worn, disease-ridden shell.
Hamunak éreztem ez áldozat lelkét, mintha szelleme elégett volna, és csak a test maradt volna meg, az elnyűtt, kórságtól satnya hüvely.
shell (også: cape, case, casing, cover)
volume_up
köpeny {substantiv}
shell (også: scallop, seashell, clam, mussel)
volume_up
kagyló {substantiv}
Soon the stones began to fly, and a well-directed shell cut Paphnutius' face.
Nemsokára kövek repültek, és egy ügyesen dobott kagyló felszakította Paphnutius homlokát.
Cupping her right hand as though she still held the shell, Penny brought it to her ear.
Penny úgy tett, mintha a kagyló még a kezében lenne, és a füléhez emelte.
Doubtfully, Ralph laid the small end of the shell against his mouth and blew.
Ralph bizonytalanul a szájához illesztette a kagyló keskenyebb végét, s belefújt.
shell (også: hull, husk, sheath, skin)
volume_up
burok {substantiv}
Maybe the shell of novas hid it, if it's there at all.
Talán a nóvákból álló burok eltakarta, ha ott van egyáltalán.
shell (også: hull, husk, peel, rind)
volume_up
héj {substantiv}
It was only the shell of the King riding forth that morning to be with his people.
Ez csak egy üres héj; nem a király nyargalt ki a mai reggelen a népéhez.
Silicone-based, mantium shell, lack of respiratory system.
Szilikon alap, admantium héj, légzőszervük nincs.
The hall itself was nothing, a shell of a place to hold light and sound-utterly modern and unredeemably ugly.
Maga a csarnok semmi volt, egy héj a fénynek és a hangnak: minden ízében modern és reménytelenül rút.
shell (også: corrugation, rib)
volume_up
bordázat {substantiv}
shell (også: crust, rind, skin)
volume_up
kéreg {substantiv}
shell (også: formality)
volume_up
külsőség {substantiv}
shell (også: garnet)
volume_up
gránát {substantiv}
The word burst from her lips like an exploding shell.
Mintha gránát robbant volna, csattant ajkáról a szó.
At five minutes to seven, the fishing launch stopped the Argylls sixth shell, a direct hit.
Hét óra előőtt öt perccel a halászbárkát eltalálta az Argyllról kilőőtt hatodik gránát.
Two of the shells were common impact-fused high-explosive, and the other ten were VT.
A lövedékek közül kettő közönséges, nagy robbanóerejű gránát volt, a többi tíz pedig VT.
shell (også: recess, scoop, trough)
volume_up
teknő {substantiv}
shell
volume_up
csigaház {substantiv}
The opening to the corkscrew shell was black and foul-smelling.
A csigaház nyílása sötét barlangként tátongott.
And a lot of people might use structures like abalone shells, like chalk.
Sok ember használ csigaház-szerű szerkezeteket, mint a kréta.
This abalone shell is a biocomposite material that's 98 percent by mass calcium carbonate and two percent by mass protein.
Ez a csigaház egy biokompozit anyag tömegének 98 százaléka kalcium karbonát és két százaléka fehérje.
shell (også: skin)
volume_up
héjazat {substantiv}
shell
volume_up
héjszerkezet {substantiv}
shell
shell
volume_up
versenycsónak {substantiv}
She looks as lovely as a good horse or as a racing shell, the Colonel thought.
Szép, mint egy jó ló, vagy mint egy versenycsónak, gondolta az ezredes.

Eksempelsætninger "shell" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYet if she's unharmed, she'll be furious at our intrusion, Amaranthae protested.
- De ha sértetlen, akkor haragos lesz, amiért betörtünk. - ellenkezett Amaranthae.
EnglishEnter the shell command, the output of which you want inserted into your document.
Adja meg azt a parancsot, amelynek kimenetét be szeretné szúrni a dokumentumba.
EnglishNO – She'll be treated the same as any other spouse, so she won't need to register.
Ezen túlmenően elképzelhető, hogy ottlétéről tájékoztatnia kell az illetékeseket.
EnglishIn fact, she's quite smart, and if I call she'll immediately know the reason why.
Az igazság az, hogy nagyon is okos, és ha felhívnám, rögtön tudná, mi az oka.
EnglishBut when I crashed through, what I found wasn't a body, only an empty shotgun shell.
De amikor átcsörtettem, nem holttestet találtam, hanem üres puskatöltényhüvelyt.
EnglishRaymond said, shaking his head a little, She'll never be able to play, you know.
Raymond egy kicsit megrázta a fejét: Ez a nő soha életében nem fog tudni teniszezni!
Englishthe shell creature said sarcastically.
Helyes, így már mindjárt könnyebb lesz jegyezte meg gúnyosan a csigaházas lény.
EnglishHe took the shell caressingly with both hands and knelt, leaning against the trunk.
Gyöngéden felemelte mind a két kezével, majd letérdelt, s a rönknek támaszkodott.
EnglishThe shell in there was the wrong size and was crooked against the breech block.
A benne levő töltény mérete nem volt megfelelő, és ezért hozzászorult a závárfalhoz.
EnglishThen Piggy was standing cradling the great cream shell and the shouting died down.
Röfi állt mellette, a nagy vaj szín kagylót ringatva s a kiáltozás lassanként elült.
EnglishThey won't cure her, but they'll make it less likely that she'll hurt herself.
Meggyógyítani ugyan nem fogja, de legalább kevéssé valószínű, hogy kárt tesz magában.
English`She'll have a layover tomorrow, and won't reach New Orleans before afternoon.'
A holnapi gép megszakítással fog jönni, úgyhogy Rowan csak délutánra ér New Orleansba.
EnglishStrapped to the back of each, under a plastic shell, was an injured dolphin.
Mindegyik alá egy-egy sebesült delfin volt kötözve, plasztikburok védelmében.
EnglishThere's no way we could generate enough positive energy to crack that shell.
Nem vagyunk képesek elég pozitív energiát indukálni, amivel feltörhetnénk a burkot.
EnglishShe'll cook blackjacks, I'll cook gravy; we'll have chicken someday, maybe.
balckjacket főz míg én szaftját kavarom; Tán eszünk csirkét is majd egy szép napon;
EnglishDamned softwood, cursed conifer, deceitful evergreen, she'll never have you!
- Átkozott puhafa, hitvány tűlevelű, álnok örökzöld, soha nem kap meg téged!
English'I'm sure she'll be very interested in your arguments before she passes sentence.'
Biztos vagyok benne, hogy mielőtt kihirdeti az ítéletet, figyelmesen meghallgatja önt.
EnglishShe'll be marrying Tiberius's nephew and Nero's uncle, that's all she thinks about.
Csak arra gondol, hogy Tiberius unokaöccse és Nero nagybátyja lesz a férje.
EnglishThat means she'll point with her spade and maintain an endless line of chatter.
Ez azt jelenti, hogy ide-oda mutogat az ásójával, és megállás nélkül jártatja a száját.
EnglishHe lifted the shell on his knees and looked round the sun-slashed faces.
Felemelte térdéről a kagylót, és szemügyre vette maga körül a napégette arcokat.