EN soft
volume_up
{adjektiv}

soft (også: affable, bland, comely, comfortable)
It was a soft elastic substance, warm to the touch ...
Puha, rugalmas anyagból készült, kellemes, meleg tapintású...
Just a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
Kellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
The woman handling their frequency had a soft appealing voice.
A nőnek, akivel beszéltek, kellemes hangja volt.
soft (også: affable, bland, comely, complacent)
His voice was soft, dreamy, so delicate for a big man that it was startling.
A hangja nyájas, álmodozó volt, meglepően finom ilyen hatalmas emberhez.
Elthaun was a soft-tongued woman-izer whose every third word was false.
Elthaun egy nyájas csábító, akinek minden harmadik szava hazugság volt.
His voice was still soft and gentle, but his little black eyes watched me without blinking.
Még mindig szelíd és nyájas hangon beszélt, de apró, fekete szeme rezzenéstelenül figyelt.
soft (også: faint, feeble, infirm, languid)
Moderate people in Pakistan are feeling frustrated and angry and they are disappointed by Europe's soft response.
A mérsékelt irányzatot képviselő pakisztániak csalódottak és dühösek, és kiábrándítja őket Európa erőtlen reakciója.
She even thought she detected a hint of sadness behind his soft voice.
Janice úgy érezte, talán egy kis szomorúság is vegyül a férfi nyugodt hangjába.
Her voice was still soft with a Zen-like sense of peace.
Rose arca kísértetiesen nyugodt maradt, a hangját kedvessé tette a Zen-szerű béke.
Az éjszaka csendes és nyugodt volt körülöttem.
soft (også: bland, clement, easy, faint)
volume_up
enyhe {adj.}
Then a soft rrrng noise and a faint draught on his neck made him look back in surprise.
Aztán csöndes surrogás, a tarkóját enyhe szell legyintette meg.
Only a soft wind blowing, and the distant tractor-sound wafting back and forth with it.
Csönd volt, csak az enyhe szellő sodorta felénk hébe-hóba a távoli traktordübörgést.
The doors were open a breath of soft night air came in.
Minden ajtó nyitva volt, beáradt az enyhe éjszakai levegő.
soft (også: bland, mellow, silken, silky)
volume_up
lágy {adj.}
Bársonyosan lágy, igen, ilyen volt, bársonyosan lágy.
His voice was as toneless and soft as a whisper, but more distinct.
Érctelen, lágy hangja suttogásra emlékeztetett, de annál valamivel határozottabb volt.
And the soft pastel colors of the bedroom lulled him for a moment.
Egy pillanatra elzsongították a hálószoba lágy pasztellszínei.
soft (også: calm, low, pacific, peaceful)
She could hear the soft footsteps of madness, hear its slow soft breathing.
Szinte hallotta halk lépteit, csendes lélegzetvételét.
There was not a sound except the soft, whispery whistle of the wind.
A szél, csendes susogásán kívül semmi más nem hallatszott.
At his side Brigid O'Shaughnessy's soft breathing had the regularity of utter sleep.
Mellette Brigid O'Shaughnessy csendes, egyenletes lélegzetvétele mély álomról tanúskodott.
soft (også: calm, clean, even, flat)
volume_up
sima {adj.}
I kissed their smooth flanks and their long soft noses.
Megcsókoltam sima oldalukat, hosszú, bársonyos orrukat.
The soft British accent took me back four and a half years in a finger snap.
Sima brit kiejtése szempillantás alatt visszavitt négy és fél évvel korábbra az időben.
He'd laid his soft dry hand over hers, and kissed her cheek.
Rátette sima, száraz kezét Evelynére, és megcsókolta a lány arcát.
soft (også: classy, dainty, delicate, delicious)
volume_up
finom {adj.}
His voice was soft, dreamy, so delicate for a big man that it was startling.
A hangja nyájas, álmodozó volt, meglepően finom ilyen hatalmas emberhez.
Her voice was soft and musical and had an odd, lilting quality to it.
Hangja lágy volt, dallamos, és átszőtte valamilyen finom, eleven ritmus.
Behold they that are clothed in soft garments, are in the houses of kings.
Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik.
soft (også: delicate, dicky, dim, failing)
volume_up
gyenge {adj.}
A soft breeze snuffled through the juniper bushes on top of the hill.
Gyenge szellő neszezett a dombtető borókabokrai között.
Unknown to outsiders, the polls also showed some very soft areas.
A kívülállók azt már nem tudták, hogy az adatok gyenge pontokra is rávilágítottak.
You were soft last year, and you're still soft.
Tavaly is rohadt gyenge voltál, és semmit nem fejlődtetél!
soft (også: downy, fleecy, flossy, limp)
volume_up
puha {adj.}
Then came the soft arms of Allesandra, the soft mass of her gray hair against my neck.
Allessandra átkarolt puha karjával, szürke sörénye puhán simogatta a nyakamat.
A piece of soft coal altered the lines in the face and the appearance of the eyes.
Egy darab puha faszénnel megváltoztatta vonásait és szemének állását.
Now it was their soft illumination falling on the manila folders in his lap.
Puha villanyfény hullott az övében heverő, nátronpapír iratgyűjtőkre.
A soft, female scent solved the mystery before he had the door more than half open.
Ahogy benyitott, már feleúton megoldódott a rejtély: kellemes, nőies illat csapta meg az orrát.
It was as though that part of her face had been removed from a male human and put there, above the soft, long, womanish mouth.
Mintha az a része az arcának egy emberi hímből került volna oda, a puha, nőies, nagy száj fölé.
He said pretty much the same thing every time, and the victims remembered it because the fun guy part sounded so weird, especially when spoken in Bobby's soft, high-pitched, almost girlish voice.
- A legtöbbször nagyjából ilyesmiket mondott, és az áldozatok azért jegyezték meg, mert nagyon bizarrul hangzott a mókás fickó vagyok" a férfi lágy, magas, szinte nőies hangján.
soft (også: faint, inaudible, low, still)
volume_up
halk {adj.}
She could hear the soft footsteps of madness, hear its slow soft breathing.
Szinte hallotta halk lépteit, csendes lélegzetvételét.
Piercing the soft thrum andshush of the air conditioner came the sharp creak of a floorboard.
A légkondicionáló halk zúgásán keresztül is meghallotta a padló reccsenését.
There was a soft sound off to his left, and the Valeman twisted about sharply.
Balról halk nesz hallatszott, a völgylakó hirtelen arra fordult.
soft (også: flabby, flaccid, floppy, languid)
His mouth was soft without emotion, and cheeks smooth in death.
Szája érzéketlenné ernyedt, orcája kisimult a halálban.
Her breasts seemed so soft and limp, they had been so since Gwydion's birth; she remembered how they had been when he first touched her, tiny and hard.
A keble oly puha és ernyedt, egészen Gwydion születése óta; Morgaine pedig még emlékezett rá, milyen volt, amikor a férfi először érintette: pici és kemény.
soft (også: inaudibly)
volume_up
halkan {adj.}
It was the soft, gentle, precise, confident English of the Caribbean.
Halkan, szelíden, pontosan és magabiztosan beszélte a karibi szigetvilág angolját.
The owl was making soft hooting sounds and raising and dropping her wings fitfully.
A bagoly halkan kuvikolt, hasztalan próbálgatta szárnyát.
Into the silence that followed, Liz said in a soft voice: 'It's a crocodile-hunter.
A beálló csöndben halkan megszólalt Liz: Egy krokodilvadász.
soft (også: silky, smooth, terry)
`That's quite true,' said Lightner in the same soft, well-tempered voice.
Így van felelte Lightner ugyanazon a bársonyos, pallérozott hangon.
Soft cheeks and kissing and bodies rocking in unison.
Bársonyos arcok, csókolózás, egy ütemre ringatózó testek.
I kissed their smooth flanks and their long soft noses.
Megcsókoltam sima oldalukat, hosszú, bársonyos orrukat.
soft
soft
The light was slatted coming through the shutters, and dim and soft pouring through the dirty screens of the porch beyond the side windows.
Ferde fénypálcák döftek át a zsalugáterek résein, elmosódó, szűrt fény szivárgott be az oldalsó ablakok mögötti oldaltornác mocskos szúnyoghálóján.
I heard the wind outside, the great soft rustle of the trees, the faint distant whistling of the stable boy as he moved about the barn, the neighing of my horses.
Pedig hallottam odakint a szelet, a fák szelíd susogását, az istálló mellett szöszmötölő lovász elmosódó, távoli füttyét, lovaim nyihogását.
soft
soft
- kérdezte lágyan, szinte már dorombolva.
The soft swooshing music annoyed him; sick to death of Strauss, actually.
Feszélyezte a lágyan hullámzó zene; egy életre elege volt Straussból, ami azt illeti.
Her fingers were curled and soft on the small evening bag she carried.
Ujjait lágyan kicsi esti retikülje köré kulcsolta.
soft

Eksempelsætninger "soft" på ungarsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishShe took her glasses off, so that when she looked at him he was soft and fuzzy.
Aztán levette a szemüvegét, hogy Michael Milton körvonalait elmosódottabban lássa.
EnglishHe was a powerfully built man of medium height, a little fat now, but not soft.
Keménykötésű, középmagas fickó volt, kicsit már testesedett, de el nem hízott.
EnglishIn fact, Jilly remembered now that Shepherd didn't like ice in his soft drinks.
Jillynek csak most jutott eszébe, hogy Shep nem szereti, ha jég van az üdítőjében.
EnglishIt was the soft sound of small stones slipping and grinding against each other.
És most azt hallotta, hogy apró kavicsok roppannak és dörzsölődnek egymáshoz.
EnglishThen his children came home and they broke Margie Tallworth's soft little heart.
Aztán megjöttek a gyerekek, és Margie Tallworth szegény szíve elfacsarodott.
EnglishPlease, tovarisch, Papendreyov said, his sharp blue eyes now round and soft.
- Kérem, elvtárs- Papendrejev keskeny pillantása most meglágyult, elkerekedett.
EnglishThe gold is good round gold, soft and yellow, even though it derived from Shimrod.
- Szép, kerek aranyak, puhák és sárgák, annak ellenére, hogy Shimrodtól származnak.
EnglishHis shirt was gray and his double-breasted suit of soft, beautifully cut flannel.
Szürke volt rajta az ing, a tökéletes szabású flanellöltöny kétsoros zakója.
EnglishThe air vents made a sound like the soft breath of a peacefully sleeping man.
A légkondicionáló olyasfajta hangot adott, mint egy békésen alvó ember szuszogása.
English'Son of a swine, is the soft part of the road meant for thee to scratch thy back upon?
- Te disznó szülötte, hát arra való az út, hogy te a hátaddal dörgölődzél rajta?
EnglishShe was a dishevelled, jelly-soft old creature with a figure like a cottage loaf.
A zilált külsejű, öreg teremtés cipóformájú teste rengett, mint a kocsonya.
EnglishWe consider the people of the city-states, like the Irnanese, to be soft and corrupt.
Az olyan városlakókat, mint az irnaniak, elpuhultaknak és romlottaknak tekintjük.
EnglishHe drew her closer, almost lifting her from her feet, making a soft murmuring sound.
Lancelet magához húzta, szinte felemelte a lányt, és közben szinte dorombolt.
EnglishHigh on the slopes, mists gathered and a soft fine foggy rain began to fall.
Odafönt a hegyháton összesűrűsödött a köd, s megeredt a puhán, finoman szitáló eső.
EnglishThe soft strains of the Merry Widow Waltz rose strongly over the hum of conversation.
Aztán a Víg özvegy keringőjének dallama erőteljesen a monoton zaj fölé emelkedett.
EnglishNicholas arrived mid-meal with a soft hello to the group and a troubled countenance.
Nicholas a reggeli közepén futott be, s gondterhelt képpel üdvözölte társait.
EnglishSoft-drink machine's outside next to the candy machine, she murmured over her shoulder.
Az üdítős automata kint van az édességes automata mellett morogta a válla fölött.
EnglishLife, winged and furred and soft of foot, fled from him with a stir and a rustle.
Szárnyakon járva, bundásan, könnyedén lépve, riadtan, zizzenve iszkolt jöttére az élet.
EnglishYou are one of us, the stranger intoned gently, the words soft and coaxing.
Te is közülünk való vagy duruzsolta gyengéden az idegen, behízelgő, csábító hangon.
EnglishLots and lots of it, and the soft electric light, nice and steady, shining through it.
Töméntelen szúnyogháló, puhán szűrődik át rajtuk a kedves, egyenletes villanyfény.