Finsk-engelsk oversættelse af "haitta"

FI

"haitta" engelsk oversættelse

volume_up
haitta {substantiv}

FI haitta
volume_up
{substantiv}

haitta (også: vahinko, vaurio)
volume_up
damage {substantiv}
Toinen tämän ehdotuksen mukana tuleva haitta koskee innovaatiotoimintaa.
The second piece of damage that this proposal will do is to innovation.
Myöhäisen diagnoosin seurauksena näille elämänsä alussa oleville on aiheutettu pysyvä haitta.
As a result of that late diagnosis, permanent damage is caused to those young lives.
Yksi arvioitava kysymys on myös pienten kustantamojen aikakausjulkaisujen kannattavuudelle aiheutuva haitta.
One question to be assessed is also damage to the profitability of journals from small publishing houses.
haitta (også: haittapuoli, varjopuoli)
volume_up
disadvantage {substantiv}
Sen suurin haitta on han-väestön erittäin heikko käsitys kulttuurieroista.
The great disadvantage of it is that the Han have a very weak conception of cultural difference.
Tämä on meidän kannaltamme valtava kilpailullinen haitta.
This is an enormous competitive disadvantage for us.
Se ei ole kuitenkaan haitta jäsenvaltioille.
Nonetheless, this is not to Member States' disadvantage.
haitta (også: este, hankaluus, vika, pysyvä vamma)
volume_up
handicap {substantiv}
Niiden suuri määrä on nyt huomattava haitta maanviljelykselle.
Their proliferation is today a major handicap for agricultural development.
Tiedon ylitarjonta voi olla palkitsevaa eikä suinkaan haitta.
An overabundance of information, far from being a handicap, can be very rewarding.
Olen ollut hyvin onnekas, ettei vammani ole ollut suuri haitta.
I have been very lucky that my disability has not been a serious handicap.
haitta (også: petos, huijaus, haittapuoli)
volume_up
con {substantiv}
haitta (også: heikkous, vika)
volume_up
demerit {substantiv}
haitta (også: vahinko)
volume_up
detriment {substantiv}
haitta (også: rasite, este, taakka)
volume_up
encumbrance {substantiv}
haitta (også: vahinko, vaurio, vamma)
volume_up
harm {substantiv}
Mutta kuka sitten osaa määritellä, minkälainen haitta on riittävän vakava ihmisen terveydelle?
But just who can define what sort of harm is serious enough to adversely affect people's health?
haitta (også: este)
volume_up
hindrance {substantiv}
Nykyinen sääntö yhdestä rahastosta ja yhdestä hankkeesta on selkeä haitta.
The existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
haitta (også: kipu, loukkaus, vahinko, vamma)
volume_up
hurt {substantiv}
haitta (også: juomalasi)
volume_up
tumbler {substantiv}
haitta (også: vahti, osasto, vartio, kaupunginosa)
volume_up
ward {substantiv}

Eksempelsætninger "haitta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishEi ole kuitenkaan epäilystäkään, etteikö suurin haitta tapahtuisi juuri Välimerellä.
But there is no doubt that the greatest impact is occurring in the Mediterranean.
FinnishMeille syrjäisille alueille tämä haitta saattaa kohottaa kustannuksia jopa noin 30 prosenttia.
And for us in the far-flung regions, this problem can increase prices by around 30%.
FinnishSeuraavaksi on syytä ottaa esiin hormonaalisia haitta-aineita koskeva hyvin kiistanalainen kysymys.
I must address the very controversial issue of endocrine disrupters.
FinnishInfrastruktuurien puute on myös haitta yritysten perustamisen ja työpaikkojen luomisen kannalta.
This lack of infrastructure is also an obstacle to the establishment of companies and the creation of jobs.
FinnishOn myös tieteellisesti todettu, että kuparin puute on suurempi haitta kuin sen yliannostus.
It has also been scientifically ascertained that a copper deficiency is a bigger concern than an overdose of it.
FinnishSilloin edusta tulee haitta.
In trying to protect the consumer, we could end up going to the other extreme and creating more problems than we solve.
FinnishOhjelmistopatentit ovat haitta kasvavalle, dynaamiselle ja monipuoliselle eurooppalaiselle ohjelmistoteollisuudelle.
Software patents stand in the way of a growing, dynamic and diverse European software industry.
FinnishMuutoin se voi olla vakava haitta olemassaolollemme.
Otherwise it can be a severe impediment to our existence.
FinnishAihe: Hormonaaliset haitta-aineet ja testimenetelmät
Subject: Endocrine disrupting chemicals and test methods
FinnishUudessa tietoyhteiskunnassa syrjäisyys ei ole välttämättä haitta.
Another thing we need is social cohesion.
FinnishTällä säästetään miljardeja euroja julkisia varoja ja vältetään potilaille aiheutuvat haitta- ja vuorovaikutukset.
This will save the public purse billions and spare the patients the adverse reactions and interactions.
FinnishAlbaniassa tällä hetkellä vallitseva poliittinen ilmapiiri on huolestuttava ja vakava haitta uudistusten etenemiselle.
The current political climate in Albania is worrying and is a serious threat to the progress of reform.
FinnishDirektiivillä vuokratyöstä onkin tarkoitus estää tai korjata kyseinen joillain työmarkkinoilla esiintyvä haitta.
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
FinnishMeidän on laadittava sellainen ympäristöpolitiikka, joka ei jatkuvasti ole vain ylimääräinen haitta, kuten nykyisin.
We need to put in place an environment policy that is not forever seen as an optional extra, as it is today.
FinnishYksi haitta on se, että vaaleilla valittujen elinten rajoitetun roolin myötä yritykset saavat enemmän vaikutusvaltaa.
One of the objections is that, due to the restricted role of the elected bodies, businesses gain more influence.
FinnishKokemus on lisäetu; haitta se ei saa olla.
Experience is a bonus; it cannot be a defect.
FinnishMielestäni se oli jonkinasteinen haitta, mutta me joka tapauksessa osoitimme edelleen suosiotamme sitoutumisellenne.
I believe that this was, to some extent, a deficit, but in any case, we continued to applaud your commitment at the time.
FinnishTämä ilmiö, joka tunnetaan jo englanninkieliseltä nimeltään overbooking , on vakava haitta niille, jotka siitä kärsivät.
This phenomenon, already known by its English name, overbooking, represents a serious inconvenience for those affected.
FinnishKomissio ja sen asiantuntijat löytävät kyllä asianmukaisen tieteellisen pohjan hormonaalisille haitta-aineille neljässä vuodessa.
The Commission, the experts, will come up with the proper scientific basis for endocrine disruptors in four years.
FinnishEuroopan unionin koko viime vuosikymmenten historia on osoitus siitä, että tämä haitta on vaikea poistaa ja sen poistaminen vaatii suuria ponnistuksia.
Its entire history over past decades shows that it can only be overcome with great effort and difficulty.