Finsk-engelsk oversættelse af "harva"

FI

"harva" engelsk oversættelse

EN

FI harva
volume_up
{adjektiv}

harva (også: niukka, väljä)
volume_up
sparse {adj.}
Muun muassa poikkeuksellisen harva asutus, muuttoliike, väestön ikääntyminen, pitkät välimatkat ja kylmä tai kuuma ilmasto aiheuttavat pysyviä haittoja.
For example, an exceptionally sparse population, migration, an ageing population, long distances, and a cold or hot climate cause permanent problems.
BKT-lukujen ohella on otettava huomioon myös muita tekijöitä, kuten alueen ilmasto, syrjäisyys, harva asutus ja työttömyysaste.
Other factors besides figures for GDP have also to be taken into account, such as regional climate, remoteness, sparse population and the unemployment rate.
harva (også: niukka, ohut, hoikka, laiha)
volume_up
thin {adj.}

Eksempelsætninger "harva" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMutta tämä on harva esimerkki mietinnöstä, joka on oikealla tiellä - kenties Damaskokseen?
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
FinnishNäillä alueilla on lisäksi harva asutus ja vaikeat ilmasto-olosuhteet.
These regions, moreover, have a low population density and difficult climatic conditions.
FinnishKaikki tietävät Nasan tutkivan avaruutta, mutta vain harva tietää, että Nasa tutkii myös Maata.
Everyone knows that NASA studies space; fewer people know that NASA also studies Earth.
FinnishSuoraan sanoen näissä tilanteissa nämä ovat kuitenkin kaikki periaatteita, joista vain harva on eri mieltä.
But, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
FinnishHarva kuitenkaan haluaa kuulla totuutta numeroista, etenkään tässä tapauksessa, ja siksi emme pidä niistä.
But the truth about numbers can be unpopular, especially here, which is why we hate them.
FinnishTämä on EU-slangia, jonka merkitystä vain harva ymmärtää.
That is jargon and hardly anyone understands what it means.
FinnishEuroopan terrorismia torjuva verkko on siis harva.
Terrorism in Europe, consequently, slips through the net.
FinnishHarva maa toimitti ripeää ja tehokasta apua Haitille.
Not many countries provided rapid and effective aid.
FinnishNyt viidentoista vuoden jälkeen pidän viimeisen puheenvuoroni jälleen illalla, ja lähes yhtä harva jäsen on läsnä.
My last speech, fifteen years later, is also in the evening, before an almost equally reduced audience.
FinnishLiian harva tekee tällaista työtä.
FinnishKylmyys tai kuivuus, harva asutus ja pitkät etäisyydet keskeisistä markkinoista ovat tekijöitä, joiden haitat on kompensoitava.
Cold or drought, sparsely-populated areas and long distances from main markets are major drawbacks that require compensation.
FinnishKuitenkin vain suhteellisen harva jäsenvaltio laatii järjestelmällisesti vaikutustenarviointeja uusista säädösehdotuksista.
However, only a relatively small number of countries systematically carry out an integrated impact assessment for new legislative proposals.
FinnishValitettavasti, herra puheenjohtaja, hyvin harva nosti kätensä silloin, kun tästä asiasta äänestettiin.
As Parliament's rapporteur on beekeeping in the Member States, I am grateful to her for concentrating everything relating to organic beekeeping into a single amendment.
FinnishSe tuli ajankohtaiseksi siksi, että Euroopan pohjoisosassa, jossa me asumme, on hyvin harva asutus ja oli erityisiä syitä saada ylimääräistä tukea.
It arose because the northern part of Europe where we live is very sparsely populated and had special reasons to get extra aid.
FinnishKuutostukialueessa otetaan huomioon pohjoisille maille tyypilliset asiat, jotka erottavat ne muista eli harva asutus ja pitkät välimatkat.
In the Objective 6 area account is taken of the distinctive features typical of the Nordic countries such as low population density and long distances.
FinnishHarva tietää, että 42 prosenttia maataloudessa säännöllisesti työskentelevistä on naisia ja että kolme kymmenestä tilasta EU:ssa on naisten johtamia.
Not many people realise that 42% of those engaged regularly in agriculture are women, and that three out of every ten holdings in the EU are managed by women.
FinnishMuun muassa poikkeuksellisen harva asutus, pitkät välimatkat, kylmä tai kuuma ilmasto aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka säilyvät myös laajentumisen jälkeen.
For example, extremely sparsely populated areas, long journey times, and cold and hot climates mean additional costs, which will also be there after enlargement.
FinnishKomission nimissä on harva se viikko tullut aivan päinvastaisia viestejä: komissio tukee alkuperäistä esitystään, ei tue, tukee, ei tue.
Nearly every week we have had totally conflicting messages in the name of the Commission: the Commission supports its original proposal, does not support it, does support it, does not support it.
FinnishPitkät etäisyydet, harva asutus ja vaikeat luonnonolosuhteet on huomioitava, kun hinnoitteluinstrumentteja määritellään, aivan kuten mietinnössä todetaan.
Long distances, scattered populations and difficult natural conditions must be taken account of when the instruments in respect of charges are determined, just as the report states.
FinnishSuomen ja osin myös Ruotsin erityisongelmina muista EU-maista poiketen ovat pitkät välimatkat, harva asutus ja poikkeuksellisen kylmät ilmasto-olosuhteet.
The special problems of Finland partly also Sweden which distinguish them from the other EU countries are long distances, low population density and exceptionally cold climatic conditions.