Finsk-engelsk oversættelse af "heikko"

FI

"heikko" engelsk oversættelse

FI heikko
volume_up
{adjektiv}

heikko (også: huono, mieto, laimea, säännöllinen)
volume_up
weak {adj.}
Heikko, riittämätön vastustus kannustaa rikkomuksiin.
A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
Ongelmana on vastaanottajamaiden heikko hallintokapasiteetti.
One problem is the weak administrative capacities of the recipient countries.
Lisäksi oikeuslaitos on edelleen heikko ja poliittisen vaikutuksen alainen.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
heikko (også: surkea, vaimea, voimaton, avuton)
volume_up
feeble {adj.}
Tämä heikko kompromissi on lahja teollisuudelle.
This feeble compromise is a gift to the industry.
Tällä hetkellä se on joka tapauksessa heikko eikä paranna kovin paljon ympäristön tilaa.
At the moment, it is feeble at any rate, and will not do much to help improve the situation of the environment.
Tämä on mielestäni erityisen heikko perustelu.
I find that a particularly feeble argument.
Se kompromissi, johon neuvosto on päätynyt, on oikeudenmukainen mutta heikko.
The compromise reached by the Council is fair but fragile.
EU:n valmiiksi heikko maine perusoikeuksien suojelijana on vaarassa ja sitä on parannettava radikaalisti.
The EU record on upholding fundamental rights, already fragile, is at risk and needs to improve radically.
Meidän mielestämme komissio ei ole niin heikko elin, että sitä uhkaisi mureneminen sen joutuessa poliittiseen kriisiin.
We believe that the Commission is not so fragile that it is in danger of being shattered by a political crisis.
heikko
volume_up
debile {adj.}
heikko (også: hieno, hauras, herkkä, hienostunut)
heikko (også: tutiseva)
heikko (også: tutiseva)
heikko (også: voimaton)
volume_up
faint {adj.}
heikko (også: voimaton)
heikko (også: typerä, huono, tyhmä, ontuva)
volume_up
lame {adj.}
heikko (også: voimaton)
heikko (også: sairaalloinen)
volume_up
sickly {adj.}
Tilanteen tämänhetkinen verkkainen käsittely antaa vaikutelman, että kyseinen organisaatio on heikko ja kykenemätön panemaan asianmukaisesti täytäntöön itselleen asettamat tavoitteet.
The current sluggish handling of the situation clearly gives a sign of the weakness and inability of the organisation to adequately implement the goals it has set itself.
heikko (også: tokkurainen)
volume_up
woozy {adj.}

Eksempelsætninger "heikko" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishNiiden heikko taso on siis omiaan keskittämään nitraattien kaltaiset saasteet.
Due to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
FinnishSe on heikko perusta, jos emme pysty valvomaan näitä oikeuksia jäsenvaltioissa.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
FinnishOn totta, että hän lopetti sen, mutta hänen terveydentilansa on hyvin heikko.
It is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
FinnishSe oli aika heikko esitys.
But it was a report made up solely of statistics - somewhat on the lean side.
FinnishOngelmia lisäävät myös puutteet tiedonkulussa ja asioiden heikko koordinointi.
An inadequate flow of information and poor coordination are another point.
FinnishMuuten toiminnan perusta on melko heikko, eikä siitä ole mitään suurempaa hyötyä.
Otherwise, the statistical basis will be fairly meagre and not serve any larger purpose.
Finnish(SV) EMU on keskitetty suuri riskiprojekti, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
(SV) EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
FinnishKäytettyjen, pääosin vanhanaikaisten rakennusmenetelmien takia turvallisuustaso on heikko.
The mostly outdated construction methods used have led to poor safety standards.
FinnishOn kuitenkin pantava merkille alueen kilpailukykypotentiaalin heikko hyödyntäminen.
Nevertheless, the poorly implemented competitive potential of the region must be noted.
FinnishTämän vuoksi Euroopan unionin kannatus on hyvin heikko kansan parissa.
As a consequence, the European Union's popularity is very low among its people.
FinnishHaluaisin lisätä tähän, että budjettivajeet ovat toinen Euroopan merkittävä heikko kohta.
I would like to add that budget deficits in Europe are another great weakness.
FinnishVähennyksellä on tarkoitus ottaa huomioon viime vuosien heikko toteutus.
That reduction is designed to take account of under-implementation in recent years.
FinnishKöyhyyden naisistuminen korostuu erityisesti yhteiskunnan heikko-osaisimpien keskuudessa.
The female face of poverty is very marked in these vulnerable sections of society.
FinnishMonenvälisyys oli puheenjohtajavaltion ja neuvoston töiden heikko kohta.
That was one of the weaker areas of the Presidency and the Council's work.
FinnishRehellisesti sanottuna Euroopan aseistetuilla joukoilla on surullisen heikko kapasiteetti.
Let us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
FinnishToinen ongelma on SOLVIT-verkoston hyvin heikko käyttö käytännön välineenä.
Secondly is the very poor use made of SOLVIT as a practical instrument.
FinnishTämä on minusta selvästi heikko kohta sovittelukomitean tekemässä kompromississa.
I see this as the crucial weakness of the compromise arrived at in the Conciliation Committee.
FinnishYleensä kauppaboikotit koituvat köyhien maiden heikko-osaisen väestön vahingoksi.
Trade boycotts generally harm vulnerable people in poor countries.
FinnishEMU on keskitetty suuri riskihanke, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
FinnishEMU on suuri keskitetty riskihanke, jolla on heikko kannatus kansan parissa.
EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.