Finsk-engelsk oversættelse af "hioa"

FI

"hioa" engelsk oversættelse

FI

hioa [hion|hionut] {verbum}

volume_up
. - (PT) Mietinnön tarkoituksena on "hioa" turskakantojen elvytysstrategiaa.
. - (PT) The aim of this report is to 'polish up' the European strategy for preserving cod stocks.
Useita III osassa esitettyjä, unionin politiikkaa koskevia lukuja - etenkin yhteistä maatalouspolitiikkaa - voidaan ja pitäisi hioa ja parantaa edelleen.
In Part III several policy chapters - notably the common agricultural policy - can and should be polished and refurbished.
Euroopan unionin pitäisi vastaavasti työskennellä hioakseen ilmastonsuojelua koskevia sisäisiä säännöksiään.
Accordingly, the European Union should work on polishing up its internal regulations on climate protection.
Kiintiöjärjestelmää voitaisiin täten hioa, jolloin uusien alusten tuhoaminen kävisi tarpeettomaksi.
We can thus refine the quota system and make the destruction of new vessels unnecessary.
Liikennepolitiikan näkökulmasta meidän lainsäädäntötehtävänämme on nyt hioa yleisiä ehtoja.
From the point of view of transport policy, our legislative task now is to refine the framework conditions.
Korostan kuitenkin sitä, että kyseessä on kokeilu, jota täytyy analysoida, sitten hioa ja täydentää.
Nevertheless, I would emphasise the fact that this is an experimental move, which will have to be analysed, then refined and enhanced.
Hinnoittelu on valkoisen kirjan hiomaton timantti, jota meidän on työstettävä edelleen.
Charging is a rough diamond in the White Paper which we must be able to cut from now on and which is essential.
hioa (også: hiekoittaa)
Olen kuitenkin vakuuttunut, että valitsimme oikean sanamuodon, ja sitä voidaan varmasti vielä hioa.
Nevertheless, I am convinced that the wording that we have chosen is right, and we can certainly continue to work on this.
Euroopan unionin pitäisi vastaavasti työskennellä hioakseen ilmastonsuojelua koskevia sisäisiä säännöksiään.
Accordingly, the European Union should work on polishing up its internal regulations on climate protection.
Samanaikaisesti on kuitenkin kyse sen harkinta-ajan hyödyntämisestä, jonka tämän ryhmän toimikauden uusiminen antaa, jotta tulevan elimen perustamista voidaan hioa edelleen.
But, at the same time, we should make the most of the further reflections offered by that extension to work out how it should be replaced by another body.

Eksempelsætninger "hioa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishOn selvää, että päätöslauselmaesitystämme voitaisiin hioa entistä paremmaksi.
Of course our draft resolution could be improved still further.
FinnishNäin ollen on hyvin tärkeää parantaa ja hioa unionin uutta matkailupoliittista kehystä.
It is therefore very important to improve and define a new policy framework for tourism in Europe.
FinnishParlamentilla on valtuudet hioa tasoa 1 viimeiseen saakka, mikä viivästyttäisi prosessia.
Parliament has the powers to try to go into the maximum detail within level 1, which would delay the process.
FinnishJoskus se johtuu siitä, että idea on niin yleisluonteinen, että sitä täytyy hioa, ja siihen kuluu aikaa.
Sometimes it is because the idea is of such a general character that it needs to be worked up and that takes time.
FinnishTästä on nyt käytävä poliittista keskustelua, ja korkean edustajan tehtävä on sitten hioa yksityiskohtia.
That now has to be discussed politically, and it will be the task of the High Representative to then develop the details.
FinnishOlen yleisesti ottaen samaa mieltä esittelijän ehdotuksista, vaikka haluaisin hioa joitakin niistä.
Generally speaking, I agree with the rapporteur' s proposals, although I would certainly express some of them somewhat differently.
FinnishKorostan kuitenkin sitä, että kyseessä on kokeilu, jota täytyy analysoida, sitten hioa ja täydentää.
Nevertheless, I would emphasise the fact that this is an experimental move, which will have to be analysed, then refined and enhanced.
FinnishLuonnollisesti pitäisi hioa yksityiskohtia, jotka liittyvät siihen, että Schengen-alueen turvallisuustasoa ei alenneta.
Naturally, the details relating to not downgrading the level of security within the Schengen area should be elaborated.
FinnishMielestäni mahdollinen sovittelumenettely olisi paras tapa hioa pois ne ongelmakohdat, jotka vielä ovat ratkaisematta.
I think a possible conciliation procedure would be the best way to smooth off the sharp edges that still remain unresolved.
FinnishKoetamme selvittää, onko saavuttamanne tasapaino oikea, vai voiko tai pitääkö sitä vielä hioa ja parantaa.
We shall attempt to find out whether you have struck the right balance, or whether there is a need for any further fine-tuning or improvement.
FinnishIdeaa ei ollut aikaa hioa.
FinnishUseita III osassa esitettyjä, unionin politiikkaa koskevia lukuja - etenkin yhteistä maatalouspolitiikkaa - voidaan ja pitäisi hioa ja parantaa edelleen.
In Part III several policy chapters - notably the common agricultural policy - can and should be polished and refurbished.
FinnishTähän kuuluu monia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on hioa huippuunsa ne varainhoidon uudistukset, jotka Prodin komissio on jo ottanut käyttöön.
This involves a series of important measures that aim at fine-tuning financial management reforms that had already been introduced by the Prodi Commission.
FinnishHaluan ainoastaan tähdentää, että kyse on myönteisestä aloitteesta, vaikka sen soveltamisala on rajoittunut ja sen yksityiskohtia täytyy hioa.
I would simply like to emphasise that this is an initiative to be welcomed, although it is of limited scope and although it contains some aspects that need to be fine-tuned.
FinnishToivon sitten saavani heiltä palautetta ja, tarvittaessa, tarkastelemme säännöksiä, jotta voimme hioa niitä tavoittaaksemme ainoan tavoitteen, johon meidän on tähdättävä.
Then, I hope, I will be receiving feedback from them and, if necessary, we will look into the provisions in order to make them more finely-tuned to the only objective that we need to target.
FinnishParlamentti aikoo myös hioa komission ehdotuksia, jotta tuleville vuosikymmenille saadaan luotua vankka ja yhtenäinen lainsäädäntökehys, jolla taataan talouskasvu ja työllisyys.
Furthermore, Parliament intends to improve the Commission proposals in order to establish a robust and coherent legislative framework guaranteeing economic growth and employment for the next decades.