Finsk-engelsk oversættelse af "horjua"

FI

"horjua" engelsk oversættelse

FI horjua
volume_up
[horjun|horjunut] {verbum}

horjua (også: heilua)
horjua (også: tutista)
Meidän on jatkettava tällä tavoin, emmekä saa horjua ympäristöä koskevien panosten kovetessa.
We need to continue to do that and not falter as the environmental stakes get higher.
horjua (også: hoippua)
horjua (også: änkyttää)
horjua (også: hoippua)
Kun maailmanlaajuinen talouskriisi syntyi, tämä euroalueen muodostama talo alkoi horjua.
When the world economic crisis came about, this eurozone house began to totter.
Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on vältettävä tilanne, jossa talomme voisi tulevaisuudessa taas horjua.
Ladies and gentlemen, we need to avoid the situation where in the future our house could totter once more, and the solution is to approve the economic government package.

Eksempelsætninger "horjua" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishEuroopan parlamentin kanta tähän arkaluontoiseen asiaan ei saa horjua.
This sensitive dossier calls for a firm stance on the part of the European Parliament.
FinnishMeidän ei koskaan pitäisi horjua sitoutumisessamme Turkin jäsenyyteen.
We should never waver on our commitment to Turkey's membership.
FinnishAluksi haluan sanoa, ettei meidän nyt pidä horjua sitoumuksessamme monenvälisiin kauppaa koskeviin sääntöihin.
My first point is that we should not waver in our continuing commitment to multilateral trade rules.
FinnishNe vievät aikaa, ne ovat monimutkaisia ja takaiskuja tulee, mutta meidän ei koskaan pitäisi horjua Kööpenhaminan kriteereistä.
They will take time, they will be complex and there will be setbacks, but we should never waver on the Copenhagen criteria.
FinnishNykyisessä tilanteessa on ratkaisevaa, että me Euroopan unionina ja kansainvälisenä yhteisönä emme anna päättäväisyytemme horjua.
In the present situation it is crucial that the European Union and the international community leave no doubt about their resolve.
FinnishMeidän on oltava selvillä siitä, että oikeusvaltion vakaus alkaa aina horjua siten, että sen edustajat alkavat ottaa vastaan lahjuksia.
We must be fully aware that corruptible representatives always pave the way towards the destabilisation of a constitutional state.
FinnishNigerian vakaus on uhattuna, ja koko maan vakaus saattaa horjua Afrikan tiheimmin asutun maan Nigerian tapahtumien vuoksi.
The stability of Nigeria is under threat and the stability of the whole country could be affected by what is happening in Nigeria, the most densely populated country in Africa.
FinnishMuuten käy niin, että niiden toimiemme, joiden avulla pyrimme vastustamaan henkilömiinoja, kohde hämärtyy, ja laajamittainen tuki, jota tällainen kampanja herättää, saattaa horjua.
Otherwise we are going to blur the focus of our actions against systems such as antipersonnel landmines and the wide support which that sort of campaign attracts.
FinnishMeidän on lisättävä ostovoimaa, lujitettava optimismia ja dynaamisuutta sekä kitkettävä työttömyys, koska muussa tapauksessa Euroopan yhdentymisprosessin uskottavuus alkaa horjua.
Either we increase the rate of purchasing, muster optimism and dynamism and banish unemployment, or the credibility of the European unification process is in jeopardy.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, täsmälleen vuosi sitten Kreikan talous alkoi horjua, ja Kreikka joutui mukaan tuhoisaan yhteisymmärryspöytäkirjaan ja tukimekanismiin.
(EL) Mr President, ladies and gentlemen, it is exactly a year since the Greek economy started to collapse and Greece got involved in the disastrous memorandum and support mechanism.