Finsk-engelsk oversættelse af "hyvinvointi"

FI

"hyvinvointi" engelsk oversættelse

volume_up
hyvinvointi {substantiv}

FI hyvinvointi
volume_up
{substantiv}

hyvinvointi (også: vauraus)
volume_up
prosperity {substantiv}
Muuten maailman hyvinvointi on pitkällä aikavälillä vakavasti uhattuna.
Otherwise world prosperity will be seriously threatened in the longer term.
Sitä vastoin Euroopan on varmistettava Euroopan kansalaisten hyvinvointi.
Instead, it must guarantee the prosperity of the citizens of Europe.
Tällä liikkuvuudella taataan Euroopan jatkuva hyvinvointi ja vauraus.
This mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
hyvinvointi (også: sosiaaliavustus, sosiaalituki)
volume_up
welfare {substantiv}
Politiikkamme lähtökohtana on selvästi ja yksiselitteisesti lapsen hyvinvointi.
Our policy is geared clearly and unequivocally to the welfare of the child.
Aihe: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja tuotantoeläinten hyvinvointi
Subject: Reform of the common agricultural policy and farm animal welfare
Puhumme eläinten hyvinvoinnista, mutta niiden hyvinvointi alkaa ravinnosta.
We talk of animal welfare, but this welfare must begin with food.
hyvinvointi (også: mukavuus, lohtu, lohdutus)
volume_up
comfort {substantiv}
hyvinvointi
volume_up
weal {substantiv}
hyvinvointi
volume_up
well-being {substantiv}
Kansalaistemme terveys ja hyvinvointi on tietenkin ensisijaisen tärkeää.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Sen vakaana perustana pitäisi olla eurooppalaisten kestävä hyvinvointi.
It should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Tietenkin kansalaisten terveys ja hyvinvointi on kaikkein tärkeintä.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Eksempelsætninger "hyvinvointi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishSen hintana ei saa olla ihmisten hyvinvointi!
The protection of our environment comes at a price, and that price must not be human!
FinnishVastustamme sitä, että julkinen hyvinvointi ollaan valmiita myymään suuryritysten hyödyksi.
We are opposed to the selling off of public wealth for the benefit of big business.
FinnishMielenterveys ja hyvinvointi ovat keskeinen haaste tällä vuosisadalla.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
FinnishTällaisilla järjestelmillä suoritetut kokeet osoittavat, että hyvinvointi paranee huomattavasti.
Tests on systems of this kind show that their quality of life is much better.
FinnishTällä alalla säädettävissä laeissa on asetettava etusijalle potilaiden terveys ja hyvinvointi.
The health and wellbeing of patients has to be at the core of the law we make in this area.
FinnishTämän vuoksi meidän on varmistettava eurooppalaisten potilaiden hyvinvointi tietyin suojatoimin.
Therefore, we must apply certain safeguards to ensure the wellbeing of European patients.
FinnishMeidän on lisäksi pyrittävä varmistamaan alueen vakaus, rauhallisuus, hyvinvointi ja demokraattisuus.
We must work to ensure that the region is stable, peaceful, prosperous and democratic.
FinnishRatkaistavaksi jää siis kysymys siitä, miten sovitetaan yhteen talous ja hyvinvointi.
Of course, the question which arises is how to reconcile economics with preserving the standard of living.
FinnishDollarin hyvinvointi viimeaikaisista hyökkäyksistä huolimatta on vain lisätodiste tästä.
In spite of the recent attacks, the good health of the latter also seems to be further evidence of this.
Finnish(FI) Arvoisa puhemies, meidän pitää turvata työntekijöiden, pienyrittäjien ja teollisuuden hyvinvointi.
(FI) Madam President, we should be protecting employees, small entrepreneurs and industry.
FinnishLasten suojeleminen ja hyvinvointi on yksi unionin turvaamien oikeuksien kulmakivistä.
The protection and wellbeing of children is one of the cornerstones of the rights safeguarded by the Union.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, tärkeintä on potilaiden hyvinvointi.
(DE) Madam President, the wellbeing of patients is key here.
FinnishMeidän on aina pidettävä etusijalla kansalaisten hyvinvointi.
Our main concern must always be the good of the citizens.
FinnishAung San Suu Kyin turvallisuus ja hyvinvointi ovat ilman muuta yksi tärkeimmistä seikoista, jotka otamme huomioon.
The safety and wellbeing of Aung San Suu Kyi is obviously one of our main considerations.
FinnishNäitä ovat työpaikat, kasvu ja hyvinvointi. Näin äänestäjät voidaan saada sitoutumaan uudelleen Euroopan unioniin.
That is the way to re-engage the electorate with the European Union.
FinnishIlman tällaista yhteistyötä näiden kolmen maan talouden kehitys ja hyvinvointi ei ole mahdollista.
Without this cooperation these three countries have little hope of improving their economy and standard of living.
FinnishEläinten hyvinvointi ja terveys on turvattava.
The wellbeing and health of animals must be safeguarded.
FinnishOn tullut aika asettaa ihmisten terveys ja hyvinvointi korkeimmalle etusijalle ihmiskunnan edun nimissä.
The time has come for human health and wellbeing to become the highest value of all, so that humanity may benefit.
FinnishMahdollisimman korkea hyvinvointi on demokratiaa.
The greater good, the greatest good is democracy.
FinnishTappiolle jäävät veronmaksajat, jotka joutuvat maksumiehiksi, pienet yritykset ja eläinten hyvinvointi.
The taxpayer who has to pay for it, the smaller undertakings and species-friendly stock rearing all fall by the wayside.