FI kasvattaa
volume_up
[kasvatan|kasvattanut] {verbum}

Miksi meidän pitää kasvattaa niitä tappaaksemme ne ja tuodaksemme ne ruokapöytään?
Why should we breed them just to kill them and serve them up at table?
Maalla olevissa elintarvikeketjuissa meidän täytyy kylvää ja kasvattaa sekä korjata sato ja käsitellä.
With regard to land-based food chains, we have to sow and breed as well as harvest and process.
Maanviljelijöiden oikeutta hedelmöittää ja kasvattaa eläimiä omalla maallaan on erikseen suojattu, kuten tänäkin päivänä.
Farmers' privilege is explicitly protected for reseeding and breeding animals on their own land, as is the case today.
Meidän ei pitäisi kasvattaa niitä uudestaan.
We should not try to re-educate them.
Sen lisäksi ja enemmän kuin koskaan he tarvitsevat kasvatusta, ja naiset ja miehet haluavat kasvattaa heitä.
They also need to be educated, more than they ever did before, and there are men and women who wish to educate them.
Myös tässä pätee vanha sanontani sivistävästä aikuiskoulutuksesta: on usein tärkeämpää kasvattaa ja kouluttaa vanhempia ja aikuisia kuin nuoria.
Here again the old saying I learned at school about adult education still applies: it is often more important to educate and train parents and adults than young people.
Euroopan unionin viljelijät haluavat myös kasvattaa hyvin monentyyppisiä kasvilajeja.
Farmers in the European Union also want to grow many varied types of crops.
Toisessa osassa virusta on sekvenssi, joka kasvattaa materiaalia elektrodiksi akulle.
The other part of the virus has a sequence that can grow an electrode material for a battery.
Maanviljelijät eivät tietenkään voi kasvattaa vaihtoehtoisia viljelykasveja tässä kuivuudessa.
Of course in a drought the farmers cannot grow alternative crops.
Se parantaa työnsaantimahdollisuuksia ja kasvattaa lisäksi itseluottamusta.
They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence.
Se kasvattaa ainoastaan yhdysvaltalaisten monikansallisten yhtiöiden myyntilukuja.
All it will do is increase sales by American multinationals.
Komissio haluaa kasvattaa valtaansa poliittisten päätöksentekijöiden kustannuksella.
The Commission wants to increase its power at the expense of political decision-makers.
kasvattaa
Yksinhuoltajaperheessä tai työttömässä taloudessa eläminen kasvattaa riskiä suuremmaksi.
Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
On myös kunnioitettava vanhempien oikeuksia kasvattaa heidät omien arvojensa mukaan.
The rights of parents to bring them up in accordance with the values they believe in must also be respected.
Kaikkialla Afrikassa näkee aids-orpoja ja tapaa isovanhempia, jotka yrittävät kasvattaa lapsenlapsiaan, joiden vanhemmat ovat kuolleet.
Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead.
kasvattaa (også: kerätä, korottaa, nostaa)
Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa.
This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Tällaisessa maailmassa haluaisin lapseni kasvattaa -- Oz, eikö?
That's kind of the world I'd rather raise my kids in -- Oz, right?
OLAFin työ kasvattaa jo itsessään EU:n toimielinten arvovaltaa.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
kasvattaa (også: totuttaa)
volume_up
to condition [conditioned|conditioned] {vb.} (to be conditioned to)
Mahdollisuudet kasvattaa niitä hallinnoidun metsätalouden avulla ovat rajalliset, sillä käytössä ei ole soveltuvia kasvatusmenetelmiä.
Meanwhile, the potential for farming them under managed forestry conditions is limited by the lack of nursery methods enabling them to be farmed.
Jos aiomme saavuttaa tämän tavoitteen eli kasvattaa jälleen rautatieliikenteen osuutta liikenteen kokonaismäärästä, meidän on luotava sille asianmukaiset edellytykset.
To achieve this objective of putting a larger proportion of the overall volume of traffic back onto the railways, we need to create appropriate framework conditions.
Selvä poliittinen vastuujako, jota äsken kuvailin, lisää raha- ja talouspolitiikan uskottavuutta Euroopassa sekä kasvattaa avoimuutta ja parantaa vastuullisuutta.
The clear division of policy responsibilities I have just described enhances the credibility of monetary and economic policies in Europe, increases transparency and facilitates accountability.
Vapaa kilpailu edistää innovointia, vähentää tuotantokustannuksia, lisää taloudellista tehokkuutta ja näin ollen kasvattaa Euroopan talouden kilpailukykyä.
Free competition fosters innovation, reduces production costs, increases economic efficiency and, consequently, boosts the level of the European economy's competitiveness.
kasvattaa (også: hoitaa)
kasvattaa (også: lisätä)
Eläimet olisi teurastettava aina lähellä sitä paikkaa, jossa ne kasvatettiin.
Animals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
Olin hyvin järkyttynyt, kun Ranskan entinen kulttuuriministeri Toubon puhui Euroopan parlamentissa vuonna 1995 ja totesi, että olemme vaarassa kasvattaa Nintendo-sukupolven.
I was very struck when former French Culture Minister Mr Toubon addressed the European Parliament back in 1995 and said that we were in danger of rearing a Nintendo generation.
kasvattaa (også: kiihottaa, kohentaa)

Eksempelsætninger "kasvattaa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishKudosinsinööri ja TED-jäsen Nina Tandon kasvattaa keinotekoisia sydämiä ja luita.
Tissue engineer and TED Fellow Nina Tandon is growing artificial hearts and bones.
FinnishMäärärahojen varaaminen kasvattaa luonnollisesti talousarviossa määrättyjä summia.
Placing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
FinnishTerroristien rauhoittelu vain kasvattaa heidän ruokahaluaan - kyltymätöntä ruokahalua.
Appeasement only whets the appetite - the insatiable appetite - of terrorists.
FinnishEmme voi antaa jäsenvaltioiden kasvattaa valtionvelkaansa rajattomasti.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
FinnishTämä toiminta kasvattaa tietoisuuttamme erityisesti eurooppalaisen kulttuurin tärkeydestä.
This action, in particular, makes us aware of the importance of European culture.
FinnishMeillä on siis mahdollisuuksia kasvattaa säästöjen tuottoja kasvattamatta riskiä.
What we have here is the potential for increased return on savings without increased risk.
FinnishMikään ei voi enemmän kasvattaa kuluttajien luottamusta kuin avoin käsittely parlamentissa.
Nothing inspires more confidence in consumers than open discussion in Parliament.
FinnishMe haluamme kasvattaa perhettämme, mutta emme ole laajentaneet parlamentin toimintaa.
We want to extend our family circle, but we have not extended the house.
FinnishSamalla se kasvattaa äänestäjän välillistä vaikutusta Euroopan politiikkaan.
This increases, at the same time, the indirect influence of the voters on policy in Europe.
FinnishNimenomaan tällaisia menoluokkia ei saisi kasvattaa kriisiaikana.
Precisely these categories of expenses should not be increased during the crisis.
FinnishKun Euroopan parlamentti vielä kasvattaa ehdotusta 600 miljoonaan euroon, se on jo liikaa.
When the European Parliament then increases the figure to EUR 600 million, it is too much.
FinnishMeidän täytyy kasvattaa sietokykyämme näitä riskejä vastaan.
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
FinnishOLAFin työ kasvattaa jo itsessään EU:n toimielinten arvovaltaa.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
FinnishWindowsin avulla voit kasvattaa lapsiasi vastuulliseen PC:n käyttöön.
With Windows, you can help your kids use the PC responsibly.
FinnishOn myös kunnioitettava vanhempien oikeuksia kasvattaa heidät omien arvojensa mukaan.
The rights of parents to bring them up in accordance with the values they believe in must also be respected.
FinnishTämä tuhoaa työllisyyttä ja kasvattaa julkistalouden alijäämiä.
That has destroyed employment and increased government deficits.
FinnishItse asiassa uusien tuotteiden kehittämisen motiivina on kasvattaa tuloja.
In fact, all this stems from exactly the same aim, namely to find new products generating ever more profit.
FinnishMaailman viljantuotantoa ei voida kasvattaa viljelysalaa laajentamalla.
Global crop production cannot be increased by making the amount of land available for cultivation greater.
FinnishMielestäni kielto ei ole tieteellisesti perusteltu ja se vain kasvattaa valkuaisvajausta entisestään.
I see this as quite unjustified by science and simply adding to our overall protein shortfall.
FinnishMeidän pitää esimerkiksi kasvattaa väestön osallistumista paikallisella ja alueellisella tasolla.
For example, we need to work to improve the involvement of people at the local and regional level.