Finsk-engelsk oversættelse af "kunto"

FI

"kunto" engelsk oversættelse

volume_up
kunto {substantiv}

FI kunto
volume_up
{substantiv}

1. generel

kunto (også: sairaus, vaiva, varaus, olosuhteet)
volume_up
condition {substantiv}
Erityisenä ongelmana Ukrainalla on ydinvoimalat, joiden kunto on heikko.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
Näin voidaan peittää elintarvikkeen todellinen kunto.
This could disguise the true condition of the food.
Second, make sure that your phone line is in good condition.
kunto (også: kuntoilu)
volume_up
fitness {substantiv}
Päätöksen mukaan euroseteleitä voi palauttaa kiertoon vain, jos niiden kunto ja aitous on tarkastettu.
According to Decision ECB/2010/14, euro banknotes may only be recirculated if they have been checked for authenticity and fitness.
Täällä euro saatetaan maailmaan monivuotisen dieetin ja tiukan ja johdonmukaisen kunto-ohjelman jälkeen.
In fact, the euro is coming into the world after having been on a diet for several years and after following a strict fitness programme.
Toimiiko lisääntynyt kilpailupaine kunto-ohjelmana Euroopan taloudelle vai onko vanha Eurooppa ollut jo liian kauan taloudellisesti poissa pelistä?
Does increased competitive pressure act as a fitness programme for Europe's economy or has the old Europe long been economically sidelined?
kunto (også: muoto)
volume_up
shape {substantiv}

2. sport

kunto (også: veto)
volume_up
form {substantiv}
. - (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jäsen in 't Veld on kenties fyysisesti huonossa kunnossa, mutta verbaalinen kunto on edelleen erinomainen.
. - (NL) Mr President, ladies and gentlemen, Mrs in 't Veld may be unwell physically, she is still in excellent form verbally.

Eksempelsætninger "kunto" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishPaikalla nyt olevan rautatien kunto huonontuu entisestään etenkin Italian puolella.
The existing railway line will continue to deteriorate, particularly on the Italian side.
Finnish(HU) Arvoisa puhemies, influenssa iskee niihin, joilla on heikko kunto.
(HU) Mr President, influenza strikes down those who have a weak constitution.
FinnishKuten emakkojenkin kohdalla, kanojen surkea kunto ei salli niiden lihan myymistä edes paloina.
As with sows, their sorry state means that their flesh cannot be sold, even in pieces.
FinnishTien tämänhetkinen kunto on niin kauhea, että asukkaat ovat nimenneet sen "kuoleman tieksi".
The current state of the road is so appalling that residents have dubbed it the 'road of death'.
FinnishKolmas tekijä, joka vaikuttaa merkittävästi onnettomuuksien määrään, on teiden kunto.
A third important factor that has a significant impact on the number of accidents is the state of the roads.
FinnishUseimpien yli 60-vuotiaiden fyysinen ja henkinen kunto on hyvä. Tältä osin olen samaa mieltä Schiedermeierin ja McMahonin kanssa.
Most people over the age of 60 are in full possession of their mental and physical powers.
FinnishEi riitä, että aluksen kunto tutkitaan tietyssä vaiheessa ja että se tarkastetaan aina tietyin väliajoin.
It is not sufficient to only look at the state of a ship at a particular point in time and inspect it every so many years.
FinnishSiksi on selvää, että kyseisen eurooppalaisen taloussektorin hyvä kunto on ratkaiseva tekijä koko EU:n talouden kannalta.
It is therefore clear that the health of this sector of the European economy is vital to the EU economy as a whole.
FinnishLouise Weiss -rakennuksen kunto
FinnishAfganistan on maa, jossa useita vuosia kestäneen sisällissodan jälkeen sairaaloiden ja niiden välineiden kunto on katastrofaalinen.
Afghanistan is a country where, as a result of many years of civil war, the state of hospitals and their equipment is catastrophic.
FinnishKuluttajilla pitäisi olla oikeus päättää omasta kunto- ja ravintoainetasostaan, kunhan tuotteet ovat turvallisia ja asianmukaisin merkinnöin varustettuja.
Consumers should be free to choose their own level of potency and nutrients, provided that they are safe and appropriately labelled.
FinnishEnsimmäisen vaiheen tavoitteena on laatia kiireellinen tarkastusohjelma, jonka avulla varmistetaan käytössä olevien vaunujen ja niiden akseleiden kunto.
Step 1 consists of developing an urgent inspection programme to ascertain the state of the wagons in use as well as the quality of their axles.
FinnishMeidän mielestämme lentoturvallisuussääntöjen vahvistamiseen suoraan liittyviä perustekijöitä on kaksi: inhimillinen tekijä ja ilma-alusten kunto eli lentokelpoisuus.
In our opinion, there are two basic factors that relate directly to the strengthening of flight safety rules: the human factor and the state – the airworthiness – of aircraft.
FinnishUusi direktiivi tarjoaa myös jonkinlaisen mahdollisuuden harkita erityisiä kansallisia oloja, kun taloudelliset vaatimukset ja maanteiden kunto niin määräävät.
The new directive also makes it possible, to a limited extent, to take specific national conditions into consideration, where this is dictated by economic requirements and the state of the roads.
FinnishPakollisten satunnaisten tienvarsitarkastusten perustaminen on järkevä ajatus, jotta ajoneuvojen kunto voitaisiin todentaa pitkin vuotta, mutta se on myös pantava tehokkaasti täytäntöön.
Setting up random mandatory roadside inspections in order to check their state of repair throughout the year is a pertinent idea, provided that it can be implemented effectively.