Finsk-engelsk oversættelse af "länttä"

FI

"länttä" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "länttä" i kontekst.

Eksempelsætninger "länttä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishErityistoimia tarvitaan jotta villiä länttä muistuttava tilanne saadaan kuriin.
Specific measures are required in order to tackle Wild West conditions.
FinnishOn korkea aika toimia, etteivät tiemme enää muistuttaisi villiä länttä.
It is high time we acted so that our roads are no longer like the Wild West.
FinnishPresidentti Mugabe antaa kansansa nähdä nälkää ja syyttää siitä länttä.
President Mugabe is allowing his people to starve and is blaming the West.
FinnishTämän takia ne ovat monella tapaa länttä kosmopoliittisempia.
And therefore, they are, as a result, more cosmopolitan in many ways than the West.
FinnishMeidän on varmistettava, ettemme ammu suuria reikiä oikeusvaltioomme villiä länttä miellyttääksemme.
We must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.
FinnishEuroopan ihmisoikeusongelmat eivät kuitenkaan rajoitu vain itäblokkiin; ne koskevat myös länttä.
However, the problem with Europe's human rights values is not limited just to the Eastern bloc; it affects the West too.
FinnishTuolloin Euroopan unioni vaikutti todennäköiseltä määränpäältä kansalle, joka oli kääntymässä selkeästi kohti länttä.
At the time, the European Union seemed the likely destination for a people who were clearly turning towards the West.
FinnishLänttä ei nähty liittolaisena taistelussa demokratian ja edistyksen puolesta vaan kolonialistisena hyötyjänä ja sortajana.
The West was not seen as an ally in the fight for democracy and progress, but as a colonial profiteer and oppressor.
FinnishLoppujen lopuksi nämä saarrot kuitenkin vain nopeuttivat Baltian talouksien suunnanvaihtoa idästä kohti länttä.
In the end, however, these blockades served only to speed up the reorientation of the Baltic economies from the East to the West.
FinnishVenäjä käyttää menestyksekkäästi lännen hyväuskoisuutta hyväkseen, se himoitsee kostoa länttä vastaan aina, kun se on mahdollista.
Russia will successfully exploit Western credulity, it craves revenge against the West wherever that is possible.
FinnishKansainvälistä yhteisöä ei enää ole olemassa sen vertaa kuin yhtenäistä länttä eikä sen puolesta yhdistynyttä Eurooppaakaan.
There is no longer any united international community, there is no united West, any more than there is a united Europe.
FinnishSe hyödyttäisi niin itää kuin länttä.
Good for the east and good for the west!
FinnishSamoin kuin Islamilaisen tasavallan uudistusmieliset voimat, myös Iranin kansalaiset ojentavat kätensä kohti länttä, kohti Eurooppaa.
Like the reform-minded forces in the Islamic Republic, Iranian citizens are reaching out to the west, to Europe for help.
FinnishSe aiheuttaisi arabimaailmassa erittäin vihamielisiä reaktioita länttä kohtaan ja miehitetyt alueet saattaisivat nousta kapinaan.
It would provoke very hostile reactions towards the West from the Arab world and would risk stirring up the occupied territories.
FinnishTee työpöydällesi ripaus Villiä Länttä tällä maksuttomalla Windows -teemalla, jonka tähtenä on Rango, identiteettikriisiä poteva kameleontti.
Give your desktop a taste of the Wild West with this free theme for Windows, starring Rango, a chameleon with an identity crisis.
FinnishUudet jäsenvaltiot voivat tukea länttä Pohjois-Afrikassa ainutlaatuisella tavalla, koska lännellä ei ole tarvittavaa uskottavuutta.
The new Member States are able to support the West in North Africa in a unique way because the West does not have the necessary credibility.
FinnishÖljyä tuottavat maat ovat kiristäneet länttä, ja olemme siirtäneet miljardeittain dollareita korruptoituneille hirmuhallinnoille.
The West has been held to ransom by oil-producing states, and we have transferred billions upon billions of dollars to corrupt and despotic regimes.
FinnishTänä aikana Romania on edistynyt valtavasti, on edetty suurin harppauksin maan saamiseksi asemaan, joka olisi lähempänä länttä.
In this period of time Romania has made tremendous progress, great strides have been taken to move the country towards a position that more equates with the west.
FinnishTotalitaariset hallinnot tarvitsevat ulkoisia vihollisia, niiden on hyökättävä länttä vastaan, estettävä radiolähetykset ja teloitettava omia kansalaisiaan.
Totalitarian regimes need external enemies, they need to attack the West, to block radio broadcasts and to execute their own citizens.
FinnishOhjelmaan sisältyi monia toimenpiteitä, ja jos ne olisi pantu täytäntöön, ne olisivat taanneet täysin länttä vastaavan turvallisuustason.
The programme consisted of a large number of measures which, if implemented, would have guaranteed safety levels absolutely equivalent to those in the West.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • länttä

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.