Finsk-engelsk oversættelse af "laittomassa"

FI

"laittomassa" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "laittomassa" i kontekst.

Eksempelsætninger "laittomassa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Finnishlaittomassa maahanmuutossa avustamisen uhrit? on epäselvä.
The definition 'victims of action to facilitate illegal immigration' is unclear.
FinnishLähtökohtana on se, että se koskee kaikkia laittomassa asemassa olevia.
The point of departure is that it applies to anyone in a state of illegality.
FinnishHe joutuvat laittomassa työssä hyväksikäytetyistä suoraan karkotettaviksi.
They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
FinnishVäärentäminen laittomassa jakeluketjussa on poliisiasia.
Counterfeiting in the illegal distribution chain is a matter for the police.
FinnishNyt heitä syytetään avustamisesta laittomassa maahanmuutossa, ja tällaista tapahtuu Euroopan maaperällä.
They are now accused of aiding illegal immigration, and this is happening on European soil.
FinnishJos olet laittomassa asemassa, vastaus voi olla vain, että sinun on palattava sinne, mistä tulit.
If you are in a state of illegality, the answer can only be that you need to go back to where you came from.
FinnishToinen asia on taistelu rikollisuutta vastaan ihmiskaupassa, tai laittomassa maahanmuutossa.
The second issue relates to the fight against crime in the sector of trading in people, or clandestine immigration.
FinnishKyseessä ovat laittomassa tilanteessa olevien henkilöiden yksilölliset karkotukset oikeusjärjestelmän valvonnassa.
These are individual expulsions, overseen by the legal system, of persons in an illegal situation.
FinnishTästä häpeällisestä viivyttelystä voivat olla tyytyväisiä ainoastaan ne, jotka ovat mukana laittomassa huumekaupassa.
The only people who could be happy with these disgraceful delays are those involved in the illegal drugs trade.
FinnishMielestäni on tärkeää, että luovuutta suojellaan varastamiselta, mistä laittomassa valmistuksessa ja väärentämisessä on todellisuudessa kyse.
I think it is crucial to protect creativity from theft, for that is what piracy and counterfeiting really is.
FinnishVaroituksena lisäisin, ettei tämä saa antaa mahdollisuutta palkata täysin laittomassa asemassa olevia työntekijöitä.
I wish to sound a word of warning, which is that this should not lead to the integration of workers that are in a totally illegal situation.
FinnishTämä kysymys huolestuttaa meitä erittäin paljon etenkin siksi, että kotimaani on yksi laittomassa maahanmuutossa suosituista kohdemaista.
This is an issue of very great concern to us, the more so because my country is one of the preferred countries of destination for illegal migration.
FinnishSiksi on niin tärkeää valvoa huumausaineiden laittomassa valmistuksessa käytettyjen kemiallisten aineiden, niin sanottujen esiasteiden kauppaa.
That is why we must control trade in the so-called precursors, or chemical substances used in the illicit manufacture of these types of narcotics.
FinnishArvoisa puhemies, laittomassa, Pohjois-Marokosta Euroopan unioniin suuntautuvassa maahanmuutossa on usein kyse suoranaisesta ihmisten salakuljetuksesta.
Illegal immigration to the European Union from northern Morocco is, in many cases, a straightforward matter of the smuggling of human beings.
FinnishKuinka he elävät loppuelämänsä laittomassa tilanteessaan, kun naapurimaat eivät ole suostuneet maahanmuuttajien palauttamiseen?
How will they live the rest of their life within the framework of their forced illegality, given that neighbouring countries have not accepted the return of immigrants?
FinnishSiitä huolimatta 23-vuotias toimittaja Perwiz Kambakhsh on tuomittu kuolemaan laittomassa oikeudenkäynnissä ja häneltä on kielletty hänen oikeutensa.
Despite this, the 23-year-old journalist, Perwiz Kambakhsh, has been sentenced to death in an unlawful trial, and his legal rights are being denied him.
FinnishNäiden huumeiden laittomassa valmistuksessa käytetään kuitenkin entistä enemmän muita tuotteita, jotka ovat helposti korvattavissa ja joita ei ole luokiteltu.
Moreover, the illegal manufacture of these drugs makes increasing use of other products that can be easily substituted and that are not scheduled.
FinnishTähän mennessä laittomassa maahanmuutossa avustamisen tai ihmiskaupan uhrien auttamiseksi ei ole toteutettu mitään yleiseurooppalaisia järjestelyjä.
Up to now, there have not been any pan-European arrangements for dealing with the victims of action to facilitate illegal immigration or trafficking in human beings.
FinnishVastustamme mitä voimakkaimmin tätä menetelmää, joka on yleinen tuon alueen vesireiteillä tapahtuvassa laittomassa kalastuksessa, koska se uhkaa albatrosseja.
We strongly object to this method, which is frequently used for illegal fishing in the waters in the region concerned, because it is a threat to the albatross.
FinnishMietinnön aiheena on laittomassa maahanmuutossa avustaminen, ja koska tämä on arkaluonteinen aihe, joka herättää paljon tunteita, haluan selvittää tarkoitusperiäni.
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • laittomassa

Mere i den dansk-engelske ordbog.