Finsk-engelsk oversættelse af "linjassa"

FI

"linjassa" engelsk oversættelse

EN

FI linjassa
volume_up
{adjektiv}

volume_up
level {adj.}

Eksempelsætninger "linjassa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTämä on heijastunut parlamentin viime vuosina noudattamassa yhtenäisessä linjassa.
This has been reflected in the consistent line this Parliament has taken in the past.
FinnishKoska lopulta kaikki pysyivät linjassa, onnistuimme pääsemään sopimukseen.
Since in the end everybody stuck to this line, we managed to come to an agreement.
FinnishTämä on täysin linjassa Lissabonin tavoitteiden kanssa, joista on jo tänään keskusteltu.
This is perfectly in line with the Lisbon objectives that have been discussed today.
FinnishMääränpää on nyt lähempänä ja se on myös linjassa Lissabonin sopimuksen tavoitteiden kanssa.
This goal is closer today and is also in line with the Treaty of Lisbon goals.
FinnishMietinnössä ehdotetussa linjassa poiketaan merkittävästi asialistasta.
The line that is proposed constitutes a serious deviation from the agenda.
FinnishTuki on linjassa niiden sitoumusten kanssa, joita tehtiin Slovakian liittyessä EU:hun.
The support is in line with undertakings given at the time of Slovakia’s accession to the EU.
FinnishTämä on linjassa monien mietinnössänne annettujen suositusten kanssa.
This reflects many of the recommendations put forward in your report.
FinnishKansallisen lainsäädännön on oltava linjassa kansainvälisten ihmisoikeuksia koskevien velvoitteiden kanssa.
Domestic legislation must be consistent with international human rights obligations.
FinnishSaavuttamamme kompromissi on hyvin tasapainoinen, ja se on linjassa vuoden 2007 ehdotuksen kanssa.
The compromise that we have reached is a well-balanced one and is in line with the 2007 proposal.
FinnishNe ovat selvästi linjassa sen kanssa, mihin valtion- ja hallitusten päämiehet sitoutuivat 6. lokakuuta.
They are clearly in line with the commitments made by the heads of State and government on 6 October.
FinnishTämä on ymmärtääkseni yhdessä linjassa mietintöönne sisältyvän neuvostolle osoitetun suosituksen kanssa.
This is, to my understanding, in line with the recommendation in your report, addressed to the Council.
FinnishKyseisen kokouksen kolme aihetta ovat hyvin tasapainossa ja täysin linjassa maailmanlaajuisen lähestymistavan kanssa.
The three themes for this meeting are well balanced and fully in line with the global approach.
FinnishAsekaupan pitää olla linjassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja humanitaaristen sopimusten kanssa.
The arms trade ought to be in line with international agreements on human rights and humanitarian treaties.
FinnishVahinko on jo tapahtunut, joten tarvitsemme elvytyssuunnitelman, joka on linjassa EU:n velvoitteiden kanssa.
The damage has now been done and we need a recovery plan that is in line with the EU's responsibilities.
FinnishTämä on linjassa rahoituskehystä koskevasta toimielinten sopimuksesta annetun komission julistuksen kanssa.
That is in line with the Commission's declaration on the interinstitutional agreement on the financial perspectives.
FinnishTämä on ratkaiseva käänne kohti innovatiivista Eurooppaa, ja linjassa eurooppalaisten teknologiayhteisöjen toimien kanssa.
This is a decisive move towards an innovative Europe, and is in line with the activities of European Technology Platforms.
FinnishOikea tavoitteemme pitäisi olla -40 prosenttia jos ihan oikeasti olisimme linjassa ilmastotieteen viestin kanssa.
Our real target should be a reduction of 40%, if we were to heed the message of the climate scientists, as we quite rightly should.
FinnishNe ovat tulos huolellisesta pohdinnasta ja ovat samassa linjassa YMP:n uudistuspaketin ja kansainvälisten sitoumustemme kanssa.
They are the result of careful reflection and are in tune in the CAP reform package and our international commitments.
FinnishKyseinen säädös on täysin linjassa tämän tiedonannon ja syrjiviä kaupankäyntitapoja koskevien yleisten suunnitelmiemme kanssa.
That piece of legislation is compatible with this communication and with our general plans on unfair trading practices.
FinnishToinen heikko kohta EU:n linjassa on päästövähennysten ulkoistaminen kehitysmaihin CDM-mekanismin kautta.
Another drawback with the EU's policy is the outsourcing of emission reductions to developing countries by means of the Clean Development Mechanism.