Finsk-engelsk oversættelse af "luomia"

FI

"luomia" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "luomia" i kontekst.

Eksempelsætninger "luomia" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMeidän on tarkasteltava myös joitakin Amsterdamin sopimuksen luomia haasteita.
We also have to look at some of the challenges created by Amsterdam.
FinnishIhmisruumista ei voi patentoida, vain ihmisen luomia tuotteita voi.
The human body is not patentable; only products created by Man can be patentable.
FinnishNe ovatkin ihmisoikeuksia polkevien henkilöiden pakolla luomia.
Therefore, they are illegally imposed by usurpers of fundamental human rights.
FinnishEuroopan kansoja ei ole muutettu, ne ovat luojan luomia.
The nationalities of Europe are not changed, they are the creation of God.
FinnishJotkut näistä ovat pelaajan tekemiä, toisten pelaajien luomia ja automaattisesti tänne lähettämiä.
Some of these were created by the player, others by other players and automatically sent over here.
FinnishVaikka useimmat niistä ovat mainostajien luomia, ne voivat myös sisältää haittakoodia tai epäilyttävää koodia.
Although most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
FinnishKoska uskon näiden kaikkien organismien olevan luojan luomia, pyydän suurta varovaisuutta.
Given my belief that all these organisms were created by God, I recommend that we proceed with great caution.
FinnishKyseiset uskonnot ovat tietenkin ihmisten eivätkä jumalan luomia, ja siksi niissä on monia heikkouksia.
Such religions are, of course, man-made and not God-made and therefore suffer from several weaknesses.
FinnishVakaumukseni mukaan kaikki nämä eläimet ovat Luojan luomia luontokappaleita ja ansaitsevat sen vuoksi tulla suojelluiksi.
I believe that all these animals are creatures of God and deserve to be protected for that reason.
FinnishVain he pystyvät luomaan politiikkaa, jolla voidaan muuttaa miesten miehiä varten luomia rakenteita.
Only women are in a position to come up with policies likely to change structures which have been developed by men for men.
FinnishEt voi avata tai kopioida Windowsin varmuuskopioinnin luomia tiedostojen versioita, mutta voit palauttaa niitä.
You can't open or copy previous versions of files that were created by Windows Backup, but you can restore them.
FinnishAlamaailma hyödyntää halveksittavalla tavalla järjestelmän luomia porsaanreikiä kenenkään estämättä.
The underworld, contemptible as it is, is profiting from the loopholes created by this system without anyone standing in its way.
FinnishKatsele slovenialaisen kilpa-ajajan Igor Akrapovicin luomia kiiltäviä moottoripyörän pakoputkien osia lähietäisyydeltä.
Get close with the gleaming perfection of motorcycle exhaust components from the mind of Slovenian racer Igor Akrapovic.
FinnishLewis on sanonut: " Se, joka ei noudata Jumalan luomia sääntöjä, ei kunnioita ihmisen arvoa."
The English writer CS Lewis said that anyone who does not respect God's law is, so to speak, giving up the human race.
FinnishKäsiteltävänä olevassa asetuksessa ei oteta huomioon teknistä kehitystä ja Internetin luomia mahdollisuuksia ja haasteita.
The regulation being discussed fails to take into account technical developments, as well as the opportunities and challenges created by the Internet.
FinnishOn hyödytöntä kiirehtiä sunnuntaisin kirkkoon, rukoilla ja sanoa, että me olemme kaikki Luojan luomia, ja kuitenkin kohdella eläimiä tällä tavoin.
It is no use rushing off to church on a Sunday to pray, and say that all creatures are God's creation, and then treat them like this.
FinnishSe on kansalaisiin keskittyvä ja se yrittää auttaa niitä, jotka kohtaavat EU:n luomia esteitä ja ongelmia, ja ratkaista ongelman kymmenessä viikossa.
It is citizen-centred, and it tries to help those who come up against barriers and problems created by the EU and to solve the problem in 10 weeks.
FinnishYhdessä ne voivat olla paljon enemmän kuin vain osiensa summa ja ratkaista globalisaation luomia ongelmia ja haasteita erittäin menestyksekkäästi.
Together they can be worth much more than the sum of their parts and they can tackle the problems and challenges of globalisation much more successfully.
FinnishValmistele työpöytä menestyksellistä vuotta varten lataamalla maksuton Windows-teema, joka sisältää taiteilija Huang Yun Hsienin luomia huvittavia Jäniksen vuosi -kuvia.
Prepare your desktop for prosperity by downloading a free Windows theme, featuring quirky Year of the Rabbit images by artist Huang, Yun Hsien.
FinnishOlen sitä mieltä, että merkittävä osa niistä arvoista ja ihmisoikeuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, on venäläisten intellektuellien ja taiteilijoiden luomia.
I believe that a substantial part of the values and human rights on which Europe is founded have been established by Russian intellectuals and artists.

Andre ord i vores ordbog

Finnish
  • luomia

Flere oversættelser i bab.las engelsk-danske ordbog.