Finsk-engelsk oversættelse af "muokata"

FI

"muokata" engelsk oversættelse

FI

muokata [muokkaan|muokannut] {verbum}

volume_up
1. generel
Voit muokata ääniä, vihjeitä vaikeustasoa ja muita asetuksia.
You can adjust sounds, tips, difficulty level, and other settings.
Voit vaihtaa vaikeustasoa, ottaa animaatiot ja äänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä ja muokata monia muita asetuksia.
You can adjust the difficulty level, sound and animation settings, and more.
Napsauta Muokkaa asetuksia sen lapsen nimen kohdalla, jonka asetuksia haluat muokata.
Under the name of the child you want to adjust settings for, click Edit settings.
Pyrkimyksemme on ennen kokematon: muokata demokraattisesti niin erilaisten ja perinteiltään rikkaiden Euroopan kansakuntien unioni.
Never before has there been an experiment like ours: to forge, democratically, a union out of the nations of Europe, which have such diverse and such rich traditions.
Olen tyytyväinen siihen, että presidentti Putin kutsuttiin Lahden huippukokoukseen, sekä pyrkimyksiin muokata strategista kumppanuutta Venäjän kanssa.
I would like to express my satisfaction at the fact that President Putin was invited to the summit in Lahti, and at the efforts to forge a strategic partnership with Russia.
Tarvitsemme kuitenkin myös voimakkaan johtajan, jonka Lissabonin sopimus teoriassa mahdollistaa, muokkaamaan Euroopan diplomatialle kestävän näkemyksen maailmassa.
But we also need strong leadership, in theory enabled by the Lisbon Treaty, to forge a lasting vision for Europe's diplomacy in the world.
Voit myös tarkistaa projektin leikkeiden ajoituksen tai muokata sitä.
You can use the timeline to review or modify the timing of clips in your project.
Käyttöoikeuden omistajilla on oikeus vapaasti muokata rakennetta tuotesovelluksiinsa sopivaksi.
Licensees are free to modify the designs to suit their specific product application.
Et voi lisätä tai muokata tiettyjen tiedostotyyppien ominaisuuksia.
You cannot add or modify the file properties of some types of files.
Silloin on aika konkretisoida ja muokata yhä edelleen näitä tärkeitä painopisteitä.
This will be the time to further define and prepare those main areas of work.
Seuraavaksi on alettava muokata Agenda-päätöksiä.
The work on the Agenda 2000 decisions must begin now.
Teidän vastuullanne on muokata tutkimusasioista vastaavan ministerinne kanssa ratkaisu, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä.
It is your responsibility to work with your Minister for Research and devise a solution that is acceptable to all sides.
Tuolloin meillä on jonkinlainen käsitys tällaisen tuen vaikutuksista ja seurauksista ja voimme siis muokata välinettä sen mukaan.
We will then be able to have some idea of the likely effects and consequences and fashion the instrument accordingly.
muokata (også: parannella)
Olen täysin samaa mieltä siitä, että on tarpeen muokata taloudellisen tuen myöntämistä koskevia menettelyjä, jotka liittyvät innovatiivisiin hankkeisiin.
I very much agree that there is a need to rework financial support procedures for innovative projects.
Koska tähän tärkeään välineeseen sisältyy tarkistuslauseke, meillä on jo pian mahdollisuus muokata sitä ja tehdä tarvittavia parannuksia.
Finally, the provision of a mid-term review for this vital instrument will give us the opportunity to rework it shortly and to make any necessary improvements.
2. "digitaalisesti jälkikäteen"

Eksempelsætninger "muokata" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishKun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin.
Using Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
FinnishSilloin on aika konkretisoida ja muokata yhä edelleen näitä tärkeitä painopisteitä.
This will be the time to further define and prepare those main areas of work.
FinnishNapsauta Muokkaa asetuksia sen lapsen nimen kohdalla, jonka asetuksia haluat muokata.
Under the name of the child you want to adjust settings for, click Edit settings.
FinnishPaint on piirrosohjelma, jolla voit luoda piirroksia tai muokata digitaalisia kuvia.
Paint is a drawing program you can use to create drawings or edit digital pictures.
FinnishVoit tarkastella ja muokata Office-tiedostojasi suoraan Windows Phonestasi käsin.
You can view and edit your Office documents right from your Windows Phone.
FinnishNäin ollen Euroopan parlamentin täytyy muokata talousarviostrategiaansa sen mukaisesti.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
FinnishJos haluat muokata aseman aseman nimeä, kirjoita uusi nimi ja valitse Tallenna.
To change the name of the station, type a new name, and then click Save.
FinnishOsaa tiedosto-ominaisuuksista (kuten äänitiedoston pituutta) ei voi muokata.
Some file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
FinnishValitse kaikkien käyttäjien luetteloruudusta käyttäjä, jonka asetuksia haluat muokata.
In the All Users List pane, select the user whose settings you want to edit.
FinnishPalauta valokuva sen alkuperäiseen sijaintiin ja yritä sitten muokata valokuvaa uudelleen.
Restore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
FinnishHuomaa, että joitakin määritteitä, kuten pituutta, kokoa ja siirtonopeutta, ei voi muokata.
Note that some attributes, such as length, size, and bit rate, cannot be edited.
FinnishVoit lisätä ja muokata elokuvasi ääniä käyttämällä Elokuvatyökalun äänenmuokkaustyökaluja.
Get great sound in your movie by using the audio editing tools in Movie Maker.
FinnishVoit myös tarkistaa projektin leikkeiden ajoituksen tai muokata sitä.
You can use the timeline to review or modify the timing of clips in your project.
FinnishJoitakin määritteitä, kuten pituutta, kokoa ja siirtonopeutta, ei voi muokata.
Some attributes, such as length, size, and bit rate, can't be edited.
FinnishVoit lukea ja muokata tiedostoja yhdessä työtovereiden kanssa miltei mistä tahansa käsin.
Ability to view and edit documents with your colleagues from almost anywhere
FinnishVoit luoda, muokata, tallentaa ja tulostaa asiakirjoja monien ohjelmien avulla.
Many programs allow you to create, edit, save, and print documents.
FinnishHuomautus: Yhteisöpalveluissa olevia yhteystietoja ei voi muokata tai poistaa.
Note: Contact info from social networks can't be edited or deleted.
FinnishVasta tämän jälkeen on syytä pohtia parasta tapaa muokata vakaus- ja kasvusopimusta.
Only then should we take a look at how best to give shape to the Stability and Growth Pact.
FinnishVoit myös muokata aiemmin luotujen suunnitelmien asetuksia tai luoda oman suunnitelman.
But you can modify settings for existing plans or create your own plan.
FinnishKolmen kuukauden kuluttua voimme nähdä, missä määrin työjärjestystä täytyy muokata.
After these three months we will see to what extent they will need to be modified, if at all.