Finsk-engelsk oversættelse af "niin paljon kuin mahdollista"

FI

"niin paljon kuin mahdollista" engelsk oversættelse

FI niin paljon kuin mahdollista
volume_up
{adverbium}

niin paljon kuin mahdollista
Sen vuoksi meidän on pyrittävä rajoittamaan niiden käyttöä niin paljon kuin mahdollista.
We should therefore strive to limit their use as much as possible.
Meidän kaikkien on hyväksyttävä tämä tosiasia sekä helpotettava tätä prosessia niin paljon kuin mahdollista.
We must all face up to this fact and facilitate this process as much as possible.
Mutta hän otti vahvuutensa ja alkoi käyttää niitä niin paljon kuin mahdollista.
But what she did was to take her highest strengths, and re-craft work to use them as much as possible.

Lignende oversættelser "niin paljon kuin mahdollista" på engelsk

niin adverbium
English
paljon adverbium
kuin konjunktion
English
kuin præposition
English
mahdollistaa verbum
mahdollinen adjektiv

Eksempelsætninger "niin paljon kuin mahdollista" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishOn tärkeää, että avustamme mahdollisia uusia jäsenvaltioita niin paljon kuin mahdollista.
It is important that we help potential new Member States as much as we can.
FinnishOn tärkeää, että tätä mahdollisuutta hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista.
It is important to seize this opportunity as far as possible.
FinnishMeidän on niin paljon kuin mahdollista yritettävä unohtaa ongelman olemassaolo.
So we must try hard to forget that the problem exists.
FinnishSamalla tietenkin toivomme, että yleviä tavoitteita voitaisiin soveltaa käytäntöön niin paljon kuin mahdollista.
Naturally, we hope that as many as possible of its noble objectives will become a reality.
FinnishTosiasiassa halusimme edistyä niin paljon kuin mahdollista.
In fact we wanted as much progress as possible.
FinnishOECD-maissa neuvotteluja on käyty kaikessa hiljaisuudessa ja niin paljon kuin mahdollista parlamentaarisen valvonnan ulottumattomissa.
In the OECD countries negotiations have taken place in secret with the minimum possible parliamentary supervision.
FinnishSen perustaminen on koko Euroopan etujen mukaista; me kaikki haluamme osallistua siihen ja auttaa sitä niin paljon kuin mahdollista.
This is in the interests of Europe as a whole and we all want to participate in it and to help it as much as we can.
FinnishJäsenyyden tulee perustua niin paljon kuin mahdollista neuvoston Kööpenhaminassa 1992 laatimien kriteereiden objektiiviseen soveltamiseen.
Membership will as far as possible be based on objective application of the criteria set by the 1992 European Council in Copenhagen.
FinnishHaluan korostaa, arvoisa puhemies, että Itävallan teollisuus on jo toteuttanut monia toimia alentaakseen päästöjään niin paljon kuin mahdollista.
I would point out, Mr President, that industry in Austria has also made great efforts to keep its emissions as low as possible.
FinnishOn selvää, että meidän on venytettävä jokaista euroa niin paljon kuin mahdollista ja tehtävä se niin laadukkaasti ja tehokkaasti kuin mahdollista.
Obviously, we need to stretch every euro to the full and deliver it with the highest possible quality and in the most effective way.
FinnishParlamentti toimii tässä kysymyksessä ainoastaan neuvoa-antavana elimenä, mutta kollegat odottavat meidän korostavan parlamentin näkemyksiä niin paljon kuin mahdollista.
We are only here as an advisory Chamber, but colleagues expect us to press the Parliament's point of view as far as we possibly can.
FinnishReilun kaupan ajatukset, joita Müller ja Kreissl-Dörfler ehdottivat, tulisi ottaa huomioon niin paljon kuin mahdollista.
The concept of fair trade as proposed by Mr Miller and Mr Kreissl-Dörfler should in my view receive greater emphasis, regardless of the origin of the bananas, as far as that is possible.
FinnishSillä on luonnollisesti myös haitallisia vaikutuksia, joita meidän tulee vastustaa niin paljon kuin mahdollista, etenkin jos kyseessä on alaikäisten tai inhimillisen arvokkuuden suojelu.
Of course there are also many negative effects which we must counter as far as possible, certainly when it comes to protecting minors and human dignity.
FinnishSillä on varmistettava mahdollisimman suuri eurooppalainen lisäarvo, sitä on hallittava järkevästi ja sillä on tuettava julkisia ja yksityisiä resursseja niin paljon kuin mahdollista.
It must ensure the highest possible level of European added value, it must be sensibly managed and it must support public and private resources as far as possible.
FinnishMeidän on pyrittävä yleistämään tätä niin paljon kuin mahdollista Ukrainassa ja minä luotan jo otettujen yhteyksien takia siihen, että tilanne tulee parantumaan huomattavasti.
We shall have to make sure that the new rules are applied throughout the country, but I am confident from our contacts hitherto that there will be a considerable improvement in the situation.