Finsk-engelsk oversættelse af "nostaa kanne"

FI

"nostaa kanne" engelsk oversættelse

EN

FI nostaa kanne
volume_up
{verbum}

1. jura

nostaa kanne
En voi riistää äänestäjiltäni heidän oikeuksiaan nostaa kanne omissa tuomioistuimissaan.
I cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.

Eksempelsætninger "nostaa kanne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTämän monimuotoisuuden on myös ilmettävä siinä, myönnetäänkö alueille oikeus nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa.
This diversity must also be reflected when it comes to the right to appeal to the Court of Justice.
FinnishToivon vilpittömästi, että parlamentin enemmistön mielestä on mahdollista nostaa tämänkaltainen kanne.
I genuinely hope that the majority of Parliament will be of the opinion that it is possible to lodge an appeal of this kind.
FinnishTämä ehdotus rikkoo tietenkin kaikkien kansalaisten, ja siis myös parlamentin jäsenten, perusoikeutta nostaa kanne tuomioistuimessa.
That statement clearly infringes the fundamental right of every citizen, and thus also of Members, to bring an action.
FinnishKomissio on myös ollut hyvin pidättyväinen käyttämään oikeuttaan nostaa kanne rikkomuksia tehneitä jäsenvaltioita vastaan.
The Commission itself uses a great deal of restraint when applying its right to take action against Member States who are in default.
FinnishOlemme sopineet tilanteen vaativan sitä, että alueille on annettava mahdollisuus nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa.
We have agreed that the situation demands that the regions should have the option of laying claims before the European Court of Justice.
FinnishAntakaa meille mahdollisuus äänestää oikeudesta nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, eli 8 kohdan alkuperäisestä sanamuodosta.
Give us an opportunity actually to vote on the right to bring cases before the court, that is, on the original wording of Paragraph 8.
FinnishEi ole mitään nimenomaista mainintaa mahdollisuudesta nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa, jos aloite hylätään.
No specific information is provided about the possibility of appealing to the Court of Justice of the Europe Union if an initiative is rejected.
FinnishNiiden mukaan kullekin valtiolle annettaisiin selkeästi tehtäväksi nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa näiden alueyhteisöjen puolesta.
This would consist of giving each State clear responsibility for taking cases to the Court of Justice on behalf of these territorial authorities.
FinnishHeillä on niin ikään oikeus nostaa suoraan kanne jäsenvaltioiden takaamia vakuutusyrityksiä vastaan myös omassa asuinjäsenvaltiossaan.
Injured parties also enjoy a right of direct action against insurance undertakings, to be secured by Member States, including in the party's Member State of residence.
FinnishTulen maasta, jossa voidaan nostaa rikosoikeudellinen kanne oikeushenkilöä vastaan, ja sillä on ollut vaikutusta ja ehkäisevää merkitystä meidän maassamme.
I come from a country where we can initiate criminal proceedings against a corporate body, and that has had an impact and preventive effect there.
FinnishPotilailla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin nostaa kanne, ja yksittäiset tapaukset on jopa jouduttu saattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.
The only option available to every single patient has been to take legal action and even to go as far as putting their individual cases before the ECJ.
FinnishLisäksi myönteistä on valitusoikeus, jossa tunnustetaan oikeus nostaa kanne sellaisia henkilöitä tai yrityksiä vastaan, jotka aiheuttavat kärsimyksiä eläimille.
In addition I welcome the right of recourse which provides the right to prosecute people and companies who cause suffering to the animals being transported.
FinnishKomission jäsentä Diamantopoulouta ei pitäisi saattaa hankalaan tilanteeseen, jossa hänen velvollisuutensa on nostaa kanne Kreikkaa vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.
Please do not put Mrs Diamantopoulou in the unenviable position of having to institute proceedings against Greece before the European Court.
FinnishAlueiden komitealle myönnettävää oikeutta nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa on tarpeen vaatiessa harkittava toissijaisuusperiaatteen noudattamisen puolustamiseksi.
The Committee's right to recourse to the Court of Justice deserves consideration, if necessary, in order to defend respect for the principle of subsidiarity.
FinnishTämän vuoksi meidän on vaadittava, että oikeudet ovat mahdollisimman suurelta osin oikeudellisesti sitovia ja että niiden loukkauksia vastaan voidaan nostaa kanne Yhdysvaltojen tuomioistuimissa.
Therefore we must insist that rights are, to the greatest possible extent, legally-binding and thus actionable before American courts.
FinnishTämän vuoksi suosittelen teille vielä kerran kompromissitarkistusta 24, jolla alueille annettaisiin mahdollisuus nostaa kanne ikään kuin jäsenvaltioiden valvonnassa.
That is why I wish, again, to commend to you the compromise motion No 24, which would enable the regions to appeal under the Member States' supervision, as it were.
FinnishKannattaako neuvosto Kreikan hallituksen aloitetta, jonka tarkoitus on nostaa kanne Alicantessa sijaitsevaa tavaramerkkivirastoa vastaan sen soveltaman kielijärjestelyn takia?
Does the Council support the Greek government' s plan to lodge a complaint against the language regime used by the Community Trade Mark Office in Alicante?
FinnishJuuri näiden lainsäädäntöoikeuksien perusteella näillä alueilla on oltava oikeus nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, jos niiden toimivaltaa loukataan.
And it is these legislative powers which must allow these regions, these territories, to have the right to bring cases before the Court of Justice when their competences are encroached upon.
FinnishNäille perustuslaillisille hallintoyksiköille on annettava oikeus nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa, kun yhteisön tekemillä päätöksillä on loukattu tai heikennetty niiden toimivaltaa.
These constitutional entities must be empowered to bring cases before the Court of Justice if Community decisions encroach upon or undermine their competences.
FinnishKuluttajien oikeuksista olemme sitä mieltä, että kuluttajilla pitää olla oikeus nostaa kanne kotipaikkansa tuomioistuimessa sähköiseen kaupankäyntiin liittyvissä vaateissa.
Where consumer rights are concerned, we believe that consumers should be entitled to bring claims in their place of domicile in the event of disputes relating to electronic commerce.