Finsk-engelsk oversættelse af "palata"

FI

"palata" engelsk oversættelse

FI

palata [palaan|palannut] {verbum}

volume_up
Se, joka ei halua palata takaisin 1800-luvulle, leimataan taantumukselliseksi.
Anyone who does not want to return to the nineteenth century is branded a reactionary.
Haluan vain palata erityisesti kysymykseen sähkömagneettisista kentistä.
I would just like to return specifically to the question of electromagnetic fields.
Arvoisa puhemies, itse asiassa haluaisin palata rouva McIntoshin lisäkysymykseen.
Mr President, in essence I wish to return to the supplementary by Mrs McIntosh.
Saanen palata ehkä vielä kerran varainhoitovuoden 2000 talousarviomenettelyyn.
I should perhaps come back to the budgetary procedure for the budgetary year 2000.
Haluan myös palata ehdotukseen demokratiarahaston perustamisesta.
I should also like to come back to the proposal concerning a fund for democracy.
Pidätän itselläni oikeuden palata asiaan, kun mietintö palautetaan valiokuntaan.
I reserve my right to come back on this when it goes back to committee.
   Kiitos, kun annoitte virtahevon palata takaisin jokeen.
   Thank you for allowing the hippopotamus to get back to the river!
Mielestäni molempien osapuolien pitäisi nyt palata neuvottelupöytään.
In my view, both sides now need to get back around the negotiating table.
Voit palata Käynnistä-valikkoon valitsemalla Takaisin.
To get back to the Start menu, just click Back.
Selvää oli myös, ettemme aio palata Monterreyta edeltävään tilanteeseen.
It was also clear that we will not go back to the way things were before Monterrey.
Voit peruuttaa latauksen ja palata selaamaan Internetiä valitsemalla Peruuta.
Cancel the download and go back to browsing the web.
Haluan kuitenkin siksi palata tietoisuuden ajatukseen.
But for that reason, I want to go back to the idea of sensitivity.
Voisimmeko tässä ihmisoikeuskeskustelussa palata myös käsittelemään tätä tilannetta?
Is that really the sort of situation we want to revert to in a debate on human rights?
Yhteisessä maatalouspolitiikassamme täytyy myös palata järjestelmään ...
Our common agricultural policy must also revert to a system ...
Sen vuoksi ei ole hyvä ajatus palata neuvoston päätökseen ansarautojen kiellosta.
So it is not a good idea to revert to the Council decision concerning the banning of leghold traps.
Tukholman huippukokousta varten valmistamassaan kertomuksessa komissio kehottaa jäsenvaltioita lisäämään naisten mahdollisuuksia osallistua tai palata työmarkkinoille.
In its report for Stockholm, the Commission urges the Member States to make it easier for women to enter or re-enter the labour market.
– Rakennerahastoja on käytettävä sellaisten tämän alan erityiskurssien järjestämiseen, jotka parantavat naisten mahdollisuuksia päästä tai palata työmarkkinoille.
- The Structural Funds must be used to provide courses for specific training in this field that will enable women to enter or re-enter the labour market.
Tärkein väline toteutettaessa yritysten rakenneuudistuksia on työntekijöiden kouluttamisen jatkaminen, jotta he voivat selviytyä alansa ongelmista ja palata halutessaan työmarkkinoille.
The most important weapon in restructuring of companies is continuing training of workers so that they can deal with the problems of their sector and can re-enter the job market at any time.

Eksempelsætninger "palata" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMeillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
We have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
FinnishHaluaisin tietää, onko Haitia koskevaan päätöslauselmaan tarkoitus vielä palata.
I would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
FinnishHaluaisin ensin palata tämän mietinnön ja käymämme keskustelun peruskysymyksiin.
I would like to take up the basic issues in this report and in your discussion.
FinnishMeidän on tietenkin vaadittava, että asetarkastajat saavat palata vapaasti maahan.
Naturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
FinnishHaluaisin palata tämän direktiiviehdotuksen osalta hiukan ajassa taaksepäin.
Allow me to summarise the historical background to this proposal for a directive.
FinnishJäsen Paasilinna kysyi, aiommeko palata menneisyyteen vai siirtyä tulevaisuuteen.
Mr Paasilinna asked whether we are going back to the past or forward into the future.
Finnish(CS) Haluaisin palata eiliseen poliittisesti latautuneeseen keskusteluumme.
(CS) I would like to follow up on the politically charged debate we had yesterday.
FinnishHaluan palata muutamaan asiaan, joita pitäisi mielestäni käsitellä enemmän.
I wish to pick up on a couple of aspects that I feel need to be noted further.
FinnishHaluan vielä palata Sterckxin laatimaan, hätäsatamia koskevaan mietintöön.
I would like to refer back to Mr Sterckx, who wrote the report on ports of refuge.
FinnishMinulla on ilo palata tänne ja saattaa teidät ajan tasalle prosessin suhteen.
I am pleased to be able to be back here and to update you on this process.
FinnishJään miltei kaipaamaan tätä yhteistyötä, mutta voinhan aina palata tänne vierailijana.
I will almost miss the cooperation, but one can always come here again as a visitor.
FinnishJos haluatte palata asiaan kanssani myöhemmin, selitän asiaa mieluusti tarkemmin.
If you wish to take it up with me later I will be happy to explain why.
FinnishNäin ollen on syytä palata Euroopan komission alkuperäiseen ehdotukseen.
We should, therefore, reinstate the European Commission' s original proposal.
FinnishEmme voi palata perustamissopimuksen määräyksiin tai tuomioistuimen toimivaltaan.
There can be no going back on Treaty provisions or court jurisdiction.
FinnishNeuvostolla ei tällä hetkellä ole mitään aikomusta palata näihin asioihin.
There is no intention, currently, on the part of the Council to reopen these matters.
FinnishHaluaisin palata digitaaliasioihin seuraavalla kerralla vedenpitävien argumenttien kera.
I would like to turn to digital issues next time, with rock solid arguments.
FinnishEmme saa enää suhtautua matkailuasioihin kuin lomaan; on aika palata kotiin, työhön.
It is time we stopped treating tourism like a holiday; it is time to come home, to jobs.
FinnishAsiaan on syytä palata, mutta esittelijä teki oikein, kun huomautti asiasta.
This is something we need to revisit, but a point that the rapporteur was right to raise.
FinnishKomissiolla on aikomus palata asiaan yhdessä puheenjohtajavaltio Ranskan kanssa.
The Commission intends, with the cooperation of the French Presidency, to re-table the issue.
FinnishTässä kohdin haluaisin palata siihen, mitä jäsen Schulz aiemmin totesi.
This is perhaps where I should like pick up on what Mr Schulz said earlier.