Finsk-engelsk oversættelse af "ryhmä"

FI

"ryhmä" engelsk oversættelse

volume_up
ryhmä {substantiv}

FI ryhmä
volume_up
{substantiv}

1. generel

Valitse nimettävä ruutujen ryhmä ja napauta tai valitse Nimeä ryhmä.
Select the group of tiles you want to name, and then tap or click Name Group.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
The Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
B4-0831/98 ELDR-ryhmä; -B4-0836/98 PSE-ryhmä; -B4-0843/98 PPE-ryhmä.
B4-0831/98 by the ELDR Group-B4-0836/98 by the PSE Group-B4-0843/98 by the PPE Group
ryhmä (også: TV, piiri, valikoima, lajitelma)
volume_up
set {substantiv}
Näillä edellytyksin liberaalipuolueen ryhmä kannattaa komission asettamaa aikataulua.
Subject to that, the Liberal Group supports the timetable set out by the Commission.
Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
Jokaisessa tietokoneessa on ryhmä käyttäjätilejä.
Each computer has a set of user accounts.
ryhmä (også: kappale, ruumis, keho, rakenne)
volume_up
body {substantiv}
Ryhmä on neuvoa-antava elin ja hyvä tiedon- ja kokemustenvaihtofoorumi kansallisille sääntelijöille.
The ERG is an advisory body and a good forum for national regulators to exchange views and experiences.
Luottaisitteko te kuljettajaan, jonka olisi kouluttanut ties mikä pätevä ryhmä, tai joka olisi itse kouluttanut itsensä?
Would you trust a pilot who had been trained by any old qualification body, or who had taught himself?
Euroopan parlamentin mittakaavassa pieni ryhmä voi hyvinkin edustaa suurta mielipideryhmää jäsenvaltioissa.
A small group in the European Parliament here may well represent a large body of opinion in Member States.
ryhmä (også: huippu, luokka, kategoria, vuosikurssi)
volume_up
class {substantiv}
Me olemme 25-jäseninen ryhmä, eikä koko luokalle voi antaa samaa arvosanaa.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
Euroopan yhdentymistä ajaa pieni poliittinen ryhmä, eikä se todellakaan ole "tulosta ihmisten vapaasta tahdosta tekemästä päätöksestä".
The process of European integration is driven by a small political class and is certainly not ‘the result of a free decision by the people’.
Kreikan kommunistisen puolueen ryhmä parlamentissa äänesti tätä äärimmäisen luokkaperusteista talousarviota sekä pääoman ja EU:n imperialistisia suunnitelmia vastaan.
The parliamentary group of the Communist Party of Greece voted against this deeply class-based budget and the imperialist plans of capital and of the EU.
ryhmä (også: yhtiö, seurustelu, liikeyritys, seura)
volume_up
company {substantiv}
Ciampin ryhmä mainitsee tässä yhteydessä myös erään eurooppalaisen osakeyhtiön yhtiösäännöstön.
In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute.
Nyt toinen sellaisten ehdotusten ryhmä, jotka koskevat yritysten sisäistä mukautumiskykyä.
The second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company.
Ryhmä suosittelee edelleen lisääntyvää liikkuvuutta palveluyrityksissä työskenteleville kolmansien maiden kansalaisille.
The High Level Panel also recommends more mobility for citizens of third countries who work in service companies.
ryhmä (også: joukko, lauma)
volume_up
brood {substantiv}
ryhmä (også: tyrmä, lokero, kenno, solu)
volume_up
cell {substantiv}
ryhmä (også: parvi, kimppu, rykelmä, klusteri)
volume_up
cluster {substantiv}
ryhmä (også: joukko)
volume_up
cohort {substantiv}
ryhmä (også: miehistö, sakki, jengi, porukka)
volume_up
crew {substantiv}
Lumimyrskyissä ryhmä vetää naruja telttojen väliin, jotta ihmiset voivat tunnustella tiensä turvallisesti lähimpään jäätaloon tai ulkohuussiin.
In blizzard winds, the crew sling ropes between the tents so that people can feel their way safely to the nearest ice house and to the nearest outhouse.
(EN) Äskettäin romanialainen tv-ryhmä kysyi minulta, väitänkö vakavissani, että romanialaisten lapsista huolehtivien laitosten tila voisi vaarantaa Romanian hakemuksen EU:n jäseneksi.
Recently a TV crew from Romania asked me, was I seriously suggesting that the condition of children' s institutions in Romania could jeopardise their application for membership of the EU.
ryhmä (også: yhteys, keskus)
volume_up
nexus {substantiv}
ryhmä (også: joukkue)
volume_up
squad {substantiv}

2. figurativ

ryhmä (også: ryhmittymä, joukko)
volume_up
constellation {substantiv} [figur.]

Eksempelsætninger "ryhmä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishPPE-ryhmä on valmis sitoutumaan rakentavaan yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.
The PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
FinnishUEN-ryhmä kannattaa niin parlamentin kuin neuvostonkin asiaa koskevia suosituksia.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
FinnishTämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
That means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
FinnishTänään edessänne seisova ryhmä on valmis vastaamaan edessään oleviin haasteisiin.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
FinnishEU:n pelastuspalvelumekanismin kuuden asiantuntijan ryhmä on nyt myös Chilessä.
An EU civil protection mechanism, a team of six experts, is also now in Chile.
FinnishRyhmä pyrkii herättämään kostonhimoa, joka ennakoi vain vaikeuksia kansoillemme.
It revives a spirit of vindictiveness which only presages hardships for our peoples.
FinnishSitoumuksia ovat antaneet sekä Euroopan unioni että maailmanlaajuinen G8-ryhmä.
Commitments have been made both by the European Union and the G8 global partnership.
FinnishNykyisin ainoa jäljellä oleva kansainvälinen ryhmä on EU:n tarkkailuvaltuuskunta.
Now, the only remaining international presence is the EU monitoring mission.
FinnishArvoisa puhemies, PPE-ryhmä on hyvin iloinen tämänpäiväisestä keskustelusta.
Madam President, the European People's Party is very pleased by today's debate.
FinnishRajojen turvaamisessa tällainen ryhmä on jo olemassa, mutta ei poliisitoimessa.
It already exists in the border protection area but not on the police side.
FinnishMeidän on myös muistettava, etteivät ikääntyneet henkilöt ole yksi yhtenäinen ryhmä.
We must also be aware that not all elderly people fall into the same category.
FinnishKomission jäsen valittaa, että G-77-ryhmä vaatii globaalia solidaarisuussopimusta.
The Commissioner complains that the G-77 is insisting on the Global Solidarity Pact.
FinnishG7-ryhmä on hyvin aktiivinen ja valmistautumassa mahdollisiin uusiin toimenpiteisiin.
The G7 are particularly busy and are getting ready for possible new measures.
FinnishHaluaako PPE-DE-ryhmä poistaa tarkistuksen 1 viittauksen Yhdistyneisiin Kansakuntiin?
Is it the reference to the United Nations in Amendment 1 which they want to delete?
FinnishUEN-ryhmä on sitä mieltä, että direktiivi täyttää asianomaisten osapuolten odotukset.
The UEN takes the view that the directive meets the expectations of those concerned.
FinnishArvoisa komission jäsen, PPE-DE-ryhmä periaatteessa selvästi kannattaa Galileo-hanketta.
Madam Commissioner: the PPE-DE broadly supports the Galileo project in principle.
FinnishEhkäpä PPE-DE-ryhmä ei ole kuitenkaan täysin samaa mieltä Schwaigerin kanssa.
Perhaps, however, the PPE-DE does not fully share Mr Schwaiger's position.
FinnishTästä syystä CSU:n Euroopan parlamentin ryhmä vastustaa tätä päätöslauselmaa.
For these reasons the CSU European delegates are against this resolution.
FinnishPPE-ryhmä oli täysin oikeutettu palauttamaan tämän mietinnön vielä takaisin valiokuntaan.
The EPP was quite justified in sending this report back to the Committee again.
FinnishOma käyttäjänimi näkyy korostettuna ja oman tilin tyyppi näkyy Ryhmä-sarakkeessa.
Type the user name and password for your account in the Welcome screen.