Finsk-engelsk oversættelse af "samoin kuin"

FI

"samoin kuin" engelsk oversættelse

FI samoin kuin
volume_up
{konjunktion}

samoin kuin (også: sekä)
Se merkitsee edistysaskelta valmistajille ja kuluttajille samoin kuin ympäristöllekin.
It is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
Se on avain henkilökohtaiseen kehitykseen samoin kuin yhteiskunnan yhdentymiseen.
It is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Komissio, samoin kuin parlamentti, tulevat valvomaan tätä asiaa erityisen tarkasti.
The Commission, as well as Parliament, will be particularly attentive to it.

Lignende oversættelser "samoin kuin" på engelsk

samoin adverbium
samoin
kuin konjunktion
English
kuin præposition
English

Eksempelsætninger "samoin kuin" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishLisäksi avoimuuden meitä kuluttajia samoin kuin tuottajia kohtaan on oltava aitoa.
There must also be genuine openness for us as consumers, and also for producers.
FinnishStrasbourgissa elänyt Gutenberg, samoin kuin Goethe, kääntyvät varmasti haudassaan.
Gutenberg, who lived in Strasbourg, and Goethe, must be turning in their graves.
FinnishVirastotkin tekevät päätöksiä samoin kuin neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitukset.
Agencies also make decisions, as do the Council and the Member State governments.
FinnishLisäksi toivotan heille hyvää terveyttä, samoin kuin kaikille eurooppalaisille.
I should also like to wish for good health for you and all the citizens of Europe.
FinnishOikeudelliset menettelyt samoin kuin sisäiset komiteamenettelyt vaativat aikansa.
There are legal procedures, but there are also internal committee procedures.
FinnishEn haluaisi, että ketään kansalaista kohdeltaisiin samoin kuin näitä opiskelijoita.
I would not want to see any citizens treated in the same way as these students.
FinnishKriittisiä kysymyksiä korostetaan riittävästi, samoin kuin myönteisiä näkökohtia.
The critical issues are adequately highlighted, as are the positive elements.
FinnishRanskan asema on osoittautunut epäselväksi samoin kuin sen koko Afrikan-politiikka.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
FinnishMissä kohdassa sanomme, että tätä alaa olisi hoidettava samoin kuin televiestintää?
Where do we say that this field is going to be dealt with like telecommunications?
FinnishElinikäisen oppimisen ohjelma, samoin kuin nuoriso-ohjelma, ovat juuri tällaisia.
The Lifelong Learning programme and the Youth in Action programme are good examples.
FinnishSilloin syntyy suuria ongelmia aidsin samoin kuin tuberkuloosin torjunnassa.
By then, there will be major problems in combating AIDS and also tuberculosis.
FinnishLähden täältä aikaisin, samoin kuin tekin, koska lähdette kampanjakiertueelle.
I am leaving early and you are also leaving early because you are going to campaign.
FinnishSiksi äänestimme sitä vastaan valiokunnassa – samoin kuin itse esittelijäkin.
This is why we voted against it in committee, as did the rapporteur herself.
FinnishTämän jälkeen jäsen Poettering kysyi maatalouspolitiikasta, samoin kuin jäsen Watson.
Then Mr Poettering raised the matter of agricultural policy, as did Mr Watson.
FinnishRaportti on saatavilla Internetin kautta, samoin kuin Espanjan hallituksen vastaus.
The report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
FinnishAivan samoin, kuin kaikista muistakin alkuperäiskansoista, heistä on huolehdittava.
We need to take responsibility for them, just as we do all other indigenous peoples.
FinnishTarvitsemme säästöpankkeja ja osuuskuntia samoin kuin julkisia osakeyhtiöitä.
We need savings banks and cooperatives along with public limited companies.
FinnishKulttuurivaliokunnassa oli suuria vaikeuksia, samoin kuin kautta koko linjan.
We had great difficulty in the Committee on Culture, as we have had across the board.
FinnishPyydän teitä tukemaan näitä ehdotuksia samoin kuin kahta jättämääni tarkistusta.
I would ask you to support these proposals and the two amendments that I have re-tabled.
FinnishJäsen Brunetta mainitsi sen, samoin kuin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Brok.
Mr Brunetta said it, as did Mr Brok, the chairman of the Committee on Foreign Affairs.