Finsk-engelsk oversættelse af "taso"

FI

"taso" engelsk oversættelse

volume_up
taso {substantiv}

FI taso
volume_up
{substantiv}

taso (også: kerros, tasa, vesivaaka, vatupassi)
volume_up
level {substantiv}
WTO:n sallima korkein vientitukien taso on vuoden 2000-2001 taso.
The highest level of export refunds allowed by the WTO is the 2000-2001 level.
Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika (
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Kansallinen taso soveltuu parhaiten tämän ulottuvuuden toteuttamiseen.
The national level is the most appropriate for implementing this dimension.
taso (også: kerros)
volume_up
tier {substantiv}
Toinen taso on yhtä tärkeä unionin politiikkojen alue.
The second tier concerns the equally important issue of European Union policies.
Tämä epämieluisa ja täysin tarpeeton poliittinen taso symboloi Yhdistyneen kuningaskunnan siirtymistä hiljattain kohti alueellistamista.
This unwanted and completely unnecessary tier of politicians is symbolic of the UK's recent shift towards regionalisation.
Armeijan ylin taso on kuitenkin tiiviisti sidoksissa entisen hallinnon taloudellisiin etuihin eikä edusta työtä tekevien ihmisten oikeutettuja vaatimuksia ja pyrkimyksiä.
The top tier of the army, however, is deeply tied to the economic interests of the former regime and does not represent the legitimate demands and aspirations of the working people.
taso (også: porras)
volume_up
echelon {substantiv}
taso (også: luokka, arvosana, numero, laatu)
volume_up
grade {substantiv}
Vaikka lentoviranomaisten toimien ansiosta tuhkapilvi ei onneksi vaatinut ihmishenkiä, tiedottamisen ja koordinoinnin taso Euroopassa ei saa hyvää arvosanaa.
Although thanks to the intervention of the aviation authorities, the volcanic ash cloud fortunately did not cost human lives, the level of information and coordination in Europe gets a failing grade.
taso (også: jako, kallistus, piki, myyntipuhe)
volume_up
pitch {substantiv}
taso (også: lentokone, kone, siipi, höylä)
volume_up
plane {substantiv}
taso (også: arvo, asema, sijoitus, sija)
volume_up
rank {substantiv}

Eksempelsætninger "taso" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Finnish. - (SK) Kuluttajansuojan taso vaihtelee eri jäsenvaltioiden välillä.
in writing. - (SK) Levels of consumer protection vary between the Member States.
FinnishSamalla olisi myös varmistettu se, että Euroopan unionin ympäristön taso nousee.
At the same time it would have also enabled EU environmental standards to rise.
FinnishNiiden heikko taso on siis omiaan keskittämään nitraattien kaltaiset saasteet.
Due to these low levels, pollutants such as nitrates tend to become concentrated.
FinnishVain näin voidaan parantaa työllisyyttä ja säilyttää työllisyyden taso Euroopassa.
That alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
FinnishNuorisotyöttömyyden taso eräissä jäsenvaltioissa on hyvinäkin aikoina pöyristyttävä.
Levels of youth unemployment in some Member States, even in good times, are a scandal.
FinnishKatsomme myös palkkatason herättävän pahennusta, koska uusi taso olisi erittäin korkea.
We believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
FinnishTästä seuraa, että niiden tarjoaman koulutuksen taso alenee kauttaaltaan.
As a result, the standard of education provided is falling across the board.
FinnishKorkea luottamuksen taso on välttämätön työpaikkojen määrän ja kilpailukyvyn lisäämiseksi.
High levels of confidence are necessary to boost job numbers and competitiveness.
FinnishYleinen taso ei kuitenkaan ole yli 25:tä prosenttia missään jäsenvaltiossa.
At the same time, the standard rate does not currently exceed 25% in any Member State.
FinnishLiettuan taso on sietämätön ja paljon korkeampi kuin EU:n keskiarvo 70.
This Lithuanian rate is intolerable and much higher than the EU average of 70.
FinnishSaarron vuoksi ympäristösaasteiden taso on noussut hallitsemattomasti hälyttävän korkealle.
Because of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
FinnishTämä taso on komission tai neuvoston ehdottamaa tasoa huomattavasti alempi.
This figure is considerably lower than that proposed by both the Commission and Council.
FinnishMeidän on yksinkertaisesti pakko säilyttää tietty veronmaksajien rahojen valvonnan taso.
We merely need to retain a certain degree of control over taxpayers' money.
FinnishVirheet eivät aina vaikuta talousarvioon, mutta niiden taso on kuitenkin liian korkea.
They do not always have an impact on the budget but it is still too high.
FinnishSe on kuitenkin erityisen tärkeä myös siksi, että siinä taataan yhdenmukainen tiedotuksen taso.
It is also vital, however, as it guarantees a uniform standard of information.
Finnish- legitiimiys: Demokraattisen legitiimiyden alhainen taso on huolestuttava.
- legitimacy: The low levels of democratic legitimacy are appalling.
FinnishHongkongin virkamieskunnan korkea taso näkyy todella edelleenkin.
Indeed the high quality of the Hong Kong civil service continues to shine through.
FinnishTämä on varmaankin se uusi taso, johon Hiltrud Breyer äsken viittasi.
And these are probably the new heights to which Mrs Breyer just referred.
FinnishKuluttajansuojan taso ei saa alentua, ennen kuin tällainen yhdenmukaistaminen toteutuu.
Pending this harmonisation, there should be no lowering of standards.
FinnishSe ei voi myöskään olla kaikkia muita instituutioita hallitseva taso.
Nor can it be the organisation that dominates all the other institutions.