Finsk-engelsk oversættelse af "toiminta"

FI

"toiminta" engelsk oversættelse

volume_up
toiminta {substantiv}

FI toiminta
volume_up
{substantiv}

toiminta (også: teko, toimenpide, akti, tapahtumat)
volume_up
action {substantiv}
Neuvostolla on tällä hetkellä kolme painopistettä: toiminta, toiminta ja toiminta.
There are three priorities for the Council at the moment: action, action and action.
Vakavuus ulottuu myös toimintaan, ja tämä toiminta puuttuu mietinnöstä täysin.
It is also about taking action, and action is what is completely missing from the report.
Eläinlääkintäviranomaisten toiminta tuntuu järjenvastaiselta.
Action by the veterinary services tends to run counter to common sense.
volume_up
activity {substantiv}
Sotilaallinen toiminta aiheuttaa kuitenkin myös huomattavia ympäristötuhoja.
Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.
- taloudellisista syistä: alan toiminta on säilytettävä riittävän aktiivisena.
- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
Terveydelle vaarallinen toiminta on kiellettävä poikkeuksetta.
Any activity that puts their health at risk should without exception be prohibited.
volume_up
function {substantiv}
Oppositiopuolueet kielletään tai niiden toiminta tehdään mahdottomaksi.
Opposition parties are banned or it is made impossible for them to function.
Mikäli institutionaalisia muutoksia ei tehdä, laajentuneen unionin toiminta pysähtyy vääjäämättä.
Without institutional change, the enlarged Union would simply be unable to function.
Näillä velvoitteilla estetään Euroopan yhtenäismarkkinoiden sujuva toiminta.
Those burdens obstruct the smooth functioning of the European single market.
toiminta (også: leikkaus, operaatio)
volume_up
operation {substantiv}
Parhaaseen näkyvyyteen päästään, kun toiminta on tehokasta ja ammattimaista.
The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.
Rautatietavaraliikenne on myös hyvin tärkeä tekijä liikenteen eri toiminta-alueilla.
Rail freight is also a very important factor in the various areas of operation of transport.
Voidaanko ydinvoimaloiden turvallinen toiminta taata?
Can the safe operation of nuclear power plants be guaranteed?
toiminta (også: takaa-ajo, tavoittelu)
volume_up
pursuit {substantiv}
EU:n terrorismin vastainen strategia sisältää neljä toiminta-alaa: ennalta ehkäisy, suojaus, toiminnan estäminen ja varautuminen.
The EU Counter-Terrorism Strategy covers four strands of work: prevention, protection, pursuit and response.
Eri toiminta-alat käsittävät avainasemassa olevia kysymyksiä tavoiteltaessa tärkeintä tavoitetta, joka on aina ollut sisämarkkinoiden jatkuva kehittyminen.
The various areas of action encompass key questions in the pursuit of the most important aim, which has always been the continued development of the internal market.

Eksempelsætninger "toiminta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishIlman niitä toiminta ympäristön hyväksi on meidän kaikkien mielestä mahdotonta.
We would all consider it impossible to pursue environmental policy without them.
FinnishTällainen jäsenvaltioiden huolimaton toiminta vaarantaa Lissabonin strategian.
The Lisbon Strategy is in jeopardy through such lax behaviour by Member States.
FinnishYksi erityisen kiinnostava aihe koko unionissa on petosten vastainen toiminta.
Something of particular interest throughout the Union is the fight against fraud.
Finnish(LT) Kriisin vuoksi jokaisen meistä on pakko muuttaa toiminta- ja ajattelutapaamme.
(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
FinnishEuroopan elintarvikeviranomaisen toiminta ei saa olla hämärää kansalaisille.
The European Food Safety Authority must not be a smokescreen for public opinion.
FinnishYKP:n ulkoinen toiminta tuo kuitenkin myönteisiä näkökulmia myös kumppaneillemme.
However, the external strand of the CFP also has positive aspects for our partners.
FinnishEkologisesta näkökulmasta katsottuna tällainen toiminta on täysin vastuutonta.
From an ecological point of view, it is quite irresponsible to proceed in this way.
FinnishTämä toiminta olisi hyväksyttävää, koska se rinnastetaan elinten luovuttamiseen.
That kind of procedure would be acceptable, since it is comparable to organ donation.
FinnishSamoin olisi myös epärehellistä väittää, että Venäjän toiminta olisi moitteetonta.
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
FinnishJos yksikin toimintaketjun lenkeistä katkeaa, koko ketjun toiminta epäonnistuu.
It just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
FinnishAsianomaisia ei pidä päästää sakoilla; kyseinen toiminta vaatii vankeusrangaistuksen.
Such people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
FinnishTällainen jäsenvaltioiden leväperäinen toiminta vaarantaa Lissabonin ohjelman.
Lisbon is placed in jeopardy by such lax behaviour on the part of the Member States.
FinnishTällainen toiminta on häpeällistä ja Euroopan parlamentille täysin sopimatonta.
What we have here is a disgrace and is unworthy of the European Parliament.
FinnishUrheiluseurojen toiminta kerää ihmisiä yhteen tekemään uhrautuvaa vapaaehtoistyötä.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
FinnishJäsen Nigel Faragen toiminta ei ollut läheskään yhtä provosoivaa ja loukkaavaa.
Mr Nigel Farage did something which was far less provocative and offensive.
FinnishKaikenlainen muilla aloilla harjoitettu toiminta herättää aina kysymyksiä ja epäilyjä.
Any other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
FinnishUseimpien rahaa lainaavien rahoituslaitosten toiminta perustuu voittojen maksimointiin.
Most financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
FinnishJunan toiminta lopetettiin Belgian valtionrautateiden yksipuolisella päätöksellä.
By a unilateral decision of the Belgian State Railways, this train has been withdrawn.
FinnishToiminta edellyttää järjestelytaitoja ja analyyttisia taitoja sekä luovaa älykkyyttä.
It demands organisational and analytical skills, as well as creative intelligence.
Finnishjotta rahoitusmarkkinoiden toiminta helpottuisi ja markkinoilla olisi riittävästi
System to facilitate the functioning of the financial markets and to provide liquidity