Finsk-engelsk oversættelse af "työpaikka"

FI

"työpaikka" engelsk oversættelse

volume_up
työpaikka {substantiv}

FI työpaikka
volume_up
{substantiv}

työpaikka (også: varustus, teos, työ)
volume_up
work {substantiv}
He ovat ennen kaikkea huolissaan työpaikoistaan tai vaikeuksista löytää työpaikka.
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Arvoisa puhemies, työpaikka, työ on tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
Verkkosijainteja on neljä: Koti, Työpaikka, Julkinen ja Toimialue.
There are four network locations: Home, Work, Public, and Domain.
työpaikka
volume_up
workplace {substantiv}
Yhtä tärkeää on antaa uudelleenkoulutusmahdollisuuksia niille, joilla on työpaikka.
It is equally important to give retraining opportunities to those in the existing workplace.
Jos sinulla on työpaikkasi vaatimaa tai asentamaa erityisohjelmistoa, ongelma voi liittyä siihen.
If you have special software that is required or installed by your workplace, it could be part of the problem.
Lopuksi toteaisin, että autoteollisuus on merkittävä työllistäjä ja usein hyvin miesvaltainen työpaikka, ja se saa täyden tukemme.
Finally, I would like to say that the car industry is an important workplace, an often predominantly male workplace, and it has our full support.
työpaikka (også: tehtävä, tilanne, olot, asema)
volume_up
situation {substantiv}
Tämän seurauksena eurooppalaiset työntekijät menettävät työpaikkansa, jolloin häviäjiä ovat molemmat.
As a consequence, European workers lose their jobs, which results in a lose-lose situation.
työpaikka
volume_up
workspace {substantiv}
työpaikka (også: työpiste, työtila)
volume_up
workstead {substantiv}

Eksempelsætninger "työpaikka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishVuodelle 2020 on oltava yksi tavoite: jokaisella nuorella on oltava työpaikka.
There must be one objective for 2020: every young person must have a job.
FinnishTyöpaikka on paras suoja kaikenlaisilta sosiaalisen syrjäytymisen muodoilta.
Having a job is the best protection against all forms of social exclusion.
FinnishLoppujen lopuksi noin 240 000 filippiiniläisen työpaikka on kiinni tästä tuotteesta.
After all, 240, 000 jobs depend on this product in the Philippines.
FinnishTähän mennessä rahastolla on autettu 7 250 työntekijää löytämään uusi työpaikka.
So far the Fund has helped 7 250 employees to find new jobs.
FinnishToiset ja kolmannet työpaikat eivät ole harvinaisia, koska yksi työpaikka ei usein riitä elämiseen.
Second and third jobs are not rare, as one job is often not enough to live on.
FinnishVain ne, joilla on työpaikka, voivat tulla Euroopan unioniin ja saada luvan.
Only those who have secured employment will be able to enter the European Union and obtain a permit.
FinnishAntakaa uusi työpaikka potkut saaneelle entiselle komission pääkirjanpitäjälle Marta Andreasenille.
Give the Commission’s sacked accounts manager, Marta Andreasen another job.
FinnishOlen liikemies ja ymmärrän, mitä on kasvu ja mikä on työpaikka.
I am a businessman and I can understand growth and I can understand jobs.
FinnishProfessori kuunteli tarinani ja sanoi: "Sinulla on työpaikka.
Then the professor listened to my story and he said, "You have a job.
FinnishJokainen Euroopassa menetetty työpaikka lisää hiilidioksidipäästöjä monta sataa kiloa.
Every single job lost in Europe is responsible for an increase in CO2 emissions of many hundreds of kilos.
FinnishLisäksi joillain ryhmillä on erityisiä vaikeuksia saada työpaikka ja pysyä työmarkkinoilla.
What is more, some groups have special difficulty in accessing jobs and staying in the labour market.
FinnishTyöpaikkansa menettäneitä on autettava löytämään uusi työpaikka.
Those who lose their jobs must be helped to find another one.
FinnishMinun kalastajilleni kalastus on enemmän kuin työpaikka. Se on elämäntapa, perinne ja jopa kutsumus.
For my fishermen, fishing is more than a job, it is a way of life, a tradition, even a vocation.
FinnishLuxemburgilainen yritys ei hyväksy lisäkuluja ja lisäkustannuksia, ja työpaikka vaarantuu.
Luxembourg firms are fighting against additional expenditure and additional costs, and so jobs are at risk.
FinnishEmmehän halua pelkästään, että jokaisella on työpaikka, vaan myös, että jokaisella on hyvä ja kunnollinen työpaikka?
Do we not only want everyone to have jobs, but to also have good and proper jobs?
FinnishVain alle puolella kaikista iäkkäistä työntekijöistä on työpaikka.
Only just under a half of all older workers have a job.
FinnishPelkona on kuitenkin, löytääkö työpaikka vai ei, eikä löytääkö kotimaansa vai ei.
The fear, however, is that of finding or not finding a job, and not the fear of finding or not finding one’s own country.
FinnishRouva Ojala ja herra Wim van Velzen, kaikki yritykset hyväksytään, sillä jokainen työpaikka kelpaa luotavaksi.
Mrs Ojala and Mr Wim van Velzen, any enterprise is acceptable, as any job is worth creating.
FinnishTällä hetkellä alle 2 %: lla kaikista Euroopan työssä käyvistä ihmisistä on työpaikka toisessa jäsenmaassa.
At present fewer than two per cent of all workers in Europe are employed in another Member State.
FinnishPitkällä aikavälillä näiden toimenpiteiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä löytämään uusi pysyvä työpaikka.
In the longer term, these measures aim to help these workers find and hold on to a new job.