Finsk-engelsk oversættelse af "ulko-"

FI

"ulko-" engelsk oversættelse

FI ulko-
volume_up
{adjektiv}

Satummeko tietämään millaisia muutoksia laajentuminen tuo tullessaan ulko- ja sisäpolitiikkaamme?
Do we know what changes the euro will entail for our internal and external policies?
Ulko- ja turvallisuusasiain sekä puolustuspolitiikan valiokunta suosittelee suositusten hyväksymistä.
The Committee on External Economic Relations recommends that you accept the recommendation.
Katsomme myös, että EU:n on taattava ulko- ja sisäpolitiikkansa johdonmukaisuus.
We also believe that the EU must ensure coherence between its internal and external policies.
Se on Euroopan unionin näkemys yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
That is the vision enshrined in the European common foreign and security policy.
Keskitynkin komission ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaan hankkeeseen.
I intend to focus on the Commission's plans for foreign and security policy.
Amsterdamissa puhuttiin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
At Amsterdam a common foreign and security policy was referred to.
ulko- (også: vara-, apulais-)
Asekauppaa käsitellään nykyisin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jossa komissio on luonnollisesti täysipainoisesti mukana.
Arms trade is currently dealt with in the context of the common foreign and security policy with which the Commission naturally is fully associated.
Asekauppaa käsitellään jatkuvasti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä, ja komissio tietenkin tukee sitä täysipainoisesti.
Arms trade is currently dealt with in the context of the common foreign and security policy, with which the Commission is of course fully associated.
On kuitenkin myös selvää, että jotkin asekauppaan liittyvät näkökohdat kuuluvat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan, johon komissio on täysin perehtynyt.
However, it is also clear that some aspects of the arms trade lie within the remit of the common foreign and security policy, with which the Commission is fully associated.
ulko-
volume_up
outer {adj.}
Aivan kuten Ulko-Mongolian mongolit, uiguurit tai Xinjiangin turkmeenit, Tiibet kärsii sorrosta, jonka tarkoituksena on tuhota sen identiteetti.
Like the Mongols of Outer Mongolia, the Uyghurs or the Turkmen people of Xinjiang, Tibet is suffering this oppression that seeks to destroy its identity.
Ettei Euroopan unioni vain tahtomattaan olisi osin tukenut Ulko-Hebrideillä sijaitsevaa suurta sotilastukikohtaa?
I seriously wonder whether in fact the European Union has, unwittingly it seems, partly subsidized what amounts to a major military base in the Outer Hebrides.
Haluaisin lisäksi korostaa 9 kohtaa koskevaa seikkaa, jonka jäsen Hyland toi esiin: palasin juuri vierailulta, jonka tein Ulko-Hebrideille sen viikon aikana, jona kiersin vaalipiirissäni.
Can I also underline a point arising out of Clause 9 which Mr Hyland made: I am just back from a visit to the Outer Hebrides during the constituency week.
ulko- (også: ulkopuolinen, ulkoinen)
Nämä alueet toimivat puskureina ja siirtymävyöhykkeinä ulko- ja sisäilman välillä.
Instead, these areas will function as a climate buffer and transition zone between the outside and the inside.
Näin on sekä euroalueen ulko- että sen sisäpuolella.
That is true outside the eurozone as well as inside it.
On olemassa monta erityyppistä fundamentalismia Euroopan unionin rajojen ulko- ja sisäpuolella.
There are many different sorts of fundamentalism both within and outside the borders of the European Union.
ulko- (også: ulkoilma-)
ulko- (også: ulkoilma-)
Arvoisa puhemies, vaikuttavassa juhlallisuudessa ulkona kuulimme sekä teidän vaikuttavan puheenne että Lech Walesan puheen.
At the impressive ceremony outdoors, Mr President, we heard not only from you, with your impressive speech, but from Lech Walesa.

Eksempelsætninger "ulko-" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishRakennus tulee ulko- ja turvallisuuspoliittisen henkilökunnan tarpeisiin.
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
FinnishKaikkien jäsenvaltioiden on tunnettava osallistuvansa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
All the Member States must feel they are participating in this area.
FinnishKäytämme hyväksemme toimivaltaamme kuuluvia välineitä tehostaaksemme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
We deploy the instruments within our competence to make it more effective.
FinnishEnsimmäinen on kylmän sodan loppuminen ja toinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttaminen.
The first one is the demise of the Cold War and the second is the advent of the CFSP.
FinnishSe on ollut erittäin tärkeä ja hyvin näkyvä osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
It has been an important and very visible part of the CFSP.
FinnishYhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on saanut uuden piristysruiskeen Amsterdamin sopimuksen ansiosta.
The Treaty of Amsterdam will enable us to give fresh impetus to the CFSP.
FinnishYhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan voimattomuus on osoitus siitä, että EU:ta ohjaavat liike-elämän edut.
The CFSP's toothlessness is proof of the fact that the EU is led by business interests.
FinnishMielestäni yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on liian arvokas asia tällaiseen.
I think the CFSP is far too important for this.
FinnishSopimuksen täytäntöönpano tekisi yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tehokkaamman ja yhdenmukaisemman.
Its implementation would make the CFSP more efficient and more coherent.
FinnishYhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vääjäämättä rajallinen, kun siihen sovelletaan kansallista veto-oikeutta.
The CFSP is inevitably limited in scope while it remains subject to national veto.
FinnishSe osoitti, että yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka on toimiva politiikka.
It showed that it is an operating policy.
FinnishOlen myös iloinen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoitusta koskevasta sopimuksesta.
I also welcome the agreement on the funding of CFSP.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan mietinnön puolesta.
(PL). Mr President, I supported the report on the European common security and defence policy.
FinnishMääräenemmistöäänestysten soveltamista yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei pidä mielestämme lisätä.
We do not believe that more room should be made for qualified majority voting in the CFSP area.
FinnishYhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, YUTP, on enemmän kuin pelkkä väline.
Finnishyhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja - ”jatkamaan oikeaan suuntaan”.
(FR) 'press ahead in the right direction'.
FinnishPakistanin islamilaisen tasavallan vallanpitäjien ulko- ja sisäpoliittinen vakaus on pelkkää teatteria.
The stability of the ruler of the Islamic Republic of Pakistan both at home and abroad is just for show.
FinnishKomissio osallistuu täysin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitoon.
FinnishTämä riittää todisteeksi haluttomuudesta ottaa Euroopan parlamenttia mukaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
That is sufficient evidence that there is no desire to involve Parliament in this policy.
FinnishYhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on mitä ilmeisimmin ala, josta keskustelemme lisää muutamien seuraavien vuosien aikana.
It is obviously an area that we shall discuss further over the next few years.