Finsk-engelsk oversættelse af "vakaasti"

FI

"vakaasti" engelsk oversættelse

FI vakaasti
volume_up
{adverbium}

vakaasti (også: selvästi, vakavamielisesti)
EU aikoo näin ollen jatkaa vakaasti yhdessä muiden kanssa tässä hengessä ja toivoo, että myös muut tahot ovat sitoutuneita samalla tavoin.
The EU thus intends to continue to work steadfastly with other countries in the same spirit, and hopes that the other players involved are equally committed.

Eksempelsætninger "vakaasti" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, että Bulgaria ja Romania olisi otettava EU:n jäseniksi.
It is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, että tämä vääryys on poistettava mahdollisimman pian.
I firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible.
FinnishUskon vakaasti, että vain tällaisen budjetin turvin järjestelmä voi olla tehokas.
I firmly believe that only with such a budget will the scheme prove to be effective.
FinnishOdotamme luottavaisina, että Italia jatkaa edelleen vakaasti tällä samalla tiellä.
We are all confident that Italy will continue unhesitatingly along that path.
FinnishSen tähden kannatan vakaasti Euroopan tasoisia sosiaalisia vähimmäisnormeja.
That is why I very firmly support minimum social standards at the European level.
FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, etteivät kansalaiset hyväksyisi tällaista toimenpidettä.
My belief is that such a measure will not be accepted by our fellow citizens.
FinnishPuheenjohtajavaltio Luxemburg on sitoutunut vakaasti näiden päätelmien toteuttamiseen.
The Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
FinnishUskon vakaasti, että meidän on käynnistettävä tämä järjestelmä mahdollisimman pian.
I firmly believe that we need to set the course for this as soon as possible.
FinnishEn pyytele anteeksi tätä lähestymistapaa; uskon vakaasti, että se on oikea.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
FinnishPuoleenväliin 1990-lukua tuottavuuskuilu EU:n ja USA:n välillä kapeni vakaasti.
Until the mid-1990s, the productivity gap between the EU and the US narrowed steadily.
FinnishOlemme vakaasti tulossa siihen johtopäätökseen, että se oli pelkkää tyhjää puhetta.
We are steadily reaching the conclusion that this may have been only empty rhetoric.
FinnishUskon vakaasti, että heidän asiantuntemuksensa tuottaa toimielimillemme lisäarvoa.
I strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
FinnishOlen tuominnut hyvin selvästi ja vakaasti laittomat ja mielivaltaiset pidätykset.
I have spoken out very clearly and firmly against the arbitrary extrajudicial arrests.
FinnishNyt on aika osoittaa viinialamme vakaasti tielle kohti uutta menestystä.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
FinnishUskon vakaasti, että Euroopan parlamentin on omaksuttava juuri tämä kanta.
I strongly believe that this is the stance the European Parliament must adopt.
FinnishUskon vakaasti, että vain näin saamme aikaan todellista demokraattista edistystä.
I firmly believe that only then will we achieve real democratic progress.
FinnishUskon vakaasti, että näiden kummankaan jatkuva ahdinko ei helpotu lyhyen ajan sisällä.
I firmly believe the continuing plight of both will not improve in the short-term.
FinnishMeidän on varmistettava, että voimme edistyä vakaasti yhteisen kannan tarkistamisessa.
We must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
FinnishMinä ja monet toimijat olemme vakaasti sitä mieltä, että tämä on epäsuotuisaa kehitystä.
I believe, and many operators believe, that this is an undesirable development.
FinnishTästä huolimatta uskon vakaasti, että Eurooppa on valmistautunut hyvin globalisaatioon.
Nevertheless, I firmly believe that Europe is well prepared for globalisation.