Finsk-engelsk oversættelse af "varma"

FI

"varma" engelsk oversættelse

FI varma
volume_up
{adjektiv}

Olen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
I am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
Olen varma, ettei mikään jäsenvaltio halua ottaa vastuulleen unelman murskaamista.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Olen varma, ettemme pääse asiassa yksimielisyyteen ministerineuvostossa.
I am certain that we will not get it in the Council of Ministers.
varma (også: kirkas, kiistaton, ilmeinen, selvä)
volume_up
clear {adj.}
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
Olen kuitenkin varma, että kaikki meistä puoltavat vahvoja ja selkeitä toimia.
However, I am sure that all of us support strong and clear steps.
Meidän on laadittava varma, vakaa ja selkeä oikeudellinen kehys.
We must create a certain, stable and clear legal background.
varma (også: itsevarma, luottavainen)
Olen varma, että tämä direktiivi koituu eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi.
I am confident that the directive will benefit European consumers.
Olen varma siitä, että komissio ratkaisee tämän järkevällä tavalla.
I am confident that the Commission will resolve this in a sensible manner.
Olen varma, että tässä asiassa edistytään tulevalla Irlannin puheenjohtajakaudella.
I am confident that progress will be made in these areas in the forthcoming Irish presidency.
Olen varma, että parlamentti hyväksyy valtuuskuntansa saavuttamat myönteiset tulokset.
I am positive that Parliament will endorse the good results achieved by its delegation.
Olen varma, että neuvosto voi ottaa huomioon myönteiset ponnistukset.
I am confident that the Council can heed positive efforts.
Meidän on omaksuttava varma kanta siitä, miten etenemme.
We need to take a positive position on the way forward.
varma
volume_up
sure {adj.}
Olen kuitenkin varma, että loputtomassa viisaudessanne löydätte oikean artiklan.
But I am sure that in your infinite wisdom you will find the right one.
Itsekin kuluttajana haluaisin olla varma, että ostamani ruoka on turvallista.
As one such consumer, I would like to be sure that the food I buy is safe.
Olen varma, että kollegani voivat tukea tätä mietintöä huomisessa äänestyksessä.
I am sure my colleagues will be able to support this report in the vote tomorrow.
Samalla on oltava täysin varmaa, ettei Iran käytä tai erityisesti kehitä ydinenergian käyttöä muihin tarkoituksiin.
At the same time there must be absolute certainty that Iran is using or rather developing nuclear energy for no other purpose.
Vaikka meillä olisi käytössämme kaikkein Euroopan unionin valtioiden merikalusto, en voisi olla täysin varma onnistumisesta.
And, even if we were to deploy all of the naval assets of all of the countries of the European Union, I would not be certain of absolute success.
Tämän logiikan perusteella haluan sanoa, ja olen sanomastani aivan varma, että ne, jotka eivät tue Székely-kansan autonomiapyrkimyksiä, eivät ole eurooppalaisia.
On account of this logic, I must say with absolute conviction that those who do not support the Székely people's efforts for autonomy are not Europeans.
Eilenhän myös Kreikassa tuli julkisuuteen ensimmäinen varma BSE-tapaus.
Just yesterday, the first confirmed case of bovine spongiform encephalopathy was reported in Greece.
Olen varma, että hän ottaa asian huomioon, jos nimityksemme vahvistetaan keskiviikkona.
I am sure he will take that into account if our appointments are confirmed on Wednesday.
En ole vielä varma, onko tämä todella vahvistettu, mutta illalla klo 20.00 on Hamasin lehdistötilaisuus.
I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00.
varma (også: peloton, vakaa, turvallinen, turvassa)
volume_up
secure {adj.}
Tämä on ainoa tapa saavuttaa vakaa ja varma pohja energiasuhteillemme.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Vuoden 2009 alkaessa Euroopan unioni voi olla varma hyvästä kansainvälisestä maineestaan.
The Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
En ole aivan varma, olemmeko tämän ansiosta paremmin suojattuja ja turvassa rikollisuudelta.
It is not clear to me that this will make us more secure and safe from crime.
volume_up
cast iron {adj.} [figur.]
varma (også: ehdoton, selvä)
Vastaukseni on ehdottomasti myönteinen, sillä olen täysin varma siitä, että aidosti vakuuttava näkemys Ukrainan EU-jäsenyydestä auttaisi asiaa.
My answer to this is a definite ‘yes’, I am absolutely sure that a genuinely convincing prospect of EU membership for Ukraine would help.
On annettava varma merkki, joka korostaa sellaisen peruuttamattoman vaiheen alkua, joka vie kohti unionin toimintakyvyn kannalta välttämättömänä pidettyä ratkaisua.
There must be a definite signal marking the start of an irreversible stage which will lead to the solution the Union needs to operate effectively.
varma (også: määrätty)

Eksempelsætninger "varma" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishSopimus Kööpenhaminassa ei kuitenkaan ole varma: paljon työtä on vielä jäljellä.
However, a deal in Copenhagen is by no means a given: much work remains to be done.
FinnishOlen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
I am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
FinnishOlen varma, että tämänpäiväinen keskustelu osoittaa meidän olevan oikealla tiellä.
I have no doubt that today’s debate will show that we are on the right track here.
FinnishParlamentti voi olla varma, että tutkimme huolellisesti kaikkia sen ehdotuksia.
Parliament may be assured that we shall examine all its proposals carefully.
FinnishVoitte kuitenkin olla varma siitä, että kollegani ja minä olemme tehneet parhaamme.
You can rest assured, however, that my colleagues and I have been giving of our best.
FinnishOlen täysin varma, että pian meitä pyydetään hyväksymään lisärahoituksen myöntäminen.
There is no doubt in my mind that we will soon be asked to approve further funding.
FinnishOlen varma, että parlamentti harkitsee näitä seikkoja uudelleen myöhemmin.
I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
FinnishTulevien vuosien osalta en ole kuitenkaan kovinkaan varma, että tämä onnistuu jälleen.
As for the subsequent years, however, I am not convinced that this will work again.
FinnishTämän vuoksi olen varma asiastani ja kannatan välitöntä epäluottamuslausetta.
That is why I have no hesitation - I am in favour of an immediate censure.
FinnishSokrates-ohjelma on esimerkillisen järkevä ja varma sijoitus tulevaisuuteen.
Socrates is an exemplary, sensible and verifiable investment in the future.
FinnishOlen varma, että rautateiden tavaraliikennemarkkinat hyötyvät tästä sopimuksesta.
I am convinced the rail freight market will benefit from this agreement.
FinnishEgyptin hallitus voi olla varma siitä, että seuraamme tapausta mielenkiinnolla.
The Egyptian Government should be in no doubt that we will watch this case with interest.
FinnishOmalta osaltani en ole vielä varma, mitä meidän pitäisi tehdä konkreettisissa tilanteissa.
Personally, I am still doubtful about what we should do in concrete situations.
FinnishOlen varma, että tällainen tekninen kehitys parantaa tilannetta jatkossakin.
I have no doubt that such technological advances will continue to improve the situation.
FinnishEn ole kuitenkaan varma siitä, että moottoripyörät on otettu asianmukaisesti huomioon.
However, I am not satisfied that due regard has been given to motorcycles.
FinnishEn ole kuitenkaan varma siitä, ymmärtävätkö kaikki, mitä se merkitsee.
I am uncertain, however, as to whether everyone understands its significance.
FinnishVoitte olla varma siitä, että kaipaamme jatkossa työtänne ja omistautuneisuuttanne.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
FinnishLöydämme ratkaisun; olen siitä aivan varma, aivan kuin tanskalaiset löysivät omansa.
We will find a solution; I am convinced, just as the Danish found one.
FinnishVoitte olla varma siitä, että tuen teitä kaikissa toimissa, jotka ovat tämänsuuntaisia.
Rest assured that you will have my support for any measure that goes in this direction.
FinnishOlen varma että tämä parlamentin päätöslauselma vaikuttaa siihen suuntaan.
I have no doubt that this resolution by the European Parliament will contribute to that.