Finsk-engelsk oversættelse af "yhdistyä"

FI

"yhdistyä" engelsk oversættelse

volume_up
yhdistyä {intr.vb.}

FI yhdistyä
volume_up
[yhdistyn|yhdistynyt] {verbum}

Kansallisten poliittisten puolueiden, jotka haluavat yhdistyä Euroopan laajuisesti, on itse rahoitettava toimintansa - toisin sanoen niiden jäsenten on rahoitettava se.
National political parties that wish to associate at European level should pay for that themselves - that is to say, their members should.
yhdistyä (også: yhtyä)
Toivon, että Barroson toisella kaudella tekniseen osaamiseen voisi yhdistyä "jotakin ekstraa".
I hope the second Barroso Commission can combine technical competence with that 'something extra'.
Lehtiö-PC-tietokoneet ovat PC-tietokoneita, joissa yhdistyvät kannettavan tietokoneen ja taskutietokoneen ominaisuudet.
Tablet PCs are mobile PCs that combine features of laptops and handhelds.
Olemme kokoontuneet puhumaan nimenomaan ohjelmasta, jossa yhdistyvät kunnianhimo ja näkemys.
And we have come here to discuss a programme that combines ambition with vision.
yhdistyä (også: yhdistää)
(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Apenniinien läpi kulkevaan siirroslinjaan yhdistyy toinen siirroslinja, joka kulkee Slovenian läpi.
(DE) Madam President, Commissioner, connected to the fault line through the Apennines, there is another fault line which crosses Slovenia.
yhdistyä (også: sulautua yhteen)
Jos suuret maat haluavat esiintyä yhdessä, niiden pitää yhdistyä yhteiseksi valtioksi.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
Yhdistyminen toisen yrityksen kanssa on edullisin tapa laajentaa yritystä, sillä kaupassa ei tarvita käteissuoritusta varojen siirtyessä sulautettavasta yrityksestä ostavaan yritykseen.
Merging is the less expensive way to expand a company, since the procedure does not require cash payment for the assets transferred from the absorbed company to the absorbing one.
yhdistyä (også: yhdistää)
Saksa yhdistyy, ja entisen Itä-Saksan osavaltiot liittyvät Euroopan unioniin.
Germany is unified, and the Länder of the former East Germany become part of the EU.

Eksempelsætninger "yhdistyä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishMielestäni on hävettävää, että me naiset emme voi yhdistyä ympäri maailmaa.
I find it downright disgraceful that we women cannot join forces across the world.
FinnishMeillä on siksi tilaisuus yhdistyä entistä voimakkaammin ja lähestyä toisiamme.
We have, therefore, opportunity to become increasingly united and to come closer together.
FinnishHe ovat niitä ihmisiä, jotka eivät enää usko unionin kykyyn yhdistyä ja uudistua.
These are the people who have lost confidence in the Union's ability to unite and to renew itself.
FinnishTämä on tavoite, jonka taakse meidän pitäisi ja jonka taakse me voimme yhdistyä huomisesta alkaen.
This is the objective around which we should and can unite as from tomorrow.
FinnishMonikansalliset yritykset voivat yhdistyä vapaasti, mutta siirtolaistyöntekijän perhe ei.
Multinational companies are free to form groups, but the families of immigrant workers are not.
FinnishMeidän on parasta yhdistyä seuraavalla kerralla, ja se tarkoittaa yhtä ääntä.
We had better unite next time, and that means one voice.
FinnishTämä on antanut meille mahdollisuuden yhdistyä näissä olosuhteissa.
This is what has allowed us to unite in these circumstances.
FinnishOn tärkeää yhdistyä monimuotoisuudessamme ja moninaisuudessamme.
It is important to unite in our multiformity and diversity.
FinnishHallitusten ja teollisuuden on aika yhdistyä ja tehdä yhteistyötä nopean edistyksen aikaan saamiseksi.
It is time for governments and industry to unite and work together in order to make rapid progress.
FinnishValmiutemme yhdistyä ja koordinoida tutkimusponnistuksiamme määrittää taloudellisen kilpailukykymme.
Our capacity to unite and coordinate our efforts on research determines our economic competitiveness.
FinnishKansojen, jotka olivat aivan liian kauan historian erottamia, on saatava mahdollisuus yhdistyä uudelleen.
Our peoples, who have been separated by history for far too long, must have a chance to be reunited.
FinnishEuroopan kutsumuksena on näet kehittyä ja yhdistyä.
In effect, Europe's vocation is to develop itself, unite itself.
FinnishNäiden kaikkien tekijöiden on tärkeää yhdistyä tässä ehdotuksessa ja osoittaa todellista määrätietoisuutta ja rohkeutta.
It is important that these all come together to show real determination and heart in this proposal.
FinnishOlen vakuuttunut, että Lissabonin sopimuksen ansiosta unionillamme on mahdollisuus yhdistyä yhdeksi joukkueeksi.
I am convinced that the Lisbon Treaty provides the potential for our Union to become more united as a team.
FinnishEuroopalla on tahto ja kyky yhdistyä, koska vain yhdistymällä saamme mahdollisuuden täyttää tehtävämme.
Europe will have the will and the ability to be united, for only union will afford us the chance to fulfil our tasks.
FinnishSe, että he päättivät keskittyä yksinomaan laajentumiseen, osoittautui erinomaisen tulokselliseksi: Eurooppa voi nyt yhdistyä.
Their decision to focus single-mindedly on enlargement paid off handsomely: Europe can now reunite.
FinnishAloimme rakentaa perustaa yhteiskunnalle, joka perustuu demokratiaan, vapauteen ja suunnitelmaan yhdistyä Eurooppaan.
We began to build the foundations of a community based on democracy, freedom and the prospect of joining Europe.
FinnishEuroopan on nyt mietittävä, miten se voi yhdistyä Irakin jälleenrakennuksessa, jotta voimme voittaa aiemmat erimielisyytemme.
The question for Europe today is how to unite in rebuilding Iraq so that we can overcome our previous division.
FinnishPeace-ohjelma tarjosi rajayhteisölle, joka oli jakautunut erimielisyyksien vuoksi Irlannin jakamisesta lähtien, mahdollisuuden yhdistyä yhdeksi yhteisöksi.
PEACE enabled a border community divided from the time of the partition to come together as a community.
FinnishValtiot voisivat myös yhdistyä erilaisiksi alueellisiksi ryhmiksi Itämeren valtioiden, Baltian valtioiden ja Välimeren valtioiden tapaan.
Nations such as the Baltic and Baltic Sea countries and the countries around the Mediterranean could also join together in different regional groups.