Finsk-engelsk oversættelse af "ynnä"

FI

"ynnä" engelsk oversættelse

EN

FI ynnä
volume_up
{konjunktion}

1. generel

ynnä (også: plus)
volume_up
plus {konj.}
Lasken 57 000 neliön, ynnä 683 neliön, ynnä 57 000 kertaa 683 kertaa kaksi.
I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
57 kertaa 68 on 3 400 plus 476 on 3876, se on 38760 ynnä 171, 38 760 ynnä 171 on 38 931.
Now, 57 times 68 is 3,400, plus 476 is 3876, that's 38,760 plus 171, 38,760 plus 171 is 38,931.
Two plus two will always equal four.

2. gammeldags

ynnä (også: ja, sekä)
volume_up
and {konj.}
Tarvitsemme yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden ynnä muiden välillä Euroopassa.
We need cooperation between universities, hospitals and so on in Europe.
Minä haluaisin lisää yhteistyötä myös ulkopolitiikkaan ynnä muuhun.
I would also like to see closer cooperation in foreign policy issues and others as well.
Meillä on haastajina Kiina, Intia, Brasilia ynnä muita maita.
We are facing challenges from China, India, Brazil and other countries.

Eksempelsætninger "ynnä" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

FinnishTarvitsemme yhteistyötä yliopistojen, sairaaloiden ynnä muiden välillä Euroopassa.
We need cooperation between universities, hospitals and so on in Europe.
FinnishEuroopan unioni ei saa olla pelkkiä lukuja ja tilastoja ynnä muita sellaisia!
The European Union should not just be a question of figures and statistics, for example.
FinnishTämän vuoksi pyydän kannatusta Fiorin, Liesen ynnä muiden esittämälle tarkistukselle 332.
I therefore ask for support for Amendment No 332, tabled by Messrs Fiori, Liese and others.
FinnishMinä haluaisin lisää yhteistyötä myös ulkopolitiikkaan ynnä muuhun.
I would also like to see closer cooperation in foreign policy issues and others as well.
FinnishPalatakseni Luxemburgiin, Jean-Claude Juncker on osoittanut, että kaksi ynnä kaksi on viisi.
Back to Luxembourg. Jean-Claude Juncker made it clear that 2 + 2 = 5.
FinnishKonkreettisena tavoitteena on ollut huumausaineiden käytön, kaupan, tuotannon ynnä muun vähentäminen.
The targets were to do with reduction of use, sale, production, and so on.
FinnishMeillä on haastajina Kiina, Intia, Brasilia ynnä muita maita.
We are facing challenges from China, India, Brazil and other countries.
FinnishOn myös hyvä, että annetaan tarkka päivämäärä siitä, milloin kertomukset ynnä muut on annettava.
It is also a good idea to have a clear deadline for when reports and so on are to be presented.
FinnishTämänkin jälkeen todettakoon kuitenkin, että teen eron periaatteiden ja raha-asioiden ynnä muiden välille.
Having said that, however, I still make a distinction between principles and money, etc.
FinnishTässä tapauksessa opiskelija on kiinnostunut kameroista ynnä muusta.
In this case, the student is interested in cameras, etc.
FinnishNäissä puitteissa akkujen, latauspisteiden ynnä muiden standardointi on todella erittäin tärkeää.
In that context, the standardisation of batteries, charging points etc. is indeed of major importance.
FinnishJäsen Cashman, erimielisyytenne muiden ministerien, johtajien ynnä muiden kanssa ovat teidän ongelmanne, kuten tiedätte.
Your issues with other ministers, directors, etc., are your problem, Mr Cashman, as you know.
FinnishSilloin syntyy hyvin suuria ongelmia eläke-, sosiaaliturva- ja lapsilisävaatimusten ynnä muiden kanssa.
Major problems then arise regarding entitlements to pensions, social security benefits, family allowances, and so on.
FinnishUusia tehtäviä syntyy tietysti muilla alueilla ajatelkaamme vaikka turvapaikkoihin, maahanmuuttoon ynnä muihin liittyviä tehtäviä.
In other areas - just think of asylum, immigration and so on, you are faced with new basics.
FinnishNiitä tarvitaan kaikenlaisissa operaatioissa: siviili- ja sotilas- ynnä muissa operaatioissa sekä kuljetuksiin.
Helicopters are needed for all kinds of missions: civilian missions, military missions, all sorts of missions; for transport.
FinnishSen on myös edistyttävä kuolemanrangaistuksen poistamisessa, uskonnollisten vähemmistöjen kunnioittamisessa ynnä muussa.
It must also make progress in relation to the abolition of the death penalty, respect for religious minorities, etc.
FinnishPainetta Gaddafin hallintoa vastaan on kasvatettu asianmukaisesti Naton, Yhdistyneiden Kansakuntien ynnä muiden kanssa.
The pressure on the Gaddafi regime has rightly been escalated in conjunction with NATO, the United Nations and others.
FinnishUkrainan ynnä muiden kaltaisia maita ei saa unohtaa tässä prosessissa, mikäli haluamme mantereellemme jatkuvaa vakautta.
Countries like Ukraine and others cannot be overlooked in this process if we want long-term stability on this continent.
FinnishMeidän on varmistettava, että he saavat asianmukaista tietoa tuotteista ynnä muuta voidakseen tehdä viisaita ja tietoon perustuvia valintoja.
We must ensure that they have adequate product information etc. to be able to make wise and informed choices.
FinnishLisäksi monia koptinaisia on väkivallalla painostettu vaihtamaan uskontoa ja on tapahtunut raiskauksia ynnä muita.
Furthermore, many Copts have been pressurised through violence to change their beliefs and there have been cases of rape and other crimes.