Nederlandsk-engelsk oversættelse af "bevrijden"

NL

"bevrijden" engelsk oversættelse

NL bevrijden
volume_up
[bevrijdde|bevrijd] {verbum}

bevrijden (også: loslaten, laten gaan, vrijmaken)
En ik denk dat de vraag is, is het mogelijk om ons te bevrijden van die ingesteldheid?
And I guess that the question is, is it possible to break free from that mindset?
Wij moeten ons bevrijden van dit blok aan ons been en het Europa van de toekomst opbouwen.
We need to free ourselves of this encumbrance in order to build the Europe of the future.
We moeten een eind maken aan deze tirannie en het Iraakse volk voor eens en altijd bevrijden.
We must end this tyranny and free the Iraqi people once and for all.
We verklaren voortdurend, bijvoorbeeld, dat we de volkeren in Irak gaan bevrijden.
For example, we continue to explain that we are going to liberate the people of Iraq.
Wie moet men echter na 25 jaar nog bevrijden, en van wie?
I just wonder who have they been trying to liberate for the last 25 years, and from whom?
Het gaat hem slechts om het bevrijden van bedrijven uit wat hij ziet als een verstikkende bureaucratie.
His only concern is to liberate businesses from what he considers to be stifling bureaucracy.
Dit besluit bevrijdt de lidstaat noch zijn onderdanen van hun verplichtingen jegens de Bank.
Such decision shall not release either the Member State or its nationals from their obligations towards the Bank.
Er worden echter geen praktische maatregelen genomen om hem te bevrijden en aldus voor de uitvoering van het Akkoord van Dayton te zorgen.
No practical steps are being taken to obtain his release, which would also help to implement the Dayton Agreement.
Toen wij slechts drie maanden geleden, op 7 september jongstleden, vernamen dat u was bevrijd, was onze ontroering groot.
We were overjoyed to hear of your release just three months ago on 7 September.
bevrijden (også: ontdoen, afhelpen)
Aan de andere kant moeten we het toerisme ook bevrijden van een slecht image, ik mag wel zeggen van kwalijke associaties.
But in addition, we need to rid tourism of its negative image and poor reputation.
Wij gedenken alle soldaten die zijn gestorven om de wereld te bevrijden van het nazisme.
We are remembering all the soldiers who died in order to rid the world of Nazism, and the 14 million soldiers who fought in the Red Army.
Inmiddels heeft Litouwen zich van de communisten bevrijd en maken wij deel uit van de Europee Unie.
Lithuania has now rid itself of Communists and we are in the European Union.
bevrijden (også: vrijlaten)
Als er in 2003 één volk is dat nog bevrijd moet worden, dan is dat het Cubaanse volk.
If there is one people still asking to be set free in 2003, then, it is the Cuban people.
Bent u vastbesloten dit bedrag de komende dagen in dier voege te gebruiken dat deze gevangenen worden bevrijd?
Are you committed to using this in the near future to ensure that these prisoners are set free?
En daarom ben ik van mening dat wij niet alleen de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars moeten eisen, maar ook dat de vrouwen van Irak moeten worden bevrijd.
That, I believe, is why we must not forget, while demanding the immediate release of the hostages, that Iraq’ s women, too, have to be set free.

Eksempelsætninger "bevrijden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchWe moeten onszelf van onze ketens bevrijden en dan zullen we ons land redden."
We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country."
DutchFatah partijlid: We moeten onze geest bevrijden van het traditionele denken.
Fatah Party Member: We must empty our minds of traditional thinking.
DutchLaten we ons in vredesnaam bevrijden van de onwetendheid omtrent giftige stoffen.
Let us put an end to toxic ignorance once and for all, please.
DutchAlleen wanneer Europa naar het kruis kijkt kan het zich bevrijden van chaos en moreel verval.
Only by seeking inspiration in the Cross can Europe rise above chaos and moral degradation.
DutchDe mensen willen zich bevrijden van deze situatie en vragen dus om behoed te worden voor die kernangst.
People want to escape this situation and ask for protection from nuclear fear.
DutchWe moeten de groei en de ondernemingslust uit hun ketenen bevrijden.
We must eliminate constraints on growth and on business start-ups.
DutchGehandicapten hebben het recht om zich te bevrijden uit de vicieuze cirkel van armoede en handicap.
The disabled have the right to break out of the vicious circle of poverty and disability.
DutchZal de Europese Unie de verantwoordelijkheid op zich nemen en het bezette gedeelte van Cyprus bevrijden?
Will the European Union accept responsibility for liberating the occupied part of Cyprus?
DutchZe bevrijden zich zodra ze bij Sant'Ivo zijn beland, die spiraalstructuur die je daar ziet.
They bail out as soon as they get to the top of Saint Ivo, that little spiral structure you see there.
DutchHoe moet het echter verder met de landen die thans bezig zijn zich te bevrijden van de ketenen van het verleden?
What about the countries that are only now shrugging off the shackles of the past?
DutchWe zullen alles wat we hebben gedaan om Irak te bevrijden van een verschrikkelijke dictatuur tenietdoen...
We will lose what we have done for liberating Iraq from the worst kind of dictatorship...
DutchAls ze de gevaren van de sterfelijkheid erkent en de reden waarom ze zich moet bevrijden van de sterfelijkheid.
And she's recognizing the dangers of mortality and why she should break away from mortality.
DutchSinds het gemeenschappelijk visserijbeleid is ingevoerd, heeft het hen niet geholpen zich van hun angsten te bevrijden.
Throughout its existence, the common fisheries policy has failed to relieve their fears.
Dutch. ~~~ En we moeten ons bevrijden van enkele van deze ideeën.
But our minds are still hypnotized by them, and we have to disenthrall ourselves of some of them.
DutchIk had de geest moeten bevrijden toen ik de kans had.
I should have freed the genie when I had the chance.
DutchEr zullen wegen gevonden moeten worden om de Turks-Cyprioten uit hun politieke en economische isolement te bevrijden.
Ways will have to be found to bring Turkish Cypriots out of their political and economic isolation.
DutchWe bevrijden VN-data, een paar VN-organisaties.
We are liberating U.N. data, some few U.N. organization.
DutchEr bestaat geen ideologie die de mensheid kan bevrijden.
There is no liberating ideology of mankind.
DutchMaar het gaat er ook om dat we ons bevrijden van het verdeelde Europa met zijn onvergeeflijke geschiedenis.
The challenge is also, however, that of taking leave of a Europe that was divided and whose history can never be forgiven.
DutchIn de economie moet de markt zich bevrijden van vergaande staatsinmenging en nieuwe investeringen aantrekken.
On the economic front, the market must throw off the shackles of far-reaching state interference and attract new investment.