Nederlandsk-engelsk oversættelse af "buiten"

NL

"buiten" engelsk oversættelse

EN
EN

NL buiten
volume_up
{het}

buiten (også: landhuis, villa, buitenverblijf)
volume_up
villa {substantiv}
Dat is Odysseus als oude man, die niet meer wil dan zich terugtrekken in een zonnige villa met zijn vrouw Penelope, even buiten Ithaca - het andere.
This is Odysseus as an old man who wants nothing more than to retire in a sunny villa with his wife Penelope outside of Ithaca -- the other one.

Eksempelsætninger "buiten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchHet staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
DutchIk vind de houding van deze landen van buiten de EU dan ook moeilijk te begrijpen.
I therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
DutchDaarnaast staan landen buiten de EU in de rij om zich bij de code aan te sluiten.
Furthermore non-EU countries are queuing up to associate themselves with the code.
DutchDat er - op zijn zachtst gezegd - een trendbreuk moet komen, staat ook buiten kijf.
It is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
DutchIn de praktijk zijn die beperkingen vaak onduidelijk en buiten elke proportie.
Their application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
DutchOok dat vraagt om publieke middelen, die buiten de concurrentiewetten moeten vallen.
This also requires public funds, which have no place in a competitive rationale.
DutchTen vierde zijn de sancties voor het overtreden van de 108%-regel buiten proporties.
Fourthly, the sanctions attached to the 108 % rule are disproportionately high.
DutchNatuurlijk weten wij vandaag dat er buiten onze melkweg nog vele anderen zijn.
(Laughter) Of course, we know today that galaxies extend far beyond our own galaxy.
DutchDit staat absoluut buiten kijf en daarover bestond dan ook niet de minste twijfel.
That is utterly incontestable, and we did not doubt that for a single moment.
DutchZullen Bulgarije en Roemenië buiten het toetredingsperspectief worden gehouden?
Does that mean Bulgaria and Romania have no further prospects of accession?
DutchIedereen die voedsel ging halen buiten de stad...... is vermoord door de Romeinen.
All our foragers who tried to reach the countryside... were massacred by the Romans.
DutchDe kerncentrale Kosloduj is gevaarlijk, en is nog steeds niet buiten bedrijf gesteld.
The Kozloduj nuclear power plant is dangerous and has still not been shut down.
DutchDus wat we moeten doen is in plaats van buiten onszelf kijken naar binnen kijken.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
DutchAlvorens u toetreedt tot de Europese Unie zeggen wij u: laat u het nationalisme buiten,
Before you join the European Union, we say to you: Leave nationalism behind you,
DutchHet staat buiten kijf dat de illegale immigratie een halt moet worden toegeroepen.
   – That the flow of illegal immigrants needs to be cut off is not a matter of doubt.
DutchHij verspreidt zich langzaam naar buiten vanuit de oorspronkelijke vorm.
And what's happening is it's expanding slowly outwards from that original shape.
DutchHet ondersteunt de verspreiding van Europese films buiten de nationale landsgrenzen.
It is aid for the distribution of European films beyond national frontiers.
DutchDat is buiten elke proportie en bevordert op generlei wijze het vredesproces.
This is absolutely disproportionate and in no way helps the peace process.
DutchZe zijn ongelooflijk veilig, vallen buiten wapenverspreidings regels, etc..
They're incredibly safe, weapons proliferation-proof and all the rest of it.
DutchMaar buiten onze persoonlijke redenen om daar te willen zijn, is er een grote behoefte.
But beyond our personal reasons for wanting to be there, there is a huge need.