Nederlandsk-engelsk oversættelse af "laten"

NL

"laten" engelsk oversættelse

volume_up
laten {tr.vb.}

NL laten
volume_up
[liet|gelaten] {verbum}

laten (også: bereiken, doen, maken, behalen)
Waarom laten we ons niet terugslepen en halen en dán iemand bij om het te repareren?
Why don't we get him to tow us back into town and we'll get someone there to fix it?
Laten we aan de slag gaan, samen met de Rekenkamer en samen met de Commissie.
Let us get down to work, together with the Court of Auditors and the Commission.
De Top heeft laten zien bereid te zijn om Europa weer slagvaardig te maken.
The summit showed a willingness to get back to the business of Europe.
Ik verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
Wij mogen immers ook de machinefabrikanten niet in onzekerheid laten.
We should not leave people in the dark, and this includes mechanical engineers.
Wij moeten daarom nu optreden en mogen de mensen in Kosovo niet in de steek laten.
This is why we should act now and not leave the people of Kosovo in the lurch.
Dus, eens zien, laten we een -- laten we een andere rij mensen nemen, te beginnen bij u.
So, let's see, let's take a -- let's take a different row of people, starting with you.
Laten we het samen opbouwen, laten we het goed doen en met plezier spelen.
Let's all build it together, let's do it well and have fun playing.
Laten wij Europees blijven, laten wij ons houden aan de gulden middenweg.
Let us remain Europeans, in other words let us act in moderation.
We moeten kinderen laten begrijpen dat hun voedselkeuzes belangrijk zijn.
We have to make kids understand that their food choices make a big difference.
Europa moet zijn stem laten horen en zich in het Midden-Oosten meer laten gelden.
Europe must make its voice heard and exert more influence in the Middle East.
Laat ze geloven dat de juiste keuze degene is die wij ze willen laten maken.
Make them believe the right choice is the one we want them to make.
Toch veroorzaakt deze bepaling, laten we eerlijk zijn, enige frictie tussen de PPE en onze fractie.
However, this measure does cause problems, let it be said, between the PPE and ourselves.
I would not wish to cause any misunderstandings.
(Gelach) Andere dingen kunnen schadelijk zijn en laten hersencellen afsterven.
(Laughter) And other things that can make it worse, that can cause you to lose brain cells.
In werkelijkheid heeft men de Top niet willen laten mislukken, maar resultaten zijn er ook niet bereikt.
In practice, we did not fail completely, but neither did we reach a conclusion.
Ik kan het niet laten om nogmaals de pedagogische kracht van het onderhavig verslag te onderstrepen.
I cannot fail to emphasise once again the pedagogical aspect of the report before us.
Wij kunnen onze burgers op dit gebied niet in de steek laten.
It is not an area where we can fail them.
We dringen er bij de Wit-Russische autoriteiten op aan hen onmiddellijk vrij te laten.
We urge the Belarusian authorities to release them immediately.
Wij verzoeken president Gaddafi hen onverwijld vrij te laten.
We ask President Gaddafi to release them now.
Dus ik bewonderde hem een tijdje, en besloot toen dat het tijd was om hem te laten gaan.
So I marveled for a moment, and then decided it was time to release him, so I put him down.
Laten we ook niet vergeten dat de radio een goede manier is om informatie te verkrijgen.
We should also not neglect radio as a good way of getting information.
But we often neglect them.
Ook dat heeft de Raad laten indutten zonder zich erom te bekommeren.
This was something else that the Council criminally neglected.
Voorzitter, ik zal de felicitaties die ik voor ogen had in verband met de tijd achterwege laten.
Mr President, given the time constraints, I shall omit the congratulations which I had in mind.
Ik moet toegeven dat het aanlokkelijk klinkt om deze procedure te laten vallen.
I must confess that the proposal to allow these provisions to be omitted is an attractive one.
De Commissie heeft nog niet laten weten hoe de periode 2003-2006 gefinancierd moet worden.
The Commission omits to say how the period 2003-2006 is to be funded.

Eksempelsætninger "laten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchIk kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
Now you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
DutchDit te aanvaarden, houdt niet in dat wij de technologie ons leven laten bepalen.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
DutchWij willen consumenten de vrije keuze laten op basis van volledigere informatie.
We want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
DutchKew Gardens heb ik niet kunnen overtuigen om me in hun rubberboom te laten hakken.
Kew Gardens were insistent that I couldn't come and hack into their rubber tree.
DutchDie kunnen ze heel hard dichtknijpen en afsluiten, of je kunt ze wijd open laten.
And they can pinch them very tight and stop it, or you can have them wide open.
DutchDe Raad stelt echter voor om elke lidstaat een vertegenwoordiger te laten leveren.
The Council is now proposing that all Member States be represented on the Board.
DutchNiemand leerde haar om er een haak aan te buigen of haar laten zien hoe dat kon.
No one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.
DutchIk wil jullie één voorschrift van de kliniek laten zien genaamd het "No Park".
So I want to show you one prescription product in the clinic called the No Park.
DutchIk wil dus laten vastleggen dat ik tegen amendement nummer 6 had willen stemmen.
I should therefore like it to be recorded that I voted against Amendment No 6.
DutchMijn vastbeslotenheid nam toe en een stille stem zei: "Ik zal je achter me laten."
There was a gathering of resolve and a quiet voice saying, "I will bypass you."
DutchZe laten hun meesterwerk maar al te graag zien aan wie hem ook maar wil bekijken.
They just quite happily show their masterpiece to whoever wants to look at it.
DutchMet mode, of je het nu leuk vindt of niet, kun je de wereld laten zien wie je bent.
Fashion, whether you like it or not, helps you project who you are to the world.
DutchCA: Probeer ons jou persoonlijk te laten begrijpen en hoe je hiertoe gekomen bent.
CA: So help us understand a bit about you personally and how you came to do this.
DutchWe moeten laten zien dat Europa een geloofwaardig antwoord kan geven op hun zorgen.
We must show them that Europe can deliver a credible response to their concerns.
DutchWij laten nu onderzoeken waarom niet uitsluitend de correcte tekst werd voorgelegd.
We shall investigate why the proper text was not the only one to be distributed.
DutchLaten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
DutchWij moeten laten zien dat de politiek in deze Unie iets aan hun problemen kan doen.
We have to demonstrate that the politics of this Union can solve their problems.
DutchWij zijn trots op onze reputatie en willen die door zoiets niet laten aantasten.
We are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
DutchDe Commissie heeft zich daar bij haar werkzaamheden voortdurend door laten leiden.
These principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
DutchMaar hoe dan ook, we mogen het beginsel van het eigen beheer niet laten varen.
In any case, however, we cannot give up direct rule as a method of management.