Nederlandsk-engelsk oversættelse af "weten"

NL

"weten" engelsk oversættelse

NL weten
volume_up
{het}

weten (også: kennis, bekendheid, kunde, verstand)
volume_up
knowledge {substantiv}
Ieder bestuur heeft er baat bij te weten dat het nauwlettend wordt gevolgd.
Every administrative function improves in the knowledge that it is under scrutiny.
De luchthaven van Schiphol past dit laatste naar mijn weten reeds zorgvuldig toe.
Schiphol Airport is to my knowledge applying this principle carefully.
Wij willen dat de burgers van Europa weer weten waarom wij Europa verenigen.
We want Europe's citizens to regain the knowledge of why we are uniting Europe.
weten (også: kennis, kunde, wetenschap)
volume_up
science {substantiv}
In de wetenschap willen we weten wat je redenen zijn om iets aan te nemen.
In science, we want to know what your reasons are for believing something.
We weten dit door lange termijn wetenschap, omdat we lange-termijn studies doen.
We know this because of long-term science, because we have long-term studies there.
In communicatiewetenschappen wordt wel eens gezegd: uiteindelijk zal iedereen alles weten.
There's a saying in the world of information science: ultimately everybody will know everything.

Eksempelsætninger "weten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DutchOok nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
I therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
DutchIk zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
I would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
DutchOver dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
But in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
DutchZoals wij weten is het Bureau opgericht in een voor de Balkan moeilijke periode.
As we have seen, the agency was created in a difficult period for the Balkans.
DutchIk zeg u met nadruk: de Europese burgers moeten weten waar het geld naartoe gaat.
Let me make it very clear: the European public must be told where the money goes.
DutchIk zou graag van de commissaris willen weten waaruit zij dat verschil verklaart?
I would like the Commissioner to tell me how she can explain this discrepancy.
DutchWil je weten hoe je kan zien wat goede foie gras is, dan moet het fel geel zijn.
You want to look and see what good foie gras is, it's got to be bright yellow.
DutchAlle partijen hebben laten weten dat zij aan de verkiezingen zullen deelnemen.
All the parties have let it be known that they would take part in the elections.
DutchDegenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
Anyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
DutchHet is van belang dat we precies weten wat democratie en mensenrechten inhouden.
I wish to point out that we must fully understand democracy and human rights.
DutchIk bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
DutchDeze methode is volstrekt toereikend om duidelijk te weten wie de asielzoeker is.
That is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
DutchVoor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
According to our information, the return systems are still working extremely well.
DutchWe weten inmiddels hoeveel de aantasting van milieu en sociale verworvenheden kost.
We are aware today of the financial cost of that social and environmental damage.
DutchWeten we wel zeker dat de Europese Unie daaruit haar conclusies heeft getrokken?
Can we be sure that the European Union has learnt all its lessons from that?
DutchDat is eveneens hypocriet wanneer we weten hoe de openbare financiën erbij staan.
That is equally hypocritical when one knows the state of our public finances.
DutchWe weten niet zo heel goed wat ze doen, en soms vragen we ons af óf ze wel iets doen.
Nobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
DutchHet is overbodig een missieteam te sturen om vast te stellen wat we al weten.
It is not necessary to send a mission team to establish what is already known.
DutchErger is dat de Unie in deze periode de eenheid niet heeft weten te bewaren.
The worst thing is that the European Union became disunited during this period.
DutchDe Raad gaat daarmee evenwel niet akkoord en wil van geen maximumbedragen weten.
The Council, however, rejects this position and does not want to talk about ceilings.