Polsk-engelsk oversættelse af "a co za tym idzie"

PL

"a co za tym idzie" engelsk oversættelse

PL a co za tym idzie
volume_up

a co za tym idzie (også: a zatem, zatem)
Zagłosowałem przeciwko przedstawionej w sprawozdaniu poprawce 39, a co za tym idzie za poprawką 62.
I voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
Potrzebujemy silnych środków, prostego, przejrzystego prawa, a co za tym idzie, mniejszej biurokracji.
We need strong measures, simple, transparent laws and, by extension, less bureaucracy.
Mam tu na myśli wykwalifikowanych pracowników, a co za tym idzie, bieżące szkolenia dla tych osób.
I am referring here to qualified staff and, by extension, ongoing training courses for them.

Lignende oversættelser "a co za tym idzie" på engelsk

a konjunktion
English
co pronomen
English
co interjektion
English
co!? interjektion
English
co? interjektion
English
za adverbium
English
za præposition
za konjunktion
za
tym adverbium
iść verbum

Eksempelsætninger "a co za tym idzie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishGwinea ma ważne rezerwy rud, a co za tym idzie, wielkie możliwości rozwoju.
Guinea has important reserves of ore and, consequently, great opportunities for development.
PolishNależy tworzyć nowe technologie komunikacyjne, a co za tym idzie nowe miejsca pracy.
New communication technologies and hence new jobs must be created.
PolishSpójność jest jednak także praktyczna, a co za tym idzie niezbędna z ekonomicznego punktu widzenia.
However, cohesion is also sensible from an economic point of view and necessary.
PolishWiąże się to z produkcją, a co za tym idzie z rynkami pracy.
Food has to be produced, and so it is also important for labour markets.
PolishTreść sprawozdania, a co za tym idzie intencje sprawozdawczyni, wydają się jasne i przejrzyste.
The text of the report, as well as the intentions of the rapporteur, seem to be clear and transparent.
PolishSankcje będą skuteczne jedynie wtedy, gdy pomogą zmienić stosunki, a co za tym idzie - rozwiązać konflikty.
Sanctions will only be effective when they help to change relationships and consequently resolve conflicts.
PolishUnia Europejska mogłaby stawać w obronie interesów europejskich, a co za tym idzie interesów państw członkowskich.
The European Union could stand up for European interests and, consequently, the interests of Member States.
PolishPrzyjmuję go z zadowoleniem, a co za tym idzie, popieram.
PolishJednak uznawanie spalania za metodę odzyskiwania a co za tym idzie dochodowego przemysłu jest rzeczywiście bardzo wątpliwe.
However, deeming coincineration a method of recovery and therefore a lucrative industry is very dubious indeed.
PolishA co za tym idzie wszelkie zatrzymanie wsparcia finansowego przerwie uruchomiony przez Rumunię program antykryzysowy.
Consequently, any discontinuation of this financial support will disrupt the anti-crisis programme which Romania has launched.
PolishW związku z tym konieczne było zastosowanie zasady ostrożności, a co za tym idzie - odmowa udzielenia zezwolenia na to oświadczenie zdrowotne.
It was therefore necessary to apply the precautionary principle and, hence, not to authorise this claim.
PolishBrak utożsamiania się z celami regionu zawsze prowadzi do kontestacji i blokowania działań, a co za tym idzie do wielu opóźnień.
Failure to identify with regional objectives always generates controversy and holds up action, causing numerous delays.
PolishPomoże nam to w lepszym określeniu potrzeb, a co za tym idzie - w zapobieganiu przemocy, w zapewnieniu ofiarom wsparcia i zaleczenia ran.
This will help us to better target needs and hence prevent cases of violence, help the victims and heal the wounds.
PolishDzięki temu nastąpi wyraźne wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, a co za tym idzie statusu prawnego obywateli.
This will bring about a tangible strengthening of the Ombudsman's position and therefore also of the legal status of the citizens.
PolishZbytnia liberalizacja tego rynku może doprowadzić do zapaści, a co za tym idzie do utraty tego źródła żywności w Europie.
Excessive liberalisation of this market may lead to its collapse, and as a consequence to the loss of this source of food in Europe.
PolishProducenci kończą uprawy, co wiąże się ze zmianą produkcji, a co za tym idzie - ze zwolnieniami pracowników.
Producers are turning away from growing vegetables, which involves changing production to something else, and this, in turn, means worker layoffs.
PolishOsteoporoza jest chorobą, w której kości stopniowo stają się cienkie i łamliwe, a co za tym idzie – bardziej narażone na pęknięcia (złamania).
Osteoporosis is a disease in which the bones gradually become thin and fragile, and more likely to break (fracture).
PolishGdyby tak było, groziłby nam wskaźnik dający jedynie wypaczony, częściowy, a co za tym idzie, jednostronny obraz.
If it could, we would be in danger of ending up with an indicator that gives nothing more than a distorted, partial and therefore one-sided view.
PolishBez bezpieczeństwa, bez stabilizacji tam na miejscu, nie jest możliwy pokój, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i społeczny.
Without security, without stability on the ground, there can be no peace and there can certainly be no economic and social development.
PolishSzczególna wrażliwość niektórych kobiet powoduje, że są one narażone na ryzyko ubóstwa, wykluczenie społeczne, a co za tym idzie - izolację.
The vulnerability of individual women leaves them exposed to the risk of poverty, social exclusion and therefore isolation.