Polsk-engelsk oversættelse af "aczkolwiek"

PL

"aczkolwiek" engelsk oversættelse

PL aczkolwiek
volume_up
{konjunktion}

aczkolwiek (også: chociaż)
volume_up
albeit {konj.}
Aczkolwiek ważny, jest to jednak tylko jeden element potrzebnych rozwiązań.
But this is only one part, albeit an important one, of the story.
Ale debata jest bardzo istotna, aczkolwiek niewystarczająca.
But the debate is very important, albeit inadequate.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.
Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
aczkolwiek (også: choć, chociaż, mimo że, pomimo że)
To dobra informacja, aczkolwiek skoncentrowaliśmy się w jej działalności prawdopodobnie zbyt słabo na integracji społecznej.
This is a good thing, although we have probably focused too little on social inclusion in its activity.
Uważam, że dostatecznie, aczkolwiek są tam obszary wymagające drobnych poprawek, które chciałbym zaproponować.
Satisfactorily, I think, although there is room for some small improvements, which I shall suggest.
. - (ES) Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie skuteczności, aczkolwiek nie zgadzam się ze wszystkim, co zawiera.
. - (ES) I voted in favour of the report on effectiveness although I do not agree with all of it.
aczkolwiek (også: chociaż, acz)
Aczkolwiek ważny, jest to jednak tylko jeden element potrzebnych rozwiązań.
But this is only one part, albeit an important one, of the story.
W istocie każdego roku następuje poprawa, aczkolwiek jedynie nieznaczna.
Indeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
Ale debata jest bardzo istotna, aczkolwiek niewystarczająca.
But the debate is very important, albeit inadequate.
aczkolwiek (også: jednak, choć, chociaż, mimo że)
volume_up
though {konj.}
They both get it wrong, though.
Aczkolwiek pan Skynas był sprawozdawcą, w czasie kiedy potrzebowaliśmy wsparcia Parlamentu, aby zabezpieczyć finansowanie.
Mr Skynas was rapporteur though, since at the time we needed Parliament's support to secure funding.
Chociaż teraz wydaje się, że ponownie jedna forma kurateli, aczkolwiek bardziej subtelna, po prostu zastąpiła poprzednią.
Now, though, it seems to be once again the case that one form of guardianship has simply been replaced by another, albeit a more subtle one.

Eksempelsætninger "aczkolwiek" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishAczkolwiek delegacja hiszpańska poprze jego wniosek w pierwszym czytaniu.
However, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.
PolishTo niezbadany obszar, aczkolwiek tu jest trochę informacji, które mogę wam pokazać.
This is an area that's largely unexplored but here's a little bit of data I can show you.
PolishAczkolwiek myślę, że nie jest to pożyteczne rozwiązanie dla Afganistanu na tym etapie.
But I think that, for Afghanistan, it is maybe not useful at this stage.
Polish(Aczkolwiek pochlebiali mu usty swemi, i językiem swoim kłamali mu;
But they flattered him with their mouth, And lied unto him with their tongue.
PolishAczkolwiek nie czas teraz rozmowy na temat bojkotów lub na temat Tybetu.
Now is not the time, however, to speak about boycotts or about Tibet.
PolishAczkolwiek, była to świetna możliwość popracowania w prawdziwym laboratorium.
However, it was a great opportunity to work in a real lab -- so I could finally start my project.
PolishNie jest to seria godnych ubolewania, aczkolwiek nieskoordynowanych ataków.
This is not a series of regrettable but uncoordinated attacks.
PolishAczkolwiek, kierowca jest wyraźnie widoczny wyłącznie na obrazie z kamery z technologią progrezywną.
However, the driver is clearly visible only in the image using progressive scan technology.
PolishAczkolwiek potrzeba podania tej dawki nie jest obecnie ustalona.
However, the need for this dose is currently not established.
PolishAczkolwiek powiedział był Pan przez sługi swoje proroki, mówiąc:
And Jehovah spake by his servants the prophets, saying,
PolishJam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga; przepasałem cię, aczkolwiek mię nie znasz:
I am Jehovah, and there is none else; besides me there is no God.
PolishA aczkolwiek Niniwe było jako sadzawka wód od początku swego, wszakże już sami uciekają; a choć kto rzecze: Stójcie, stójcie
But Nineveh hath been from of old like a pool of water: yet they flee away.
PolishMożna podawać wielokrotne dawki produktu, aczkolwiek doświadczenie kliniczne z podaniem dawek wielokrotnych jest ograniczone.
OPTISON could be repeatedly administered, however, the clinical experience is limited.
PolishAczkolwiek musimy rzeczywiście nadal zwiększać nacisk na to, by osoby bardziej zagrożone nie zostały na lodzie.
Yet we do have to keep increasing the pressure to prevent vulnerable persons being left out in the cold.
PolishAczkolwiek, odkryliśmy że nie ma prostego mechanizmu by stworzyć cząsteczkę do jednorazowego użytku.
However, we've discovered that there's actually no straightforward mechanism to develop a molecule for one-time use.
PolishAczkolwiek, jeśli w różnych regionach Europy maleje ubóstwo, osłabieniu może także ulec europejska solidarność.
However, if there is less poverty in the various regions of Europe, then European solidarity may also recede.
PolishAczkolwiek partnerstwo, jak powiedział dziś Václav Havel, wymaga także od wszystkich stron wyznania całej prawdy.
However, as Václav Havel said earlier today, partnership also requires us to tell each other the whole truth.
PolishUsta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoję, cały dzień zbawienie twoje, aczkolwiek liczby jego nie wiem.
My mouth shall tell of thy righteousness, [And] of thy salvation all the day; For I know not the numbers [thereof].
PolishAczkolwiek, do tej pory nie mamy żadnego planu energetycznego.
PolishAczkolwiek to wszystko nie stało się przypadkiem.
However, none of this happened by accident.