PL badania
volume_up
{feminin flertal}

Zostaną one dostarczone przez badania i innowacje w systemach energetycznych.
These will be delivered by research and innovation in energy technologies.
Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
Przeprowadźmy badania i starajmy się być w nich odpowiedzialni.
Let us conduct research and try to be responsible in this research.
badania (også: sondy, sondaże, przeglądy)
Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych (głosowanie)
Community surveys on the structure of agricultural holdings (vote)
Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej (
Farm structure surveys and the survey on agricultural production methods (
Badania wykazują, że problem leży nie tylko w barierach językowych, lecz także w prawodawstwie.
Surveys show that the problem lies not in language barriers but in legislation.
badania
W czasie takich wizyt mogą być wykonywane badania krwi oraz inne badania diagnostyczne.
Such visits may include blood tests and other diagnostic tests.
Takie wizyty mogą obejmować badania krwi i inne testy diagnostyczne.
Such visits may include blood tests and other diagnostic tests.
Dlatego też należy okresowo przeprowadzać badania oceniające czynność wątroby.
Therefore liver function tests should be performed periodically.
Uruchomi jednocześnie wspólne inspekcje, badania oraz wymianę danych dotyczących bezpieczeństwa.
It will also start a process of joint inspections, investigations and exchange of safety data.
Wspólne inspekcje, badania i wymiana danych dotyczących bezpieczeństwa zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa lotów pasażerskich i towarowych.
Carrying out joint inspections, investigations, and exchanging safety data will ensure the highest level of safety for passengers and cargo flights.
Umowa przewiduje wspólne inspekcje, badania, wymianę danych dotyczących bezpieczeństwa, ściślejszą współpracę regulacyjną i konsultacje o charakterze technicznym.
The Agreement foresees joint inspections, investigations, exchange of safety data, increased cooperation and consultations at a technical level.
badania (også: eksploracje)

Eksempelsætninger "badania" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMałe badania kliniczne nie wykazały, żeby metformina wywoływała wady rozwojowe.
Small clinical trials have not revealed metformin to have malformative effects.
PolishBadania na zwierzętach wykazały przenikanie metylonaltreksonu bromku do mleka.
Animal studies have shown excretion of methylnaltrexone bromide in breast milk.
PolishBadania na zwierzętach wykazały niewielkie wydzielanie ustekinumabu do mleka matki.
Animal studies have shown excretion of ustekinumab at low levels in breast milk.
PolishBadania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.
Animal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.
PolishW chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
Subjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.
PolishBadania pokazują, że antyoksydanty zmniejszają poziom amin heterocyklicznych.
Studies show that antioxidants are known to decrease these heterocyclic amines.
PolishOstatnie badania wykazały najwyższe poparcie dla Unii Europejskiej od 1994 r.
The last polls demonstrate the highest support for the European Union since 1994.
PolishPrzeprowadzono przedkliniczne badania z użyciem octanu cynku i innych soli cynku.
Preclinical studies have been conducted with zinc acetate and with other zinc salts.
PolishLaktacja Badania u kobiet wykazują, że takrolimus wydziela się z mlekiem matki.
Lactation Human data demonstrate that tacrolimus is excreted in breast milk.
PolishBadania na zwierzętach wykazały minimalny wpływ na rozwój płodu (patrz punkt 5. 3).
Animal studies have revealed minimal developmental toxicity (see section 5.3).
PolishPowinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
PolishAle dzieją się już znacznie ważniejsze rzeczy: prenatalne badania embrionów.
But there are more important things that are already occurring: embryo screening.
PolishBoeing i Lockheed nie wydają z własnej kieszeni ani dolara na badania i rozwój.
Today, the Boeings and the Lockheeds don't spend a dollar of their own money in R&D.
PolishZaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Badania diagnostyczne
Uncommon General disorders and administration site Uncommon Investigations
PolishBadania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczne.
Population PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.
PolishW okresach spadku PKB, nakłady sektora publicznego na badania i rozwój rosły.
When there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
PolishBadania wykazują, że era niskich cen na rynku międzynarodowym zakończyła się.
Studies show that the era of cheap food on the international market is over.
PolishGłówną miarą skuteczności była czytelność obrazów uzyskanych podczas badania.
The main measure of effectiveness was how clear the images obtained in the test were.
PolishBadania płynu mózgowo- rdzeniowego nie wykazały znacznych objawów reakcji zapalnej.
Analysis of cerebrospinal fluid did not reveal major signs of inflammation.
PolishPo drugie należy wprowadzić obowiązek badania miodów importowanych z państw trzecich.
Second, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.