Polsk-engelsk oversættelse af "budować"

PL

"budować" engelsk oversættelse

PL

budować [buduję|budowałbym] {ufuldendt verbum}

volume_up
1. generel
Wyobraźmy sobie, że możemy budować roboty zainspirowane przez rośliny.
Let's imagine that we can build robots and robots that are inspired by plants.
Nie można wciąż budować tej Unii Europejskiej wbrew opinii publicznej.
You cannot continue to build this European Union against public opinion.
Co najmniej równie ważne jest to, aby budować na fundamentach europejskich.
It is at least equally important that we build on European foundations.
Budując tor, trzeba trzymać się planu stworzonego przez architekta.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
Czy w nadchodzącym okresie będziemy mieli możliwość budowania infrastruktury transportowej i technicznej?
Will we have the opportunity to construct transport and technical infrastructure in the coming period?
Chodzi o wartości, które niosą te słowa i o to, jak budujemy takie wartości.
It's about the values behind the words, and how we construct those values.
Przetoż tedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania.
So then let us follow after things which make for peace, and things whereby we may edify one another.
Bo choć ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale się drugi nie buduje.
For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samaryi miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni Pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego rozmnażały się.
So the church throughout all Judaea and Galilee and Samaria had peace, being edified; and, walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, was multiplied.
budować (også: wybudować)
volume_up
to put up {vb.} (building, monument)
2. matematik
Budując tor, trzeba trzymać się planu stworzonego przez architekta.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
Czy w nadchodzącym okresie będziemy mieli możliwość budowania infrastruktury transportowej i technicznej?
Will we have the opportunity to construct transport and technical infrastructure in the coming period?
Chodzi o wartości, które niosą te słowa i o to, jak budujemy takie wartości.
It's about the values behind the words, and how we construct those values.
Oznacza to, że musimy budować zaufanie po obu stronach, a zaufanie można budować, jeżeli istnieją bardzo jasne wymagania prawne określające obowiązki, a także prawa obu stron.
That means we need to build confidence on both sides, and confidence could be built if there are very clear legal requirements describing both sides' duties and also rights.

Synonymer (polsk) for "budować":

budować

Eksempelsætninger "budować" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTaka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.
Such a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.
PolishPo dwóch latach zrozumiałem, że nie urodziłem się, by budować ciężarówki.
I worked there for two years, and I realized that I was not born to make trucks.
PolishPrzejrzystość pozwala jednak budować i utrzymywać zaufanie i ułatwia kontrolę ryzyka.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
PolishWykazuje, że Europa zasługuje na to, żeby ją budować i zapewnić jej dalsze istnienie.
It is demonstrating that Europe deserves to be built and to be experienced.
PolishNie można budować rynku wewnętrznego biorąc za przykład turystykę alkoholową.
The internal market cannot be built with alcohol tourism as its model.
PolishTrzeba stawiać na "grassroots democracy” w tych właśnie krajach, budować ją od dołu.
We should focus on grassroots democracy in those countries, building it from the bottom up.
PolishZamiast myśleć o tym, co budować zaczynamy budować, aby móc myśleć.
Instead of starting with technology, the team started with people and culture.
PolishZamiast budować systemy równoległe, należałoby więcej robić na rzecz wzmocnienia Interpolu.
Instead of building up parallel systems, more should be done to strengthen Interpol.
PolishPrzejrzystości zapewnianej konsumentom nie można budować kosztem producentów.
The transparency offered to consumers must not be created at the expense of the manufacturers.
PolishTa wiara jest podstawą przyszłości, bo budować można tylko na prawdzie.
This faith is the foundation of the future, because building can only be based on truth.
PolishLubię budować urządzenia, który bawią się sposobem w jaki komunikujemy się i odnosimy do siebie.
And I like to make devices that play with the ways that we relate and communicate.
PolishZgodziliśmy się zatem budować od tego momentu, a nie zaczynać od początku.
Therefore, the agreement is that we go on building from here and not start from the beginning.
PolishNie trzeba być inżynierem, żeby budować piękne domy, mosty i inne budynki.
You don't have to be an engineer to make beautiful houses, beautiful bridges, beautiful buildings.
PolishMusimy budować wspólną politykę energetyczną w duchu solidarności.
We need to create a common energy policy in the spirit of solidarity.
PolishObywateli naszych państw należy chronić, a integrację budować na rozsądnych podstawach.
The people of our countries must be safeguarded and integration must be built on a reasonable basis.
PolishKoniecznie należy rozwijać w tym obszarze współpracę i budować solidarność w Unii Europejskiej.
It is important to develop cooperation and solidarity in this area within the European Union.
PolishRozwiniętej gospodarki nie może budować niewykształcona siła robocza.
A developed economy cannot be built by an uneducated workforce.
PolishJak budować dobrosąsiedzkie kontakty i jaką rolę powinna przy tym odegrać polityka kulturalna?
How can it work, and what can cultural policy do to make it work?
PolishZamiast więc budować samochód, który lata, postanowiliśmy zbudować samolot, który jeździ.
So instead of trying to make a car that can fly, we decided to try to make a plane that could drive.
PolishTo niebezpieczne, ponieważ cywilizacji nie można budować osobno.
This is dangerous because civilisation cannot be built separately.