Polsk-engelsk oversættelse af "byt"

PL

"byt" engelsk oversættelse

PL byt
volume_up
{maskulin}

1. generel

byt (også: egzystencja, istnienie)
volume_up
existence {substantiv}
Byt jest okrutnym żartem...... który zwabia poprzez pożądanie.
Existence is a cruel joke... that entices in a form of desire.
There is no point in their existence if they do not.
W efekcie zagrożona jest podstawa bytu miliardów osób w krajach rozwijających się i w krajach wyspiarskich zagrożonych zatopieniem.
As a result, the basis for existence of billions of people in developing countries and in the island nations at risk of being submerged is in jeopardy.
byt (også: państwo, stan)
volume_up
state {substantiv}
Uczciwe warunki pracy dla wszystkich obywateli europejskich, niezależnie do państwa członkowskiego ich pochodzenia, dadzą im gwarancję godnego bytu.
Providing fair working conditions for all European citizens, no matter what their Member State of origin is, guarantees them a decent living.
Jeżeli rzeczywiście uważamy, że w Unii Europejskiej każde państwo członkowskie może postępować z myślą o własnych korzyściach, wówczas unia nie ma racji bytu.
For if we really believe, Commissioner, that in the EU each Member State can do what it believes serves its interests, there is no union.
W swojej długiej historii Luksemburg znajdował się w rękach wielu państw i dynastii, ale od X w. stanowił odrębny, choć nie zawsze niezależny, byt polityczny.
Luxembourg has been under the control of many states and ruling houses in its long history, but it has been a separate, if not always autonomous, political unit since the 10th century.

2. filosofi

byt
volume_up
being {substantiv}
Niejaki Jean-Paul Sartre napisał książkę o tytule "Byt i nicość".
Then a man named Jean-Paul Sartre wrote a book titled "Being and Nothingness."
Obrazem Boga jest byt absolutny, absolutna świadomość, wiedza i mądrość, absolutne współczucie i miłość.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love.
W czasach komunistycznych mówiono w Polsce, że istnieją trzy kategorie ontologiczne: byt, niebyt i planowanie.
(PL) Mr President, during the communist period, people in Poland used to say there were three ontological categories: being, non-being and planning.

3. IT

byt
volume_up
entity {substantiv}
Nawet ukułem określenie dla tego bytu w komputerze.
I've actually coined a term for that entity in the computer.
Ale akurat Europeana takim bytem nad potrzeby nie jest.
However, Europeana is not such an entity.
Chodzi również o rzeczywiste pokazanie światu zewnętrznemu, że karta jest bytem żywym.
This is also about truly showing to the outside world, to our voters, that the Charter is a living entity.

Eksempelsætninger "byt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMamy tutaj byt, który nie jest narodem, a usiłuje zlikwidować nasz naród.
Here we have a non-nation trying to abolish our nation.
PolishPrzez co reszta z nas, znacząca większość, musi walczyć o byt.
And the rest of us, the vast majority of us, struggle to get by.
PolishCo więcej, tutaj na szali znalazł się ich przyszły byt.
Even more than that, it is their future that is at stake here.
PolishTo właśnie w takich chwilach jak ta nasza Unia określa swój byt.
It is at moments like this that our Union is defined.
PolishJak matka lub ojciec może zapewnić byt swej rodzinie, jeśli nie mają żywności, jakiej potrzebują, by to uczynić?
How can a mother and father provide for their family unless they have the food they need to do so?
PolishWszyscy możemy zapewnić sobie lepszy byt, tak w Timorze Wschodnim, jak i w każdym innym miejscu na świecie.
We can all do better, in Timor Leste and elsewhere.
PolishPrzede wszystkim jednak Unia Europejska - i w szczególności Włochy - z wielkim wysiłkiem próbują zapewnić im byt.
Above all, we are struggling as the European Union, and particularly as Italy, to offer them a livelihood.
PolishMandat europejski oczywiście przyspiesza sprawy i ułatwia byt systemom sądowniczym w Unii Europejskiej.
The European mandate clearly speeds things up and makes life easier for the judicial systems within the European Union.
PolishPotrzebujemy pilnie ulepszonych metod połowu, by zapewnić długotrwały byt zarówno naszym mórz, jak i rybaków.
We urgently need improved catch methods in order to secure the long-term livelihood of both our seas and our fishermen.
PolishSynchronised Armed Forces Europe), ale taki byt po prostu nie istnieje.
This is a nice play on words - Synchronised Armed Forces Europe - but this concept simply does not exist.
PolishI kiedy mówimy o wzroście Azji, czy powrocie Azji, jak mówiłem wcześniej, należy pamiętać, że Azja to nie jest jeden byt.
And also, when we think about the rise of Asia, or return of Asia as I called it a little bit earlier, it's worth remembering Asia's not one thing.
Polish. ~~~ Od początku trzeba walczyć o byt i rozmnażać się.
And you actually start this game in a drop of water, as a very, very small single-cell creature, and right off the bat you basically just have to live, survive, reproduce.
PolishJeśli Irlandia ma nadal dostarczać ryby pozostałym częściom UE i jednocześnie zapewniać byt swoim rodzinom, takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.
If Ireland is to continue providing fish to the rest of the EU and still have the means to provide for their families this is not acceptable.
PolishNielegalna produkcja drewna powoduje erozję, nadwątla byt lokalnych społeczności i przynosi krajom produkującym drewno straty rzędu 10-15 miliardów euro rocznie.
Illegal wood production causes erosion, undermines the subsistence of local communities and constitutes a loss of EUR 10-15 billion a year for wood-producing countries.
PolishUprawa tytoniu to byt dla dziesiątków tysięcy rodzin, często bez innej alternatywy pozyskania dochodu, jak to ma miejsce m.in. w Polsce w regionach o słabych glebach.
Tobacco growing provides a living for tens of thousands of families, who often have no other way of obtaining income, as, for example, in regions of Poland with poor soils.
PolishW swojej długiej historii Luksemburg znajdował się w rękach wielu państw i dynastii, ale od X w. stanowił odrębny, choć nie zawsze niezależny, byt polityczny.
Luxembourg has been under the control of many states and ruling houses in its long history, but it has been a separate, if not always autonomous, political unit since the 10th century.
PolishŚwiatowy kryzys żywnościowy i gwałtowny wzrost cen wynikają z tego, że żywność staje się zwykłym towarem, przedmiotem spekulacji kapitalistycznej, a nie środkiem zapewniającym byt.
The global food crisis and soaring prices are the result of food becoming a common commodity, an object of capitalist speculation rather than a means of survival.
PolishZawieszenie połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej od roku 2005 spowodowało wielkie trudności podmiotów gospodarczych, których byt zależał od tej działalności gospodarczej.
The suspension of anchovy fishing in the Bay of Biscay since 2005 has brought great difficulties for economic operators whose livelihoods depended on this economic activity.
PolishMoim zdaniem musimy jak najbardziej wspierać firmy walczące o swój byt i zapewnić im kredyt potrzebny do utrzymania działalności oraz zapobiegać zmniejszaniu ilości miejsc pracy.
It is my opinion that we need to support struggling companies as much as possible to provide them with the credit they need to keep their businesses afloat and to ensure that jobs are not lost.