PL całkowicie
volume_up
{adverbium}

Jednak decyzja agencji ratingowej Moody's jest całkowicie nieuzasadniona.
However, this decision by Moody's is absolutely unjustified.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
Then you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
You turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
całkowicie (også: całkiem, zupełnie, kompletnie)
volume_up
all {adv.}
Oczywiście wszędzie na świecie ogrodzenia są kartezjańskie, całkowicie liniowe.
And of course fences around the world are all Cartesian, all strictly linear.
Po pierwsze dlatego, że wychowałem się całkowicie bez religii.
The first was that I grew up with no religion at all.
Wtedy, kawałek metalu, całkowicie sam we windzie może zachowywać się, jak mu się podoba.
Now, all alone in the elevator, the little chunk of metal is free to act however it wanted.
całkowicie (også: całkiem, kompletnie, doszczętnie, do cna)
Terroryzm dotknął je wszystkie w sposób całkowicie ślepy i całkowicie niesprawiedliwy.
They have all been struck by terrorism in a completely indiscriminate and completely unjust way.
Całkowicie zmodyfikowaliśmy krajowe laboratorium kontroli jakości leków.
We have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
Tekst jest całkowicie zgodny z zasadą pomocniczości, jest też sprawiedliwy.
The text complies completely with the principle of subsidiarity, and it is also fair.
całkowicie (også: bardzo, mniej więcej, zupełnie, raczej)
volume_up
quite {adv.}
Harmonia pomiędzy różnymi religiami jest więc całkowicie możliwa.
So harmony among the different religious traditions is quite possible.
Prawo międzynarodowe jest całkowicie jasne w tej sprawie.
(FR) Mr President, international law is quite clear on this point.
Nie podzielam pana opinii, że jesteśmy całkowicie zdani na łaskę wydarzeń. .
Mr Pannella, I do not think that we are quite at the mercy of events.
całkowicie (også: kompletnie, zgoła)
Sytuacja ta jest całkowicie niedopuszczalna i przeczy zasadom nowoczesnej demokracji.
This is totally unacceptable and contravenes the principles of modern democracy.
Komisja do spraw wyboru pracuje całkowicie niezależnie i autonomicznie.
The identification committee works totally independently and autonomously.
Takie postępowanie jest całkowicie sprzeczne z kulturą polityczną Unii Europejskiej.
It totally contradicts the political culture of the European Union.
całkowicie (også: zupełnie, totalnie, do cna)
Przedstawia pan legislację, która jest całkowicie niepotrzebna.
You are bringing out legislation which is totally and utterly unnecessary.
Jest to wniosek niedorzeczny i całkowicie zbędny.
It is a preposterous proposal and utterly unnecessary.
Coś, co uważam za całkowicie czarujące w muzyce RPA to to, że jest taka swobodna.
Something which I find utterly enchanting about South African music making is that it's so free.
całkowicie (også: razem, całkiem, zupełnie, ogółem)
Nie możemy całkowicie lekceważyć własnych interesów gospodarczych.
We must not altogether ignore our own economic interests.
Byłby to jednak całkowicie błędny wniosek.
However, that would be the wrong conclusion altogether.
Zarówno kurczą się jak i ustępują, a niektóre zniknęły całkowicie.
They're both shrinking and retreating -- and some of them have disappeared altogether.
całkowicie (også: jedynie, wyłącznie)
volume_up
solely {substantiv}
Potrzebujemy europejskich kryteriów i norm inspekcji, które nie byłyby całkowicie uzależnione od arbitralnej woli poszczególnych krajów.
We need European criteria and inspection standards that are not solely open to the arbitrary will of individual states.
Do tej chwili skupialiśmy się wyłącznie na finansach i deficytach miast, a to jest całkowicie niewystarczające, czego jasno dowodzi przykład Irlandii.
Up to now, we have focused solely on finances and deficits of the cities, and that is completely inadequate, as the case of Ireland quite clearly shows.
całkowicie (også: kategorycznie)
volume_up
absatively {adv.} [humor.] (absolutely and positively)
całkowicie (også: kategorycznie)
volume_up
absitively {adv.} [humor.] (absolutely and positively)
całkowicie (også: kategorycznie)
volume_up
absotively {adv.} [humor.] (absolutely and positively)
całkowicie (også: strasznie, ostro, bezwzględnie, gwałtownie)
Całkowicie jednakże sprzeciwiam się temu, by ten konkretny kraj stał się częścią naszej Wspólnoty.
However, I am fiercely opposed to that particular country becoming part the Community.
całkowicie (også: zdecydowanie, naprawdę, szczerze, serdecznie)
całkowicie (også: zdecydowanie, uczciwie, prosto)
całkowicie (også: w najwyższym stopniu, cudownie, bosko)
całkowicie
całkowicie
całkowicie (også: kompletnie)
Ta obietnica została teraz całkowicie złamana, gdyż ciągle otwierane są nowe rozdziały.
This promise has well and truly been broken now, because new chapters are being opened constantly.
Oczywiście mam nadzieję - i jestem całkowicie pewien, że mam rację - że do roku 2012 kryzys już dawno się skończy.
I certainly hope - and I am absolutely sure I am right to say - that the crisis will be well and truly over by 2012.
całkowicie (også: zupełnie)
volume_up
wholly {adv.}
Nazwa jego funkcji sugeruje rolę nadzorczą, która jest całkowicie nieodpowiednia.
His title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Powyższe założenia są całkowicie zgodne z moim postrzeganiem UE jako unii wartości.
This is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
W takich warunkach istnienie różnorakich przepisów prawnych w tej dziedzinie jest całkowicie niewłaściwe.
In this context, it is wholly inappropriate to have different laws in this field.
całkowicie (også: wszystko)
volume_up
the whole lot [brit.eng.] [eks.]
całkowicie (også: całkiem, zupełnie, kompletnie, w pełni)
Uczestnictwo polityków w uroczystości otwarcia to całkowicie inna sprawa.
Participation by politicians at the opening ceremony is another matter entirely.
Przez ostatnie dekady, wiele funduszy na takie zajęcia całkowicie zniknęły.
And in recent decades, a lot of the funding for shop class has gone away entirely.
Uważam, że całkowicie możliwe jest prowadzenie tych dyskusji równocześnie.
I believe it is entirely possible to hold those discussions at the same time.
całkowicie (også: obficie)

Eksempelsætninger "całkowicie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPo sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
Ensuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
PolishSprawdzić wzrokowo, czy igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
Visually confirm that the needle is fully engaged into the needle protection device.
PolishWolałbym, żeby dało się całkowicie uniknąć takiego bezsensownego trwonienia pieniędzy.
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
PolishCałkowicie zgadzam się ze złożonymi wnioskami dotyczącymi Unii Śródziemnomorskiej.
I fully agree with the proposals being made regarding the Union for the Mediterranean.
Polish. - Całkowicie zgadzam się z panem i z pierwszym stwierdzeniem.
Member of the Commission. - I fully agree with you and with the first statement.
PolishWyrażam głęboką wdzięczność, że również w tej kwestii całkowicie się zgadzamy.
I am deeply grateful that we are in complete agreement on that point too.
Polish. - Całkowicie popieram rezolucję w sprawie tragicznej sytuacji w Birmie.
in writing. - I fully support the resolution dealing with the tragic situation in Burma.
PolishJest to znamienne dla tego, co jest całkowicie złe w Unii Europejskiej.
This is symptomatic of what is going fundamentally wrong in the European Union.
PolishTeraz możemy wreszcie rozpocząć współpracę z całkowicie kompetentną Komisją.
However, now we can finally begin our work together with a fully competent Commission.
PolishAle tak naprawdę jest to podejście całkowicie inne od szkolnego modelu.
But it's fundamentally different than what's happening in classrooms right now.
PolishMetabolit jest całkowicie wydalany w ciągu 12 godzin od przyjęcia leku.
The excretion of the metabolite is completed within 12 hours after ingestion.
PolishCałkowicie się zgadzam, że ma to istotne znaczenie dla utrzymania zasady ostrożności.
I fully agree that it is essential to uphold the precautionary principle.
PolishMoże upłynąć do 6 miesięcy zanim lek zostanie całkowicie wydalony z organizmu.
It may take up to 6 months for Herceptin to be removed from the body.
PolishJesteśmy całkowicie przekonani, że razem czynimy krok ku Europie socjalnej.
We firmly believe that we are making progress together on social Europe.
PolishDzisiaj, w przededniu upływu nowego terminu, sytuacja przedstawia się całkowicie inaczej.
Today, as the new deadline approaches the situation is radically different.
PolishSprawdzić wzrokowo, że igła całkowicie zagłębiła się w urządzeniu ochronnym igły.
that the needle is fully engaged into the needle protection device.
PolishPM: Nadia, sądzę, że właśnie pokazałaś nam całkowicie inne oblicze Jemenu.
PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
PolishCałkowicie się z Panem zgadzam.
President of the European Commission. - I fully agree with you, Mr Marinescu.
PolishJeśli tego nie zrobi, ta sytuacja całkowicie zatrzyma się w martwym punkcie.
If it does not, this situation will remain at a complete standstill.
PolishKolumbijczycy domagają się pokoju, a ten układ jest całkowicie zasłużony.
The Colombian people are clamouring for peace, and this agreement is definitely deserved.