Polsk-engelsk oversættelse af "centrum"

PL

"centrum" engelsk oversættelse

PL centrum
volume_up
{neutrum}

centrum
volume_up
center {substantiv} [am.eng.]
Prezentacja Centrum pomocyPoznaj nowe funkcje Centrum pomocy AdWords w pięciu szybkich krokach!
Help Center Guided TourTour the new AdWords Help Center features in 5 quick steps!
Miejsce to stało się centrum nauczania. ~~~ Nazywaliśmy to centrum wydawniczym i centrum pisarskim.
And so it became a tutoring center -- publishing center, is what we called it -- and a writing center.
Chciałem pracować w centrum naukowym i badawczym.
And I wanted to be formed to a training center and a research center.
centrum (også: środek)
volume_up
centre {substantiv}
Absolutorium za rok 2006: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (
2006 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (
Absolutorium za rok 2009: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (
2009 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (
Absolutorium budżetowe 2007: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (
2007 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (
centrum
volume_up
hub {substantiv} [figur.]
Więc się wycofałem i kontynuowałem prace nad skeczami, pozwalając znajomym korzystać z mojej kanapy jako 'centrum regionalnych działań'.
So I retreated back to my cave and continued to support and produce comedy and let my friends use my couch as a regional operations hub.
Pasuje idealnie tam gdzie potrzebujemy, zaraz w centrum tub napędowych -- bardzo istotne.
It fits exactly where we need to fit it, right in the center of the hubs of the ducts in the system -- very critical.
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w Unii Europejskiej.
The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is the hub of drug-related information in the European Union.
centrum (også: środek)
volume_up
middle {substantiv}
Z wnętrz galaktyk ciężko jest zauważyć wzór; to jak być w centrum życia.
And when you're in the middle of the galaxies it's hard to see the pattern; it's like being in the middle of life.
Węgierska opinia publiczna była świadkiem niezwykłej manifestacji w samym centrum kryzysu w Gruzji.
Hungarian public opinion witnessed a remarkable manifestation right in the middle of the Georgian crisis.
Wszystkie te spory razem wzięte sytuują nas w centrum wojny energetycznej dotyczącej podziału władzy.
All these disputes combined place us in the middle of an energy war, which is about power-sharing.
centrum
volume_up
heartland {substantiv}

Synonymer (polsk) for "centrum":

centrum

Eksempelsætninger "centrum" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishW każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
An objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
PolishRegion Dunaju jest również ważnym centrum uwagi unijnych programów polityki spójności.
The Danube region is an important focal point for EU cohesion policy programmes.
PolishWidzicie te ogromne nierówności w Chinach, w centrum szybkiego wzrostu gospodarczego.
You see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
PolishMusimy zmienić perspektywę i postawić obywateli z powrotem w centrum problemu.
We need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
PolishChciałbym jedynie podkreślić, że znajdujemy się w centrum wielojęzyczności.
I would just like to emphasise that we are in the heart of multilingualism.
PolishJednak w centrum reform przeprowadzanych przez każde państwo znajdują się ludzie.
However, people are at the heart of the reforms carried out in a state.
PolishDobro dziecka jest - i powinno być - w samym centrum procesu adopcji.
The welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
PolishNa spotkaniu w Cancún Europa była w centrum negocjacji i działała niczym zjednoczony front.
In Cancún, Europe was at the heart of the negotiations and acted as a united front.
PolishSprawozdawczyni postąpiła słusznie, stawiając potrzeby dziecka w centrum tego sprawozdania.
The rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
PolishPierwsza zasada polega na przyjęciu, że zdrowie pacjenta musi być w samym centrum uwagi.
The first is that patients' health obviously has to be at the heart of it.
PolishRaz jeszcze kwestia energii jądrowej znalazła się w centrum zainteresowania.
The issue of nuclear energy has once again taken a prominent position.
PolishJednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
PolishLeży to w centrum wysiłków podejmowanych przez UE w krajach Bałkanów Zachodnich.
This is at the heart of our EU's efforts in the Western Balkans.
PolishKwestie bezpieczeństwa i ochrony pozostają w centrum uwagi Europy XXI wieku.
Europe in the 21st century still faces safety and security issues.
PolishCentrum handlowe ' Dexicorp ' w lesie mojego dziadka nie jest do końca zwycięstwem.
A Dexicorp mall in my grandfather's forest is not exactly a win.
PolishDlatego ludzie ci powinni znaleźć się w centrum każdej polityki miejskiej.
These people should therefore be at the heart of any urban policy.
PolishTeraz to 6 akrów pustki, czekające na budowę nowego centrum handlowego.
It's now an empty, six-acre lot waiting for a shopping mall right across from the new Ikea.
PolishIdziemy do centrum handlowego i mówimy ochroniarzowi, że zginęła. mimo że nie zaginęła.
So we went to the mall and we told a police that we had, like, lost her, that she was missing.
PolishJeden jest w centrum zainteresowania przez jakiś czas, drugi jest ignorowany.
One is in the limelight for a while, and the other is ignored.
PolishW samym centrum tej dyrektywy leży problem kontroli i oszacowania kosztów.
Mr President, at the heart of this directive is the problem of control and of costing.