Polsk-engelsk oversættelse af "czas"

PL

"czas" engelsk oversættelse

PL czas
volume_up
{maskulin}

1. generel

czas (også: takt, raz, sezon, godzina)
volume_up
time {substantiv}
Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
Czas szukania, i czas stracenia; czas chowania, i czas odrzucenia;
a time to seek, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
Czas miłowania, i czas nienawidzenia; czas wojny, i czas pokoju.
a time to love, and a time to hate; a time for war, and a time for peace.
czas (også: okres, pora roku, sezon)
volume_up
season {substantiv}
W on czas usłyszał Herod Tetrarcha, wieść o Jezusie.
At that season Herod the tetrarch heard the report concerning Jesus,
Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne.
For while we were yet weak, in due season Christ died for the ungodly.
Wszystko to na cię oczekuje, abyś im dał pokarm czasu swego.
These wait all for thee, That thou mayest give them their food in due season.
czas (også: okres)
volume_up
timespan {substantiv}

2. "trwania"

czas (også: trwanie, czas trwania, okres)
volume_up
duration {substantiv}
Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia określa lekarz.
Duration of treatment Your doctor will determine the duration of treatment.
Czas trwania leczenia Optymalny czas trwania leczenia nie jest znany.
Duration of therapy The optimal treatment duration is unknown.
Czas trwania leczenia powinien być zgodny z dostępnymi, oficjalnymi zaleceniami.
The duration of therapy should be in accordance with available official recommendations.

3. lingvistik

czas
volume_up
tense {substantiv}
Proponuję, by w punktach i), ii) oraz iii) czas przyszły zastąpić formą dokonaną czasu przeszłego.
I propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.
Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Rzecz w tym, że czas teraźniejszy to nasze życie.
And the thing is, the present tense is where we live.

4. "jakiś/pewien czas"

czas (også: chwila)
volume_up
while {substantiv}
Jeden jest w centrum zainteresowania przez jakiś czas, drugi jest ignorowany.
One is in the limelight for a while, and the other is ignored.
Teraz, pracowałem nad tą teorią przez pewien czas, ze Stephenem Hawkingiem i innymi.
Now, I worked on that theory for a while, with Stephen Hawking and others.
To działało, przez jakiś czas, dopóki nie spotkałem pani Drucker.
And it worked for a while, until I met Mrs. Drucker.

Eksempelsætninger "czas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishZgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
PolishBył tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.
He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.
PolishGłównym kryterium oceny skuteczności był czas do wystąpienia pogorszenia choroby.
The main measure of effectiveness was how long it took until the disease got worse.
PolishJednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
PolishCałkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
I entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
PolishWszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy czas go zawściąga.
A fool uttereth all his anger; But a wise man keepeth it back and stilleth it.
PolishZa jakiś czas automatycznie uaktualnimy starsze prezentacje do nowej wersji.
Eventually, we’ll automatically upgrade older presentations to the new version.
PolishF Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
PolishPrzez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.
Meanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Polish(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
PolishCzy organy regulacyjne były zbyt słabe, by podjąć działania na czas? I tak dalej.
Was the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
PolishPrezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.
During this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
PolishCały czas zwycięża prymat ekonomii nad wartościami, nad prawami człowieka.
The primacy of economics continues to be victorious over values and human rights.
PolishSprowadzę to do poziomu pokoleń, ponieważ ludziom ciężko wyobrazić sobie czas.
But they lived only 18,000 years ago, and that is truly extraordinary to think about.
PolishCały czas jednak pracujemy nad tym i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie to wdrożone.
However, we are working on this and we hope that it will be implemented soon.
PolishW związku z tym jestem zdania, że teraz czas na ruch władz państw członkowskich.
I therefore believe that the ball is now in the court of the Member States' authorities.
PolishBadano wpływ na czas przeżycia całkowitego w różnych podgrupach pacjentów.
The effect on overall survival was explored across different patient subsets.
PolishCzas trwania leczenia wynosił 3 tygodnie w grupie TCF oraz 4 tygodnie w grupie CF.
The length of a treatment cycle was 3 weeks for the TCF arm and 4 weeks for the CF arm.
PolishGłównym parametrem skuteczności był czas przeżycia bez objawów postępu choroby.
The primary efficacy endpoint of the study is progression-free survival.
PolishMaksymalny czas leczenia z zastosowaniem trzech odrębnych systemów wynosi trzy dni.
A maximum of 3 days’ treatment can be given, using three separate systems.