Polsk-engelsk oversættelse af "czynić"

PL

"czynić" engelsk oversættelse

volume_up
czynić {refl.vb.}

PL czynić
volume_up
[czynię|czyniłbym] {verbum}

I rzekł do nich: Godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić?
And he saith unto them, Is it lawful on the sabbath day to do good, or to do harm?
także i wy, azaż będziecie mogli dobrze czynić, nauczywszy się źle czynić?
then may ye also do good, that are accustomed to do evil.
Nie bójcie się ich; bo źle czynić nie mogą, i dobrze czynić nie mogą.
Be not afraid of them; for they cannot do evil, neither is it in them to do good.
Cieszę się, że zaczęliśmy czynić poważne postępy w tej kwestii.
I am pleased that we are starting to make some serious progress on it.
Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.
Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
Parlament Europejski nie może czynić takich ogólnikowych stwierdzeń w tak poważnej sprawie.
The European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.
Dlatego przyjęcie poprawki numer 3 czyni przedmiotową rezolucję stronniczą i poważnie osłabia wartość reszty tekstu.
Therefore, the passing of Amendment 3 renders this resolution partisan and seriously undermines the rest of the text.
Eksperci mówią od lat, że europejski budżet jest nieelastyczny i że to właśnie czyni z Unii Europejskiej bankruta.
For years, experts have been saying that the European budget is inflexible, that this is what renders the European Union a lame duck.

Eksempelsætninger "czynić" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPodczas tego wieczornego posiedzenia, centrolewica wydaje się właśnie to czynić.
In this evening's debate, the centre-left seems to be doing exactly that.
PolishZ drugiej strony jednak musimy czynić postępy w obszarze konkurencji międzynarodowej.
On the other hand, however, we must also succeed in international competition.
PolishRegiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
PolishKaddafi musi odejść i Europa musi czynić aktywne starania, by tak się stało.
Gaddafi must go and Europe must play an active role in bringing that about.
PolishWażne, że jeśli pozostaniemy zdecydowani, nadal będziemy czynić postępy.
What is important is that progress will continue to be made if we remain determined.
PolishI dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.
And they put him in ward, because it had not been declared what should be done to him.
PolishPrzestań gniewu, a zaniechaj popędliwości; nie zapalaj się gniewem, abyś miał źle czynić.
Cease from anger, and forsake wrath: Fret not thyself, [it tendeth] only to evil-doing.
PolishW długiej perspektywie czasowej nie da się jednak oszczędzić państw i nie należy tego czynić.
However, in the long run, the States cannot be saved, and they should not be saved.
PolishNależy to czynić, uwzględniając i analizując istniejące stosunki”.
It has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
PolishMusimy czynić małe kroczki naprzód, by promować je i chronić.
We need to take small steps forward in the promotion and defence of these rights.
PolishMusimy czynić większe wysiłki, aby stworzyć prawdziwie oparte na wiedzy społeczeństwo.
We need more efforts to create a truly knowledge-based society.
PolishIzali sługa twój pies, żeby miał czynić tak wielką rzecz?
And Elisha answered, Jehovah hath showed me that thou shalt be king over Syria.
PolishCóż dalej czynić było winnicy mojej, czegobym jej nie uczynił?
What could have been done more to my vineyard, that I have not done in it?
PolishWspomniane statystyki pokazują, że informowanie pacjentów pozwala nawet czynić oszczędności.
These statistics show that patient information can even save money.
PolishIzali to lekka rzecz jest domowi Judzkiemu, czynić takie obrzydliwości, jakie tu czynią?
Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here?
PolishMam zaszczyt dzisiaj czynić to w naszym Parlamencie Europejskim.
Today I have the honour of doing the same in our European Parliament.
PolishObrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
It is an abomination to kings to commit wickedness; For the throne is established by righteousness.
PolishJeśli inne państwa prowadzą własną politykę przemysłową, to dlaczego Europa nie miałaby tak czynić?
If other nations implement industrial policies, why shouldn't Europe?
PolishI dał mu moc i sąd czynić; bo jest Synem człowieczym.
and he gave him authority to execute judgment, because he is a son of man.
PolishNic nie stoi na przeszkodzie, aby producenci pasz dla bydła mogli to czynić na zasadzie dobrowolności.
There is nothing stopping the cattle feed manufacturers from doing this on a voluntary basis.